Inbjudan att gästblogga

Vill ni sprida information om pågående eller avslutade projekt om open access, open science, vetenskaplig publicering eller kommunikation? Kanske från ert eget lärosäte eller annanstans? Har ni angelägen kunskap om dessa teman som ni vill dela med er av till andra engagerade och yrkesverksamma?

Då är ni varmt välkomna att gästblogga här! Skicka ett förslag med kort beskrivning av tema och innehåll till beate.eellend[at]kb.se.

Science Europe rekommenderar ”Diamond Engagement” för open access

Science Europe:s vetenskapliga kommitté för samhällsvetenskaper har i ett så kallat Opinion Paper yttrat sig om vad de anser behövs för att underlätta och stärka den öppna tillgången till sakkunniggranskad forskning. I rapporten ”The Need for ’Diamond Engagement’ around Open Access to High Quality Research Output” uppmärksammas de stora insatser som forskningsfinansiärer, digitala öppna arkiv, forskare och brukare redan har bidragit med. Dessutom förespråkas ett så kallat samordnat kulturellt skifte i aktörernas engagemang att ge åtkomst till olika resurser, för att den öppna tillgången till sakkunniggranskade artiklar också ska kunna nå en bredare publik i samhället.

Making research output available to society is an integral part of the research process and directly benefits important stakeholders who are best placed to foster the widest access possible.

Dokumentet riktar sig i huvudsak till forskare, särskilt de som traditionellt har visat motstånd mot utvecklingen av open access, samt till beslutsfattare och politiker. Den vetenskapliga kommittén är väl medveten om de svårigheter som olika forskarsamhällen har mött i utvecklingen av open access och vill med sina rekommendationer bidra till möjliga vägar framåt.

Det konstateras att särskilt samhällsvetenskaperna har utsatts för stora ansträngningar med tanke på den tid det har tagit att etablera rutiner för kvalitetskrav och hållbara praktiker för publicering. I nuläget uppfattar forskarsamhället att befintliga standarder för kvalitet vidmakthålls av sakkunniggranskade, högrankade tidskrifter, som inte erbjuder open access-publicering.

En annan problematisk situation som behandlas i dokumentet är de avgifter som tas ut av tidskrifter för att publicera artiklar open access, så kallade APC:er (Article Processing Charges). Dessa beskrivs som ofta alltför kostsamma, med tanke på de begränsade finansiella resurser som finns tillgängliga för de samhällsvetenskapliga ämnena. Utifrån denna ohållbara situation belyses det fördelaktiga i att deponera artiklar i repositorier som är öppet tillgängliga samt att detta är gynnsamt för forskarsamhället  i sin helhet.

Dessutom uppmuntrar kommittén beslutsfattare och politiska makthavare att öka investeringarna i harmoniserade standarder för metadata och annan forskningsinformation i Europa. I dokumentet kopplas också den öppna tillgången till offentligt finansierad forskning samman med dess nytta och betydelse för hela samhället.

De förslag som presenteras ska inte förstås som enbart en återupprepning av den pågående debatten om olika riktlinjer rörande open access.  Den så kallade Diamond Engagement-modellen som föreslås av kommittén kan existera parallellt med, men också stärka, väletablerade publiceringspraktiker.

Diamond Engagement-modellen baseras på tre nyckelprinciper:

  • Partnerskap: det rekommenderas att makthavare understödjer forskare att deponera sina forskningsresultat i ett öppet repositorium, samt att de stödjer repositoriernas strävanden att erbjuda strikta kvalitetsstandarder och analysverktyg. Kommittén rekommenderar även förlagen att skapa standardiserade publiceringskontrakt som tillåter deponeringen av godkända versioner av artiklar och böcker i öppna repositorier.
  • Standardisering och kompatibilitet: det rekommenderas att makthavare i Europa harmoniserar standarder för forskningsinformation, så som metadata och identifikatorer, både för att öka sökbarheten och hittbarheten samt för att begränsa duplicering och därmed kunna säkra en hög grad av kompatibilitet.
  • Möjliggöra strukturer: det rekommenderas att infrastrukturen av redan existerande europeiska repositorier används för att följa och säkra uppfyllelsen av riktlinjer för open access samt Science Europe:s ”Open Access Principles”. Europas makthavare och beslutsfattare bör finna vägar att samarbeta med OpenAIRE, både för att kunna utnyttja de fördelar och möjligheter som erbjuds via detta nätverk och för att bidra till dess fortsatta utveckling.

Sammanfattningsvis understryker kommittén att kraven på att förstå och förklara forskningens samhälleliga betydelse har ökat, samtidigt som utvärderingar av forskare alltmer baseras på deras absoluta delaktighet i samhället, något som sträcker sig vida bortom sakkunniggranskade artiklar och undervisningskompetens. Det anses därför att yrkeskunnigt drivna öppna digitala repositorier, följt av ramverk för strategisk samverkan mellan olika forskningsinstitutioner bör ingå i alla riktlinjer för open access och bör dessutom förespråkas av forskningsfinansiärerna. Detta kommer i sin tur öka motivationen hos forskarna att ta del av befintliga infrastrukturer och riktlinjer för open access-publicering, till exempel genom nya sätt att förhålla sig till forskningens utvärderingar.

Senaste OA-nytt från Nederländerna

Med målet att alla vetenskapliga publikationer ska vara omedelbart öppet tillgängliga (Guld Open Access) 2024, har Nederländerna nu under sommaren vidtagit en rad signifikanta åtgärder.

Efter att de långdragna förhandlingarna för att nå en tillfredsställande överenskommelse med Elsevier gått i stå, sjösatte i början av juli de holländska universiteten via VSNU, sin nationella plan att åter bojkotta förlaget. Som ett första steg i denna bojkott har VSNU bett alla chefredaktörer för tidskrifter som ges ut av Elsevier att säga upp sina befattningar. Om detta inte får någon effekt är nästa steg att be alla redaktörer att lämna sina positioner inom Elsevier. Därefter kan VSNU komma att vända sig direkt till forskarna och be dem att inte publicera sina artiklar i tidskrifter från Elsevier. Som respons på den utlysta bojkotten skickade Elsevier kort därefter e-post till holländska forskare.Vilka konsekvenser denna bojkott kan komma att få har självfallet diskuterats under sommaren, inte minst på bloggar och twitter.

I augusti återupptogs förhandlingarna mellan Elsevier och VSNU. Förbundet flaggar nu dock för att tillgången till nyligen utgivna Elsevier-artiklar kan komma att stoppas under 2016. Utifrån denna farhåga har VSNU skickat ut en enkät till holländska forskare för att undersöka hur dessa kan komma att reagera på en sådan restriktion, samt för att synliggöra möjliga lösningar på ett sådant scenario.

Parallellt med att bojkotten lanserades, antogs ”the Dutch Copyright Law” av den nederländska senaten. Denna lag innefattar bland annat en rättslig grund för forskare anställda vid holländska universitet att göra sina resultat tillgängliga via open access. En av svagheterna med denna lag är emellertid att någon embargotid inte fastställs, istället anges att forskningen ska göras tillgänglig för allmänheten efter ”a reasonable period of time”. Dessutom gäller principerna enbart under nederländsk lag. För de forskare som skriver kontrakt med t.ex. amerikanska eller brittiska förlag är det, om inte annat överenskommes, dessa länders lagar som styr. För en vidare recension av lagen se denna artikel av Thomas Dysart (2015).

I början av augusti presenterade den nederländska forskningsfinansiären NWO sina modifierade kriterier för finansiering av open access-publicering. En maximal budget på 6 000 euro går att söka för varje forskningsprojekt, med kriteriet att artiklarna publiceras i rena OA-tidskrifter. Några publiceringar i hybridtidskrifter kommer således inte att finansieras av NWO.

I ljuset av dessa händelser i Nederländerna, som sannolikt kan komma att ge konsekvenser för OA-utvecklingen såväl nationellt som internationellt, blir det än mer intressant att följa det nederländska ordförandeskapet i EU under den första terminen av 2016. Open Access och Open Science står då på agendan som prioriterade områden och det är uppenbart att Nederländerna förbereder sig väl för sin uppgift.

En första rapport om FP7 Post-Grant Open Access Pilot

I maj 2015 lanserade EU-kommissionen inom ramen för OpenAIRE2020, en FP7 Post-Grant Open Access Pilot (se tidigare blogginlägg). Arbetet med att organisera och sprida information om denna pilot har pågått intensivt under sommaren. Bland annat ägde en workshop på temat rum under Liber-konferensen i juni. Under denna workshop diskuterades bland annat riktlinjerna för piloten, de vida skillnaderna vad gäller finansieringssystem mellan länderna inom EU samt hur information om OA-piloten kan spridas på bästa sätt.

En första rapport om framåtskridandet under de första två månaderna har nu presenterats. Trots den korta period som OA-piloten hittills har pågått har ett antal tidiga resultat tagits fram.

20 stycken berättigade ansökningar för guld OA-publicering har kommit in; 16 för artiklar och 4 för böcker. Med tanke på att antalet ansökningar för artiklar förväntades att vida överskrida ansökningar för OA-publicering av böcker, kan detta resultat anses något förvånande. Förklaringen ligger förmodligen i det stora engagemang som ett antal OA-bokförlag har visat för denna pilot (se t.ex. detta blogginlägg från Ubiquity Press).

Ett stort antal ansökningar har också inkommit som inte följer angivna direktiv om att finansiering ej får sökas för 1.) publicering i hybridtidskrifter eller 2.) för artiklar som publicerats innan piloten lanserades.

Ett sista anmärkningsvärt resultat som presenteras i denna första rapport är att 80% av de godkända ansökningarna kommer från enbart 5 länder och att det totala antalet berättigade ansökningar kommer från enbart 9 länder inom Europa. Det faktum att inga godkända ansökningar ännu har inkommit från Sverige innebär att arbetet med att sprida information kring möjligheterna för FP7-projekt att söka pengar för att publicera sina resultat i en guld OA-publikation, behöver stärkas och intensifieras.

Inom programmet OpenAccess.se arbetar vi med att lokalisera projektledare för de tusentals FP7-projekt där svenska forskare deltar, för att sprida informationen direkt till dessa personer. I detta arbete tar vi tacksamt emot hjälp från lärosäten, bibliotek och finansiärer som kommer kontakt med forskare som arbetar inom FP7-finansierade projekt. För frågor kontakta gärna:beate.eellend@kb.se

Samlad information om riktlinjer och behörighet för att söka medel från FP7 Post-Grant Open Access Pilot finns här och här. Följ också OpenAIRE:s hemsida och OpenAIRE-bloggen för kontinuerlig uppdatering om arbetet inom OpenAIRE2020.

Vem äger din kunskap? Folkbildningens forskningsdag d. 15 september 2015

Den 15 september 2015 arrangeras Folkbildningens forskardag av bl.a Vetenskap & Allmänhet, Folkbildningsförbundet och Föreningen för folkbildningsforskning.

På programmet står bland annat digital delaktighet, policyprofessionella och samverkan mellan forskning och praktik. På temat Open access – en resurs för folkbildningen? samtalar Karin Grönvall, överbibliotekarie, SLU och Beate Eellend, handläggare OpenAccess.se, Kungl. biblioteket bland annat om vilken betydelse open access och open science kan ha för folkbildning, medborgardelaktighet och samhällsnytta.

Liber 2015 i London, 24-26 juni

Under några dagar i slutet av juni ägde den 44:de Liberkonferensen rum i ett varmt och soligt London. Arrangörer för den mycket lyckade och innehållsrika konferensen var Senate House Library, Imperial College London, LSE Library och UCL Library Services. Under två intensiva och inspirerande dagar stod bland mycket annat open access, open data, vetenskaplig kommunikation och publikation, TDM, copyright och medborgardelaktighet på agendan. Över 480 deltagare, främst från Europa men med representanter även från Kanada, USA och andra delar av världen, samlades för att under temat ”Towards Open Science” presentera, diskutera och debattera bibliotekens nuvarande och kommande utmaningar och möjligheter.

Alla presentationer finns tillgängliga i programmet  för Liber 2015. Twitterflödet under konferensen finns på hashtaggen #liber2015 och @LIBERconference.

2016 års Liberkonferens kommer att äga rum i Helsingfors, då National Library of Finland, Helsinki University Library och Finnish Research Library Association står som värd.