Julen är över. En svensk översättning av LERU:s yttrande.

Den 12 oktober, samma dag som EU arrangerade workshopen ”Alternative Open Access Publishing Models” publicerade LERU (League of European Research Universities) ett yttrande med titeln ”Christmas is over. Research funding should go to research, not to publishers! Moving Forwards on Open Access”.

Med detta yttrande vill LERU:s generalsekreterare professor Kurt Deketelaere under parollen: ”Forskningsfinansiering ska gå till forskning, inte till förlagen!” uppmana EU och det kommande nederländska EU-ordförandeskapet att samarbeta med alla de brukargrupper och organ som är involverade i forskning, vetenskaplig publicering och forskningsfinansiering, för att hitta en hållbar lösning på det stora problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering. I vår tids era av Öppen Vetenskap (Open Science) är öppen tillgång (open access) till vetenskapliga publikationer en av hörnpelarna i detta nya vetenskapliga paradigm, en omvandling som även behöver stödjas i och av affärsmodellerna för publicering. Deketelaere riktar sig därmed till Carlos Moedas, EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation samt till det nederländska ordförandeskapet under januari-juni 2016 med uppmaningen att detta tema bör vara ett av de centrala målen för att säkerställa omvandlingen till ett system med öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer. Den fortsatta utvecklingen av EU:s ledarförmåga inom forskning och innovation är dessutom starkt avhängigt ett sådant samarbete.

Med sitt yttrande uppmanar även LERU alla lärosäten, forskningsinstitut, forskningsfinansiärer och forskare att stödja och underteckna detta yttrande, för att ge tydliga signaler gentemot EU och det nederländska EU-ordförandeskapet.

LERU uppmuntrar helt och fullt den akademiska omvandlingen mot öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Open access möjliggör nya modeller för hur forskning bedrivs och hur vetenskapliga resultat sprids och kommuniceras. I linje med de prioriteringar som det kommande nederländska EU-ordförandeskapet vill göra, är LERU av den uppfattningen att det finns ett behov av större tydlighet och skärpa kring open access, som riktar sig till alla brukargrupper och organ, vad gäller både spridning och arkivering av den vetenskapliga dokumentationen. LERU har därmed formulerat ett antal aktiviteter rörande dessa teman, som kan vidtas från och med nu och fram till slutet av juni 2016.

 • OA-kontexten

OA är snabbt på väg att bli normen för spridning av vetenskapliga resultat. Forskningsfinansiärer ställer krav på OA-publicering för att bevilja forskningsmedel. Dessutom, vilket framkommer i EU:s rapport om Science 2.0 (Open Science), är öppen tillgång till publikationer och data det område där flest respondenter upplevde störst behov av att gemensamma åtgärder skulle vidtas. Det är i denna kontext som LERU har författat sitt yttrande, med syfte att stödja alla brukargrupper i att röra sig framåt mot open access.

Framförallt utvecklingen av Guld OA, och då särskilt så kallade big deals och offsetting-modeller för att undvika så kallad double dipping (där förlagen tar betalt både för prenumerationskostnader och för författaravgifter för OA-artiklar i hybridtidskrifter), kräver ett starkt samarbete och koordinering mellan nyckelaktörerna, det vill säga: lärosätena och deras nationella förbund, biblioteken och deras nationella konsortier, regeringarna och forskningsfinansiärerna. Dessa fyra nyckelaktörer skulle med gemensamma aktioner och starkt samarbete kunna åstadkomma stora förändringar. Men samarbete och koordinerade handlingar mot gemensamma mål gällande OA har ännu inte synkroniserats mellan alla brukargrupper och organ. Det är LERU:s syfte att genom sitt yttrande och sin uppmaning att skriva under detta, stödja och främja starkare samarbete mellan fler aktörer; från rektorer till förbund, vidare till statssekretariat, nationella forskningsfinansiärer och andra relevanta organ.

 • Guld Open Access

LERU är bekymrat över den ekonomiska börda av extra kostnader som läggs på lärosätena och dess bibliotek samt på forskningsfinansiärerna, genom att förlagen tar betalt för såväl prenumerationer som för APC:er, dvs. författaravgifter för OA-publicering i hybridtidskrifter. LERU noterar att kostnaderna för att publicera artiklar guld open access generellt sett är lägre i rena OA-tidskrifter än i hybridtidskrifter. Det behövs uppenbarligen utredas vad som ligger till grund för att dessa priser skiljer sig åt. Det är också viktigt att vägen mot en omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är klar och tydlig samt att omfördelningen av kostnader är transparant och rimlig.

 • Grön Open Access

Många europeiska lärosäten och forskningsinstitut har utvecklat avancerade OA-repositorier och därtill relaterade infrastrukturer. För många är den gröna vägen mot öppen tillgång att föredra, men samtidigt återstår många utmaningar, så som frågor om immaterialrätt och embargoperioder.

 • En uppmaning om tydlighet

LERU uppmanar alla aktörer inom vetenskaplig publicering – forskare, finansiärer, lärosäten, bibliotek, förlag, myndigheter och regeringar – att samlas vid ett toppmöte för att ta itu med frågeställningarna kring de olika affärsmodellerna för open access-publicering och embargoperioder för arkivering av vetenskapliga artiklar i institutionella repositorier. LERU noterar också i detta sammanhang att vissa förlag har infört offsetting-modeller som möjliggör för lärosätena och deras bibliotek att räkna av APC-kostnader från prenumerationskostnader. LERU uppmanar alla brukargrupper att diskutera sådana offsetting-avtal och att identifiera principer för hur sådana avtal kan nås mellan universitet, upphandlande organ och förlag. I sådana diskussioner och överenskommelser bör följande inkluderas:

     • Nuvarande utbetalningar från kunder (eller konsortier) ska tas som utgångspunkt i förhandlingar;
     • Kunderna kan räkna av APC-kostnader för OA-artiklar i hybridtidskrifter från de nuvarande utgifterna;
     • Som en del i varje avtal ska förlagen tillåta att alla artiklar som publiceras av forskare affilierade vid ett lärosäte ska göras öppet tillgängliga utan extra avgift.

En sådan ansats skulle kunna erbjuda nya affärsmodeller för att stödja vetenskaplig produktion och möjliggöra att banbrytande forskning i Europa maximalt kan påverka prägeln på framtida forskningsaktiviteter.

Vad gäller Grön OA uppmanar LERU att följande frågeställningar hanteras:

     • Så korta embargoperioder som möjligt – för närvarande florerar flera olika embargoperioder vilket är svårnavigerat för författare, läsare och repositorieadministratörer. Här kan med fördel en dialog för att nå samstämmighet föras mellan aktörer;
     • En tidskrifts embargoperioder bör vara globalt enhetliga – inte som i nuläget olika land för land;
     • Det finns inga bevis för att forskarnas vilja att göra sina resultat sök- och hittbara genom att deponera sina artiklar i ett repositorium, skulle ha några som helst effekter på prenumerationerna;
     • För vetenskapliga resultat som finansierats med statliga medel bör embargoperioderna följa forskningsfinansiärernas direktiv. Forskarna bör uppmuntras att proaktivt och gemensamt ta ställning för detta. Här är forskarnas och läsarnas behov och intressen jämbördigt vikt

 

 • LERU blickar framåt

LERU kommer att:

     • Uppmana forskningssamhället att skriva under detta yttrande för att begära att framtida upphandlingar i hela Europa innefattar ett ställningstagande där APC-kostnader räknas av från prenumerationskostnader;
     • Uppmana forskningssamhället att skriva under detta yttrande för att begära större enhetlighet för embargoperioder för grön OA;
     • Presentera stödet för detta yttrande för kommissionär Carlos Moedas och det nederländska ordförandeskapet i EU vid ett lämpligt tillfälle under första halvåret 2016;
     • Göra yttrandet till ett tema på ett så kallat high level summit under det nederländska ordförandeskapet, som organiseras av EU:s generaldirektör för Forskning & Innovation;
     • Förklara sitt stöd till holländska, engelska och andra länders lärosäten och deras nätverk, som arbetar med att omvandla det vetenskapliga publiceringslandskapet i Europa – genom att fokusera på de frågeställningar som formulerats i detta yttrande.
Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.