Vi söker en handläggare för licens- och open accessarbete

Arbetsuppgifter
I linje med KB:s målbild att leda arbetet med att gå från licensbaserad till öppet tillgänglig forskningsinformation kommer du, som en del i arbetsgruppen LOA (licenser och open access) på tio personer, bidra till detta förändringsarbete genom att kombinera läs- och publiceringsrättigheter i förhandlingar med internationella vetenskapliga förlag, samt ta fram underlag och göra analyser till rapporter, utredningar och rekommendationer rörande öppen tillgång.

Välkommen att läsa mer och skicka in din ansökan här.

KB:s remissyttrande över UKÄ:s rapport ”Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag”

Kungliga biblioteket (KB) stödjer i huvudsak UKÄ:s förslag i rapporten ”Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag”.

I tillägg till KB:s kommentarer på rapporten föreslår KB att implementeringen av öppen vetenskap inkluderas i det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring av forskning.

Fortsätt läsa ”KB:s remissyttrande över UKÄ:s rapport ”Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag””

Halvtidsrapport från utredningsarbetet för öppen tillgång

Den 22 maj 2018 hölls en halvtidsavstämning för utredningsarbetet för öppen tillgång, som ingår i Kungliga bibliotekets (KB:s) regeringsuppdrag att samordna öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Under dagen deltog alla fem utredningsgrupper samt KB:s rådgivande grupp för öppen tillgång och Bibsamkonsortiets styrgrupp. Syftet med avstämningen var att alla utredningsgrupper skulle få presentera sitt pågående arbete samt diskutera gemensamma frågeställningar med övriga grupper.

Fortsätt läsa ”Halvtidsrapport från utredningsarbetet för öppen tillgång”

KB:s inspel till Styr- och resursutredningen

Kungliga biblioteket (KB) uppskattar den öppenhet och transparens som Styr- och resursutredningen visar och har lämnat synpunkter på det övergripande modellförslag som presenterades i januari 2018. KB välkomnar utredningens grundläggande ansats som utgår från att ett nytt styr- och resurssystem baseras på högskolans viktiga grundpelare, dvs. de akademiska kärnvärdena, samhällsansvaret och det svenska högskolelandskapet. Det är även angeläget att utredningen beaktar de krav och nya möjligheter som digitaliseringen av högre utbildning och forskning kan leda till, vilket också konstateras i utredningens kommittédirektiv.

Fortsätt läsa ”KB:s inspel till Styr- och resursutredningen”

Anmälan öppen till LOA 2018

Kungliga biblioteket bjuder in till en konferens som handlar om övergången från licensbaserad till öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. LOA 2018 vänder sig till alla som arbetar med eller är intresserade av frågor som rör omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem och om medieförsörjning.

Photo: Scandic Continental/ Published with permission of TripAdvisor.

Fortsätt läsa ”Anmälan öppen till LOA 2018”

Öppet brev angående omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Från 2017 har Kungliga biblioteket (KB) ett regeringsuppdrag för nationell samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. I KB:s arbete har vi noterat ett par vanliga missförstånd om vad omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem innebär. I detta öppna brev vill vi reda ut dessa missförstånd och samtidigt synliggöra en av de största utmaningarna.

 

Fortsätt läsa ”Öppet brev angående omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem”

Tydligare forskningsprofil i ny instruktion till Kungliga biblioteket

I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet tydliggörs Kungliga bibliotekets uppgifter att hjälpa forskare att göra sina forskningsresultat tillgängliga samt att stödja landets bibliotek att sprida kunskapen. Vidare att KB ska tillhandahålla en heltäckande och kvalitativ datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer och därmed ge en helhetsbild av svensk vetenskaplig publicering. Syftet med en tydligare forskningsprofil är att fler ska få möjlighet att ta del av och använda vetenskapligt grundad information.

 

Fortsätt läsa ”Tydligare forskningsprofil i ny instruktion till Kungliga biblioteket”