Report from the Research Data in the humanities and arts project

In a follow up to a project done by Göteborg University, Lund University and the Swedish Agricultural University , a study was conducted focusing on research data issues in the humanities and arts, with the basis being some 20 in-depth interviews conducted with researchers from the participating universities (Göteborg, Linköping, Lund and Malmö – Svensk Nationell Datatjänst (SND) was also involved)
The objective was to look at paving the road for increased availability of research data in the humanities and arts by studying researchers’ responses to the broad questions of:
– Where and how should research data be stored?
– What data should be available open access?
– What should be the coupling between a university’s open archive and SND?
– How should one make the coupling between the data and related publications?
Results of the interviews showed some common, key issues which will need addressing before research data in the humanities and arts is systematically made available:
– Clarity for researchers as to copyright as it relates to research data and even data ownership;
– Creation of metadata for datasets of sufficient quality;
– The breadth of research data in the humanities and arts, as well as the diversity of formats (not necessarily electronic), coupled with current storage practice, which is often non-existent;
– Researchers’ concerns and attitudes should also not be under estimated: fears for theft of data (or that others will analyze and publish, resulting in fewer publications for the original researcher), fears for discoveries of errors, uncertainty about the technical side of data handling, lack of motivation to store data and make it available (especially freely available)…
A number of case studies, were looked at in more detail, research projects where the researchers were willing to work closely with our project. These included Swedia 2000, a research project in language research at Lund and Göteborg Universities, Cultural Probes technique applied at Malmö University and Art through city space at Linköping University. These combined illustrate very well the issues raised above, but also show the potential when data in the humanities and arts is coupled to publication.
The full report can be found at: http://www.kb.se/openaccess/om/projekt/avslutade/#Forskningsdata

Slutrapport från projektet Modell för ökad användning av öppna digitala lärresurser

Projektet har haft som syfte att skapa en modell för ökad spridning av öppna digitala lärresurser (OER). Detta har skett vid Högskolan i Borås genom: 1) Förankringsarbete kring OER på institutions- och ledningsnivå i syfte att bereda marken för policybeslut kring frågan. 2) Utbildning och information gentemot lärare.  3) Genom tester av möjliga tekniska kopplingar mellan högskolans lärplattform PING PONG och högskolans öppna arkiv BADA. Projektet har lett till en ökad medvetenhet kring OER vid högskolan, och även om det är för tidigt att säga om det skett en ökad användning av OER, tar den ökade medvetenheten sig uttryck genom diskussioner och initiativ från såväl institutioner som högskolans ledning. 

Baserat på utfallet av de tre projektdelarna vill vi ge följande rekommendationer som en arbetsmodell för ökad spridning av OER:

  • Att arbeta med information och utbildning på bred front skapar förutsättningar för att diskussionen om OER kan växa både ”ovanifrån och underifrån” och därigenom skapa goda förutsättningar för ett verksamt policybeslut.
  • Utbildning och information behövs som en fortgående insats, inte minst då den, förutom att höja kunskapsnivån, även fyller funktionen att skapa kontakt mellan de som intresserar sig för frågorna.
  • Någon enhet måste ”äga” frågan – arbetet måste ske långsiktigt och då räcker det inte med eldsjälar eller tillfälliga projekt.
  • Samverkan mellan bibliotek, pedagogisk enhet, informationsavdelning och IT-avdelning är önskvärt för att erbjuda starka stödstrukturer för lärarna.
  • Lärosätet bör ta ett helhetsgrepp om publiceringen av OER, bl.a. genom att fatta beslut om vilka kanaler som ska användas. Detta som en del av stödstrukturen för lärarna och möjliggör även användandet av OER som en strategisk resurs för lärosätet i fråga om marknadsföring och studentrekrytering.

Projektbeskrivning och slutrapport här.

Delta i en studie om open access: effekterna av parallellpublicering

Allt fler institutioner och lärosäten upprättar öppna arkiv och ställer krav på sina forskare att parallellpublicera (självarkivera). Men vad har parallellpubliceringen haft för effekter för den enskilde forskaren? Har den haft effekt?

Som en del av ett forskningsprojekt för masterstudenter i Biblioteks- och informationsvetenskap på Uppsala universitet utför jag en enkätstudie i syfte att undersöka nyttan med open access ur ett kvalitativt perspektiv. Projekthandledare är Urban Ericsson (urban.ericsson@abm.uu.se).

Jag söker forskare ur alla discipliner som har erfarenhet av både traditionell publicering (ej open access) och parallellpublicering. Enkäten hittas via länken nedan och tar ca 20 minuter att fylla i. Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt. Ju fler som deltar, desto bättre resultat – så sprid gärna länken! Sista svarsdag är den 2 mars 2011.

 Till enkäten: https://survey.mamut.com/s?s=20424

Är du forskare – ta den här chansen att reflektera över hur förändringarna inom forskarsamhället och publiceringsprocesserna har påverkat dig och din forskning! Har du kontakt med forskare – sprid länken till enkäten!

 Vid frågor eller kommentarer, kontakta mig på moahedbrant@yahoo.se.

Vidareutveckling av parallellpublicering – automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv

I slutet av december tog KB beslut om att ge stöd till ett nytt projekt inom OpenAccess.se. Projektets övergripande mål är att underlätta och därmed öka parallellpublicering av forskningsartiklar i svenska öppna arkiv. Det ska undersöka möjligheten att automatiskt hämta information om förlagens villkor för parallellpublicering från tjänsten Journal Information Resource (JIR) för att användas i samband med parallellpublicering i ett öppet arkiv. Läs mer…

OER-projekt

Högskolan i Borås genomför under 2010 ett projekt som syftar till att skapa en modell för att sprida kunskap om öppna digitala lärresurser, OER, på högskolan. Inom projektet arbetar vi med att sprida information om och bedriva utbildning på alla nivåer för högskolans personal. Vi har utfört ett antal aktiviteter inom projektet. Diskussioner förs om en policy för arbete med OER. Informations- och diskussionsmöten har hållits med olika personalgrupper. Utbildningsmaterial om att söka, finna och använda OER har tagits fram. Ett seminarium om OER liksom en workshop om att söka och finna OER samt att jobba med Creative Commons har arrangerats. Möjligheterna till att skapa en struktur för koppling mellan högskolans lärplattform PING PONG och högskolans institutionella arkiv BADA har undersökts. Vi har mötts av relativt stor okunskap om OER men upplever både ett intresse och en viss skepsis. Vi anser att behovet av verksamheten är stort för att kunna få fart på OER inom högskolan.

Mer information och material finns på HBs hemsdia om OER http://tinyurl.com/37rojfc