Avtalet för Bibsamkonsortiet med Elsevier upphör: frågor och svar

Vad är Bibsamkonsortiet?
Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom Kungliga biblioteket (KB), licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet. 85 olika organisationer deltar i minst ett avtal. Total omsättning var 2017 353 miljoner kronor.

Inom konsortiet administreras cirka 40 avtal som omfattar ett 100-tal e-resurspaket. Styrgruppen för Bibsamkonsortiet består av sex representanter som utses av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och en representant som utses av Forum för specialbibliotekschefer. Ordförande för Bibsamkonsortiets styrgrupp är Astrid Söderberg Widding, rektor för Stockholms universitet.
Läs mer: http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/

Vad är Elsevier?
Elsevier är det största vetenskapliga förlaget och ger bland annat ut över 2 000 tidskrifter vilka publiceras via plattformen ScienceDirect. Elseviers omsättning år 2017 var € 2 825 miljoner. Elsevier ingår i RELX-gruppen, som bland annat även producerar juridiska databaser som LexisNexis. Läs mer: https://www.elsevier.com/

Vad är öppen tillgång (open access)?
Öppen tillgång ger alla rätt att läsa, ladda ned, kopiera och sprida vetenskapliga publikationer som tidskriftsartiklar. Öppen tillgång till den vetenskapliga litteraturen är en förutsättning för öppen vetenskap. När alla kan ta del av vetenskaplig information så främjas kunskapstillväxt, innovation och konkurrenskraft samt medborgarnas delaktighet, engagemang och intresse för forskning och kunskapsproduktion.

Vad är OA2020?
OA2020 är ett globalt initiativ som arbetar för en storskalig övergång till öppen tillgång till vetenskaplig litteratur. Grundprincipen i OA2020 är att det redan finns tillräckligt mycket pengar i det vetenskapliga publiceringssystemet, men att dessa pengar bör läggas på att göra artiklar fritt tillgängliga för alla, istället för på prenumerationsavgifter där artiklar hamnar bakom betalspärrar.
SUHF, Vetenskapsrådet och KB har undertecknat OA2020.
Läs mer: https://oa2020.org/

Vilka Elsevier-produkter köps inom konsortiet?
I Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier ingår både databaser och tidskrifter. Databaserna är: Scopus, Reaxys, och Compendex.
Tidskriftspaketen är: ScienceDirect Freedom Collection, Titles outside Freedom Collection och Cell Press.

Hur stor är Bibsamkonsortiets omsättning hos Elsevier?
Omsättning för Elsevier inom Bibsamkonsortiet 2017 är totalt € 14 005 202.

– Databaser: €1 080 137
– Tidskrifter: €12 559 062

Lärosätesbiblioteken köper även e-böcker, referensverk m.m. utanför Bibsamkonsortiet

Hur mycket publicerar svenska forskare i Elseviers tidskrifter?
2017 publicerade forskare affilierade till svenska lärosäten cirka 4 000 artiklar totalt i Elseviers tidskrifter och den årliga tillväxten förväntas ligga på 1%.

Hur mycket betalar svenska forskare för öppen tillgång till Elsevier?
Publiceringsavgifterna (APC:er – article processing charge) som främst bekostas av forskningsfinansiärerna, fakulteterna eller i sista hand forskarna själva, uppgick under 2017 till  €1,3 miljoner dvs ca 13 miljoner svenska kronor.

Varför förnyas inte avtalet med Elsevier?
Elsevier har inte kunnat tillmötesgå Bibsamkonsortiets krav som är:

– omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer,
– läsrättigheter till Elseviers 1 900 tidskrifter för deltagande organisationer,
– en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång

Vad har hänt i förhandlingarna?
– Omförhandlingarna startade våren 2016
– Ettårs förlängning av avtalet vid årsskiftet 2016/17 med 3,75 % prisökning
– Förhandlingarna återupptogs våren 2017
– Högnivåmöte mellan Elsevier och representanter från regeringen, VR, SUHF och KB under hösten 2017
– På grund av att förhandlingarna inte kunde slutföras vid årsskiftet, förlängdes avtalet tillsvidare (månad för månad) under 2018 med 3,75 % prisökning. Avtalet förlängdes med totalt sex månader. De deltagande organisationerna skall betala halva sin kostnad för 2017 uppräknat med 3,75 %.
– SUHF förbundsförsamling diskuterar vägval 14/3
– 6/4 högnivåmöte då Elsevier får besked att modellen som erbjuds inte motsvarar Bibsamkonsortiets krav
– 2/5 Förlängning av avtalet sägs upp per 30 juni 2018
– 16/5 Pressmeddelande skickas ut
– 18/5 Inbokat möte med Elsevier, förhandlingarna återupptas

När sägs avtalet med Elsevier upp?
Det pågående avtalet för tidskrifter har sagts upp per den 30 juni 2018.

Kommer tillgången till Elsevier tidskrifter att stängas av?
Ja, tillgången till artiklar som publiceras fr o m den 1/7 2018 kommer att stängas av men enligt avtalet skall access ges till artiklar från jan 1995-jun 2018.

Kommer min organisation förlora tillgången till databaser från Elsevier? Nej, ett separat avtal för Elseviers databasprodukter Compendex, Reaxys och Scopus finns för åren 2018-2020. Detta avtal kommer inte att sägas upp.

Vad har min organisation för arkivrättigheter?
Enligt gällande avtal ges tillgång efter uppsägning från januari 1995 till juni 2018 för organisationer som deltagit i avtalet i mer än fem år. För övriga organisationer ges enbart tillgång efter uppsägning till titlar motsvarande ett värde på det man hade på prenumeration vid avtalets ingång

Två alternativ för åtkomst efter uppsägning erbjuds:

– Ladda ner innehållet på egen server mot en engångsavgift som ska täcka förlagets kostnader i samband med nedladdningen. Den elektroniska kopian kan inte innehålla länkar eller annan funktionalitet som förknippas med onlineversionen.

– Fortsatt tillgång online från förlagets plattform mot en avgift som motsvarar förlagets faktiska kostnader för tjänsten och som beräknas utifrån antalet nedladdade fulltextartiklar ur de samlingar man prenumererat på under de föregående 12-månaderna. Antalet nedladdningar och den faktiska kostnaden per nedladdning ska beräknas av Elsevier en gång per år. Titlar som Elsevier inte längre har rättigheter till förlorar organisationen tillgång till.

Hur gör jag för att komma åt artiklar från Elseviers tidskrifter när tillgången upphör?
Många artiklar finns fritt tillgängliga via parallellpublicering i repositorier. Läs mer om hur du kan  hitta dessa, här:
http://openaccess.blogg.kb.se/openaccess-definition/hitta-oppna-artiklar/

Kontakta ditt bibliotek för att få reda på hur tillgången ser ut för just din organisation. Tillgång till tidigare års artiklar kan variera per organisation.

Kan jag som forskare fortsätta att publicera mig, verka som redaktör och granska vetenskapliga artiklar i Elseviers tidskrifter?
Ja, det finns inga krav på att svenska forskare avstår från att publicera artiklar och arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter.

I Finland valde en stor mängd forskare att stödja det finska konsortiet FinELibs förhandlingar med Elsevier genom en bojkott de kallade ”No deal, no review”: https://www.nodealnoreview.org/ .

I Tyskland, där förhandlingarna med Elsevier strandat har forskare valt att avstå från redaktörsuppdrag för Elseviers tidskrifter för att stödja de tyska universitetens förhandlingar med Elsevier: https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/researchers-resign-editorship-of-elsevier-journals-4237/

Hur går förhandlingarna med Elsevier i andra europeiska länder?
– Nederländerna: 2016-2018 kombinerat avtal inklusive upp till 30 % OA

– Storbritannien: 2016-2020 traditionellt licensavtal med 2 % årlig prisökning, separat avtal för Open Science

– Finland: 2018-2020 traditionellt licensavtal med 2,25 % årlig prisökning, dessutom 50 % rabatt på publiceringsavgiften för 1 600 tidskrifter

– Tyskland: kräver 100 % OA och läsrättigheter utan kostnadsökning, ca 200 lärosäten utan avtal sedan 2016/17. Tysklands chefsförhandlare professor Hippler säger: “We see that the transition to open access is too slow, and I am utterly upset and concerned about this https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/european-high-level-summit-meeting-on-open-access-negotiations-4364/

– Nederländerna, Österrike, Schweiz, Frankrike: Har aviserat att de överväger samma linje som Tyskland “At the end of the day our goal is full open access. And just like our German colleagues we solely want to pay for output, nothing more.” (VSNU:s chefsförhandlare)

– Norge: diskussioner inom konsortiet/lärosätena pågår inför omförhandling 2019

Kommer Scopus att fungera efter den 1/7?
Ja, då det är en databas vars avtal är förlängt så kommer den att fungera även efter den 1/7, med undantag av tillgången till artiklar i Elseviers tidskrifter som publicerats efter den 1/7 -2018.

Förnyelser av organisationens egna prenumerationer, dvs de som inte går via Bibsamkonsortiet?
Rekommendationen är att avvakta med att förnya egna prenumerationer inför 2019 så länge som möjligt och att inte starta upp några nya prenumerationer så länge som förhandlingarna pågår.

Hur kommer PTA (post termination access) att fungera?
Än så länge saknas detaljerad information om hur det kommer att fungera och vad det exakt kommer att kosta för varje lärosäte. Kontakterna med Elsevier sköts av licenshandläggarna på KB och så fort som det finns mer detaljerad information kommer den att skickas ut.

Vem ansvarar för att reda ut detaljerna när det gäller PTA?
De deltagande organisationerna ansvarar för att välja mellan de två alternativ som finns. En fråga om val kommer att skickas ut när vi fått information från förlaget. Licenshandläggarna ansvarar för att uträkningarna av kostnaderna är korrekta och sköter kontakten med Elsevier. Kostnaden för PTA får varje organisation bära själv.

Kan lärosätenas bibliotek erbjuda fjärrlån av de artiklar som inte går att komma åt?
Det är upp till varje deltagande organisation att besluta hur man vill göra när det gäller fjärrlån.

När kommer fakturan för 2018?
Fakturan kommer att komma inom kort. De deltagande organisationerna skall betala halva sin kostnad för 2017 uppräknat med 3,75 %.

Var kan jag hitta titellistorna?
2018 års titellistor ligger på sidorna för 2017 i ConsortiaManager tills vidare. Du hittar dem under respektive produkt, under rubriken attachement.