Open APC Sweden

I ett öppet publiceringssystem faktureras ofta forskarna själva för att publicera sina artiklar öppet tillgängligt (open access). Dessa kostnader finansieras till största del av bidrag från forskningsfinansiärer eller lärosätenas fakultetsmedel. Idag saknas en samlad överblick över de totala kostnaderna för den vetenskapliga publiceringen där författaravgifter, så kallade APC:er,  utgör en ökande andel. Betydelsen av överblick …

Symposium Open APC Sweden – inspelningar och presentationer nu tillgängliga på internet

25 november 2017 bjöd Kungliga biblioteket in till symposiet Open APC Sweden. Ca 90 deltagare bland annat från lärosäten, bibliotek och finansiärer lyssnade på ett flertal presentationer om möjligheter och utmaningar med att skapa överblick och kontroll över publiceringskostnader för öppet tillgängliga forskningsresultat. Symposiet spelades in och presentationer samt ppt-bilder finns nu tillgängliga här. För frågor …

Öppen inbjudan till symposium Open APC Sweden

I ett öppet publiceringssystem faktureras ofta forskarna själva för att publicera sina artiklar open access. Dessa kostnader finansieras till största del av bidrag från forskningsfinansiärer eller lärosätenas fakultetsmedel. Idag saknas en samlad överblick över de totala kostnaderna för den vetenskapliga publiceringen där författaravgifter, så kallade APC:er, utgör en ökande andel. Betydelsen av överblick och kontroll …

Bibsam Open

Höstens informationstillfälle för organisationerna som deltar i Bibsamkonsortiet har fått namnet Bibsam Open för att berätta om hur övergången från ett licensbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem framskrider! Tillställningen ägde rum på Kungliga Biblioteket (KB) i Humlegården den 4 oktober och lockade 50 gäster på plats och ungefär 60 personer deltog också via länk. Först …

Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång. (UTKAST) Dnr 6.6-2017-488

1. Sammanfattning Omvandlingen till ett öppet forskningssamhälle drivs på både internationell och nationell nivå. Det finns redan i dag ett stort antal tidskrifter nationellt och internationellt som publicerar helt eller delvis med öppen tillgång till material. I en rapport från Kungliga biblioteket från 2016 noterades att cirka 39 procent av Sveriges vetenskapliga produktion fanns att …