Rapport från Utbildningsdepartementets hearing om open access

Som tidigare informerats om bjöd Utbildningsdepartementet den 16 december 2015 in till en hearing gällande förslaget till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Deltog gjorde ett hundratal representanter för lärosäten, finansiärer, forsknings- och biblioteksorganisationer samt forskare.

Dåvarande statssekreterare Anders Lönn inledde hearingen med utgångspunkten att Sverige är en av de främsta forskningsnationerna och konstaterade att den öppna tillgången till vetenskaplig information är ett framtidsinriktat och viktigt ämne. Fokus för hearingen var därför att, utifrån förslaget om nationella riktlinjer för öppen tillgång, diskutera hur Sverige och regeringen kan gå vidare i omvandlingen till ett system där vetenskaplig information publiceras öppet tillgängligt. Denna omställning väcker många och komplexa frågor där många aspekter behöver belysas för att falla på plats. En gemensam diskussion behövs där de olika aktörernas roller och betydelser definieras för att alla tillsammans ska kunna arbeta för att nå den angivna målbilden för 2025. Syftet var sålunda att samla in mer kunskap om hur uppdrag och instruktioner ska kunna utformas och vad som ska ingå i den kommande forskningspropositionen.

Departementssekreterare Eva Stensköld underströk att det är regeringens uppfattning att Sverige ska ta en tätposition i omvandlingen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Eftersom föreslagen målbild ligger fast handlar det inte OM detta ska genomföras utan HUR. I linje med Anders Lönn poängterade Eva Stensköld behovet att diskutera de problem som behöver lösas och de åtgårder som krävs för att målbilden ska uppnås. Hearingen var därmed den sista delen i remissförfarandet som ska ge input till regeringens fortsatta arbete. Den presenterade tidsplanen för att ta fram nationella OA-riktlinjer gav följande ramar:

2016: inga direkta uppdrag rörande open access ges till KB eller VR

2016 september: Budgetproposition 2017

2016 oktober: Forskningspropositionen innehåller riktlinjer för perioden fram till 2020 men har ett 10-års perspektiv.

2017: uppdrag ges i regleringsbrev till KB, VR, lärosäten och andra relevanta aktörer

2020: reviderade riktlinjer för 2020-2025 för att uppnå målbilden. Målbilden kan då tas upp för förnyad prövning.

2020: Regeringens forskningsproposition för 2021-2024

Sammanfattningsvis kan sägas att det rådde såväl god stämning som konsensus under hearingen.

Vad gäller den öppna tillgången till forskningsdata konstaterades behovet av nationell överblick över erfarenheter som gjorts inom redan befintliga pilotstudier och projekt samt att de olika disciplinernas skilda villkor och förutsättningar måste uppmärksammas.

Angående den öppna tillgången till vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk kom diskussionen bland annat att fokusera på att omvandlingen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem på många sätt är avhängigt meriterings- tjänste- och resurstilldelningssystemen. Aspekter som Journal Impact Factor (JIF) och denna mätmetods nära koppling till de kommersiella förlagen problematiserades. Det behövs starka incitament för forskarna att publicera sig open access. Det finns vidare ett såväl nationellt som internationellt behov av att få kontroll över både prenumerationskostnader och författaravgifter, så kallade APC (Article Processing Charges), för att underlätta omställningen till ett öppet tillgängligt system. Alternativa publiceringsmodeller för såväl artiklar som böcker behöver uppmärksammas och stödjas för att skapa mångfald i publiceringslandskapet. Här är det också av betydelse att synliggöra olika discipliners publiceringstraditioner och behov.

Det framkom att såväl lärosäten som finansiärer är villiga att samarbeta och ta ansvar i processen att nå målbilden om omedelbart öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk. Här underströks emellertid från de konstnärliga utbildningarna att den konstnärliga forskningens särskilda villkor och behov inte får komma i skymundan.

Läs även Svensk biblioteksförenings rapport från hearingen: http://www.biblioteksforeningen.org/kraftsamling-kring-open-access-2/

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.