En första rapport om FP7 Post-Grant Open Access Pilot

I maj 2015 lanserade EU-kommissionen inom ramen för OpenAIRE2020, en FP7 Post-Grant Open Access Pilot (se tidigare blogginlägg). Arbetet med att organisera och sprida information om denna pilot har pågått intensivt under sommaren. Bland annat ägde en workshop på temat rum under Liber-konferensen i juni. Under denna workshop diskuterades bland annat riktlinjerna för piloten, de vida skillnaderna vad gäller finansieringssystem mellan länderna inom EU samt hur information om OA-piloten kan spridas på bästa sätt.

En första rapport om framåtskridandet under de första två månaderna har nu presenterats. Trots den korta period som OA-piloten hittills har pågått har ett antal tidiga resultat tagits fram.

20 stycken berättigade ansökningar för guld OA-publicering har kommit in; 16 för artiklar och 4 för böcker. Med tanke på att antalet ansökningar för artiklar förväntades att vida överskrida ansökningar för OA-publicering av böcker, kan detta resultat anses något förvånande. Förklaringen ligger förmodligen i det stora engagemang som ett antal OA-bokförlag har visat för denna pilot (se t.ex. detta blogginlägg från Ubiquity Press).

Ett stort antal ansökningar har också inkommit som inte följer angivna direktiv om att finansiering ej får sökas för 1.) publicering i hybridtidskrifter eller 2.) för artiklar som publicerats innan piloten lanserades.

Ett sista anmärkningsvärt resultat som presenteras i denna första rapport är att 80% av de godkända ansökningarna kommer från enbart 5 länder och att det totala antalet berättigade ansökningar kommer från enbart 9 länder inom Europa. Det faktum att inga godkända ansökningar ännu har inkommit från Sverige innebär att arbetet med att sprida information kring möjligheterna för FP7-projekt att söka pengar för att publicera sina resultat i en guld OA-publikation, behöver stärkas och intensifieras.

Inom programmet OpenAccess.se arbetar vi med att lokalisera projektledare för de tusentals FP7-projekt där svenska forskare deltar, för att sprida informationen direkt till dessa personer. I detta arbete tar vi tacksamt emot hjälp från lärosäten, bibliotek och finansiärer som kommer kontakt med forskare som arbetar inom FP7-finansierade projekt. För frågor kontakta gärna:beate.eellend@kb.se

Samlad information om riktlinjer och behörighet för att söka medel från FP7 Post-Grant Open Access Pilot finns här och här. Följ också OpenAIRE:s hemsida och OpenAIRE-bloggen för kontinuerlig uppdatering om arbetet inom OpenAIRE2020.

Vem äger din kunskap? Folkbildningens forskningsdag d. 15 september 2015

Den 15 september 2015 arrangeras Folkbildningens forskardag av bl.a Vetenskap & Allmänhet, Folkbildningsförbundet och Föreningen för folkbildningsforskning.

På programmet står bland annat digital delaktighet, policyprofessionella och samverkan mellan forskning och praktik. På temat Open access – en resurs för folkbildningen? samtalar Karin Grönvall, överbibliotekarie, SLU och Beate Eellend, handläggare OpenAccess.se, Kungl. biblioteket bland annat om vilken betydelse open access och open science kan ha för folkbildning, medborgardelaktighet och samhällsnytta.

Liber 2015 i London, 24-26 juni

Under några dagar i slutet av juni ägde den 44:de Liberkonferensen rum i ett varmt och soligt London. Arrangörer för den mycket lyckade och innehållsrika konferensen var Senate House Library, Imperial College London, LSE Library och UCL Library Services. Under två intensiva och inspirerande dagar stod bland mycket annat open access, open data, vetenskaplig kommunikation och publikation, TDM, copyright och medborgardelaktighet på agendan. Över 480 deltagare, främst från Europa men med representanter även från Kanada, USA och andra delar av världen, samlades för att under temat ”Towards Open Science” presentera, diskutera och debattera bibliotekens nuvarande och kommande utmaningar och möjligheter.

Alla presentationer finns tillgängliga i programmet  för Liber 2015. Twitterflödet under konferensen finns på hashtaggen #liber2015 och @LIBERconference.

2016 års Liberkonferens kommer att äga rum i Helsingfors, då National Library of Finland, Helsinki University Library och Finnish Research Library Association står som värd.

The Open Access Publishing Cooperative Study

I början av juli 2015 lanserade The Public Knowledge Project (PKP) tillsammans med bland annat Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) projektet Open Access Publishing Cooperative Study. Studien kommer att genomföras 2015-2017 med syfte att föra samman bibliotek, tidskrifter, lärosäten och akademier, finansiärer samt andra betydelsefulla aktörer. Målet är att finna nya ekonomiskt hållbara samarbetsmodeller för open access-publicering i vetenskapligt granskade tidskrifter.

 

Marie Farges föreläsning på Kungl. biblioteket

25 mars gästades Kungl. biblioteket av Marie Farge, Directrice de Recherche vid Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Ecole Normale Supérieure i Paris. Ett 30-tal OA-intresserade åhörare lyssnade till hennes föreläsning på temat:

Another future for peer-reviewed scientific journals – an advocacy for developing and promoting new intellectual commons, publicly owned and freely used by researchers, companies and citizens.

För dem som inte hade möjlighet att närvara vid detta tillfälle finns hennes PPT-presentation uppladdad här. Föreläsningen spelades också in och kommer finnas tillgänglig via Youtube inom kort.