3 svenska publikationer har hittills erhållit medel från ”FP7 post-grant OA publishing funds”

Den 18:e november arrangerade OpenAIRE workshopen “Sharing Research Data and Open Access to publications in H2020”. Målgruppen var så kallade “National Contact Points” och forskningsadministratörer. Bland annat presenterades senaste nytt angående ”FP7 post-grant OA publishing funds”. Det framkom då att antalet artiklar från Sverige som beviljats medel för OA-publicering har ökat från 1 till 3. Se denna PPT för mer information och tydliga instruktioner.

Det finns alltså fortfarande stora möjligheter att söka medel för OA-publicering! Sprid därför gärna denna information i era kanaler.

Call for papers: Mötesplats Open Access, MOA 2016

http://www.kb.se/openaccess/Motesplats-Open-Access/2016/

Mötesplats Open Access 2016

Call for papers: Mötesplats Open Access (MOA)

26-27 april 2016

Arrangeras i samarbete med Stockholms universitet

MOA 2016 öppnar upp brett för olika frågor och teman om open access. Vi utgår från open access av vetenskapliga artiklar och fördjupar oss i den öppna tillgången till konstnärliga verk, forskningsdata, monografier och alternativa publiceringsformer. Vad innebär open access inom olika ämnen? Hur skapar man bäst förutsättningar för open access-publicering grundat i forskarnas arbete?

Open access handlar inte enbart om kommunikation mellan forskare utan minst lika mycket om kommunikation och delaktighet med det omgivande samhället. Forskning sprids och skapas i nya former, på nya sätt och med nya målgrupper. Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Vi välkomnar bidrag som på olika sätt berör ovan beskrivna frågor och teman. Bidrag kan presenteras på två olika sätt:

  • Föredrag (20 min)
  • Open Space Session: delta med poster, demo eller projekt inklusive 1-2 frågeställningar. Presentera kortfattat (One Minute Madness) i plenum och diskutera sedan med konferensdeltagarna under Open Space Mingel. Avslutas med kort sammanfattning av diskussionen i plenum.

Skicka rubrik för din presentation, en kort beskrivning på cirka tio rader samt vilket alternativ du önskar till: beate.eellend[at]kb.se, senast den 18 januari 2016. Har du frågor får du gärna vända dig till Beate Eellend.

Huvudtalare på MOA 2016 är:

  • Heather Joseph, Executive Director, SPARC
  • Brian Hole, Founder & CEO, Ubiquity Press

Tid: tisdag 26 april – onsdag 27 april 2016 Plats: Aula Magna, Stockholms universitet Tagg: #moa2016

Väl mött önskar programkommittén för MOA 2016!

Birgitta Hellmark Lindgren, Leif Friberg, Jonas Holm, Anna Visuri, Eva Spångberg, Stockholms universitet; Jessica Lindholm, Chalmers; Sara Kjellberg, Malmö högskola; Anders Wändahl, Karolinska institutet; Klemens Karlsson, Konstfack; Margareta Fathli, KTH; Karl Isaksson, Therese Pietilä, Beate Eellend, openaccess.se, Kungl. biblioteket

Webinarium om Open Access i Horisont2020

Det åligger alla projekt som finansieras med medel från Horisont2020 att publicera sina forskningsresultat i sakkunniggranskade artiklar som är öppet tillgängliga, alltså open access. Med detta åtagande kan ett flertal frågor uppstå, till exempel: vad är det som ska deponeras och var, hur kan open access säkras, vad ínnebär open access och hur kan det stärka forskningen? Syftet med OpenAIRE är att underlätta och främja utvecklingen av open access samt tillhandahålla information om och verktyg för open access.

Vill du lära dig mer om open access och EU:s föreskrifter om open access-publikationer i Horisont2020 samt få veta mer om vilka tjänster som OpenAIRE kan erbjuda? Nu på måndag 19 oktober, 12.00 am-01.00 pm, sänds ett webinarium som leds av Inge Van Niewerburgh, Ghent University.

Webinariet kommer att spelas in och ppt-bilderna finns tillgängliga här. Vill du få länken skickad direkt till dig går det bra att ange detta i anmälningsformuläret.

För att delta logga in på denna sida och ange koden: 1910

Allt du behöver är en internetuppkopplad dator med ljud. Kontrollera vid behov din dator här: www.instantpresenter.com/systemtest

Har du vidare frågor kontakta: info@openaccess.be eller beate.eellend[at]kb.se

Webinarium om “FP7 Post-Grant Open Access publishing funds pilot”

Vill du lära dig mer om EU:s FP7 post-grant open access pilot? På torsdag 15/10 arrangerar OpenAIRE ett webinarium om grundläggande funktioner, tekniska krav och kriterier för att ansöka om medel.

Webinariet leds av Pablo de Castro (Open Access Project Officer – LIBER) och är indelat i två delar. I den första delen presenteras bland annat följande teman:

  • Hur FP7 post-grand open access pilot fungerar.
  • Hur organisationer och institutioner kan samarbeta med LIBER och OpenAIRE för att stödja genomförandet av piloten.
  • Hur ansökningssystemet används.

Under den andra delen av webinariet finns det möjlighet att ställa och få svar på de frågor man har.

Resultaten från pilotstudiens andra uppföljning kommer också att presenteras. 30 september hade 52 ansökningar beviljats finansiering för ren OA-publicering (46 artiklar och 6 böcker). Detta är mer än en dubblering av antal beviljade ansökningar, jämfört med den första rapporten som presenterades i augusti. Storbritannien och Spanien har beviljats flest ansökningar – 16 respektive 12 artiklar – medan Sverige har beviljats 1 ansökan. Den genomsnittliga kostnaden för APC:er är 1,352 Euro.

Internationella Open Access-veckan, 19-25 oktober 2015

Temat för 2015 års Open Access Week är ”Open for Collaboration” och har som syfte att belysa hur samarbete både kan inspirera och utveckla oa-rörelsen, samt att utforska hur samverkan mellan olika brukargrupper kan bidra till att sätta standarder för tillgängliggörandet av vetenskaplig kommunikation.

På openaccessweek.org finns ännu enbart ett (1) evenemang i Sverige registrerat.

Programmet openaccess.se tar gärna emot information om andra planerade svenska evenemang under oa-veckan och inbjuder till att sprida denna information via bloggen.

Hör gärna av er till mig (beate.eellend[at]kb.se) om ni har tankar eller idéer kring detta.

Läs mer på SPARC:s hemsida.

 

Senaste OA-nytt från Nederländerna

Med målet att alla vetenskapliga publikationer ska vara omedelbart öppet tillgängliga (Guld Open Access) 2024, har Nederländerna nu under sommaren vidtagit en rad signifikanta åtgärder.

Efter att de långdragna förhandlingarna för att nå en tillfredsställande överenskommelse med Elsevier gått i stå, sjösatte i början av juli de holländska universiteten via VSNU, sin nationella plan att åter bojkotta förlaget. Som ett första steg i denna bojkott har VSNU bett alla chefredaktörer för tidskrifter som ges ut av Elsevier att säga upp sina befattningar. Om detta inte får någon effekt är nästa steg att be alla redaktörer att lämna sina positioner inom Elsevier. Därefter kan VSNU komma att vända sig direkt till forskarna och be dem att inte publicera sina artiklar i tidskrifter från Elsevier. Som respons på den utlysta bojkotten skickade Elsevier kort därefter e-post till holländska forskare.Vilka konsekvenser denna bojkott kan komma att få har självfallet diskuterats under sommaren, inte minst på bloggar och twitter.

I augusti återupptogs förhandlingarna mellan Elsevier och VSNU. Förbundet flaggar nu dock för att tillgången till nyligen utgivna Elsevier-artiklar kan komma att stoppas under 2016. Utifrån denna farhåga har VSNU skickat ut en enkät till holländska forskare för att undersöka hur dessa kan komma att reagera på en sådan restriktion, samt för att synliggöra möjliga lösningar på ett sådant scenario.

Parallellt med att bojkotten lanserades, antogs ”the Dutch Copyright Law” av den nederländska senaten. Denna lag innefattar bland annat en rättslig grund för forskare anställda vid holländska universitet att göra sina resultat tillgängliga via open access. En av svagheterna med denna lag är emellertid att någon embargotid inte fastställs, istället anges att forskningen ska göras tillgänglig för allmänheten efter ”a reasonable period of time”. Dessutom gäller principerna enbart under nederländsk lag. För de forskare som skriver kontrakt med t.ex. amerikanska eller brittiska förlag är det, om inte annat överenskommes, dessa länders lagar som styr. För en vidare recension av lagen se denna artikel av Thomas Dysart (2015).

I början av augusti presenterade den nederländska forskningsfinansiären NWO sina modifierade kriterier för finansiering av open access-publicering. En maximal budget på 6 000 euro går att söka för varje forskningsprojekt, med kriteriet att artiklarna publiceras i rena OA-tidskrifter. Några publiceringar i hybridtidskrifter kommer således inte att finansieras av NWO.

I ljuset av dessa händelser i Nederländerna, som sannolikt kan komma att ge konsekvenser för OA-utvecklingen såväl nationellt som internationellt, blir det än mer intressant att följa det nederländska ordförandeskapet i EU under den första terminen av 2016. Open Access och Open Science står då på agendan som prioriterade områden och det är uppenbart att Nederländerna förbereder sig väl för sin uppgift.