IFLA-uttalande om open access

Bibliotekens egen världsorganisation IFLA har länge haft en otydlig hållning till open access och liten aktivitet på området. Nu är en klar uppryckning på väg. När IFLA 2010 hölls i Göteborg lyfte de svenska arrangörerna fram frågan och en hel del open access-aktiviteter ägde rum, bl a ett satellitmöte, ”Open Access and the Changing Role of Libraries”, arrangerat av KB och Göteborgs UB i samverkan. IFLA:s president Ellen Tise ville prioritera frågan och tillsatte en särskild arbetsgrupp. Arbetsgruppen har under vintern utarbetat ett policyuttalande som den 18 april slutligen antogs av IFLA:s Governing Board.

Uttalandet innebär ett otvetydigt ställningstagande för open access och en förpliktelse att samarbeta med andra organisationer som främjar open access. IFLA ska aktivt verka för open access både i internationellt samarbete och inom sin egen organisation. Slutligen ska man se till att IFLA:s egna publikationer blir open access. Jämfört med tidigare uttalanden från IFLA som berört området är detta ett stort framsteg.

Läs uttalandet IFLA Statement on open access – clarifying IFLA’s position and strategy

/Jan Hagerlid

Separata förlagsavtal om författarrättigheter

Vissa förlag (i synnerhet Elsevier) har under senare tid försökt sluta avtal med enskilda lärosäten som innebär försämringar i förhållande till förlagets allmänna policy för författares rättigheter att parallellpublicera. Elsevier hävdar att andra regler måste gälla för de lärosäten som har ett uttalat open access-krav och vill sluta särskilda avtal med dessa. Ett exempel på ett sådant avtal innebar en embargotid på ett år, medan den allmänna policyn inte har något embargo.

Ett gemensamt uttalande från SPARC, SPARC Europe och COAR tar upp denna fråga och man avråder starkt lärosäten från att sluta separata avtal med förlag som går utöver den allmänna policyn hos förlaget. Uttalandet nämner inga särskilda förlag men det är en uttalad policy från Elsevier att kräva sådana separatavtal.

Läs uttalandet Public response on behalf of SPARC, SPARC Europe and COAR regarding publishers self-deposit policies

/Jan Hagerlid

Open access och licensavtal

Den 31 mars hölls ett möte kring frågan hur licensavtalen skulle kunna underlätta forskares open access-publicering. Mötet var arrangerat av SUHF:s Forum för bibliotekschefer och de två styrgrupperna för respektive OpenAccess.se och licenskonsortiet. Mötet samlade ett 60-tal deltagare, i huvudsak bibliotekschefer samt ansvariga för OA- respektive licensfrågor från lärosätena. Man hittar en redogörelse för mötets huvudfrågor samt presentationer mm här.

Det var en högst påtaglig skillnad mellan inledningarna från de två stora kommersiella förlagen. Medan Elsevier framhävde sitt eget koncept ”universal access” som alternativ till open access, så tryckte Springer på att man redan var det största open access-förlaget och att de nya tidskrifter man startar i fortsättningen kommer att vara open access. När man hör Elsevier berätta om ”universal access” så är det slående vilka krångliga mekanismer man måste skapa för att kompensera bristerna i tillgänglighet i den nuvarande modellen. Det mest bisarra var en modell där man kunde hyra tillgång till artiklar för 24 timmar, utan rätt till nedladdning och kopiering förstås.

Paneldebatten var intensiv och gav en bra bild av opinionsläget. Jag fäste mig vid några saker: Det blev inte riktigt klart vad man kunde vinna med att ha författarrrättigheter inskrivna i licensavtalen och hur det förhåller sig till de avtal författaren sluter direkt med förlaget. Jag hade en diskussion med en norsk kollega några dagar senare som tryckte på att det är en stor fördel att få in rättigheterna i avtalen för att få en starkare juridisk grund för parallellpublicering än att hänvisa till policyn i SHERPA/RoMEo. Om nu en klausul i ett sådant avtal är bättre än det individuella avtal som författaren skrivit på, vad är det som gäller? Jag noterar att avtalet om författarrättigheter med Royal Society som togs upp i Anna Lundéns presentation uttryckligen säger att det avtalet går före individuella avtal. Så det borde väl vara en bra modell.

Jag noterade en allmän skepsis mot förlagens hybridmodeller, dvs att enskilda artiklar ur annars prenumerationsbaserade tidskrifter  kommer ut som open access om författaren betalar för det. Förlagen lovade att detta ska dras från det globala listpriset, men hur mycket är det värt för det enskilda konsortiet? Nivån på avgifterna i hybridmodellen är också genomgående väldigt höga. Ett förlag gav rabatt på publiceringsavgiften som en del av avtalet, vilket uppskattades.

Slutligen tolkade jag det som att det fanns ett stort intresse av att nu pröva ett nationellt avtal med ett open access-förlag, vilket är glädjande.

/Jan Hagerlid

Attityder till open access-publicering. Svenska forskares svar i SOAP

Study of Open Access Publishing (SOAP) är ett tvåårigt, EU-finansierat projekt som avslutades i februari 2011. Projektet har genomfört en kartläggning av tillgång och efterfrågan på open access-publicering i sakkunniggranskade tidskrifter. Både akademiska organisationer, forskningsfinansiärer och förlag har deltagit i projektgruppen. Projektet har koordinerats av CERN. Som en del av projektet har man gjort en omfattande undersökning om forskares attityder till open access-publicering. En enkät distribuerades på bred front i olika kanaler och beräknas ha nått 1.5 miljoner personer under perioden april-november 2010. För att nå ut till forskarna användes framför allt kontakt- och maillistor hos de större förlagen. Enkäten resulterade i fler än 40 000 svar. De data som projektet har samlat in genom enkäten har publicerats och detta gör det möjligt att se närmare på hur forskare verksamma i Sverige har besvarat frågorna. En sammanställning av de svenska forskarnas svar i några av frågorna finns att läsa på: http://blog.lib.chalmers.se/2011/04/01/attityder-till-open-access-publicering-svenska-forskares-svar-i-soap/

/ Jonas G

Epublicering.se till OA-bloggen

Epublicering.se har uppfyllt sitt syfte och har därför idag stängts ner. Epublicering.se startades i oktober 2008 av SUHF:s forum för bibliotekschefers Arbetsgrupp för högskolans elektroniska publicering. Tanken var då att webbplatsen skulle fungera som en nationell mötesplats och ett aktivt nätverk för alla som arbetar med e-publicerings- och open access-frågor i Sverige. Eftersom OA-bloggen nu finns som ett sådant forum hänvisar vi alla som aktivt deltog på Epublicering.se att istället bidra med frågor, erfarenheter och diskussioner här på den nya OA-bloggen.

Tillsammans håller vi OA-diskussionen levande!

Aina Svensson
/Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering, SUHF

Rapporter och dokument från arbetsgruppen finns att läsa på SUHF:s hemsida: http://www.suhf.se/web/Hogskolans_elektroniska_publicering.aspx

Svenskt deltagande i COAR

Jag bad om intresseanmälningar angående medlemskap i COAR senast till den 1 mars, se nedan. Nu får vi två gruppmedlemskap i COAR. Dels går hela DiVA-konsortiet in som en gruppmedlem. Dels bildar KB tillsammans med Chalmers, GUB, SLU, Blekinge Tekniska Högskola och Malmö högskola ett gruppmedlemskap. Så vi får alltså sammantaget ett mycket starkt svenskt deltagande.

Närmast på agendan för COAR står årsmötet som äger rum i Debrecen i Ungern den 28-29 mars, se mer info här.  Återkommer med rapportering från detta.

Jag klipper in min ursprungliga artikel som bakgrundsinformation nedan.

”COAR står för Confederation for Open Access Repositories. Det är en mycket ny organisation, som startade provisoriskt 2009 och mer formellt under 2010. Organisationen ska helt enkelt främja utvecklingen av öppna arkiv på olika sätt. Så här formulerar man målen  på sin hemsida, http://coar-repositories.org/

 • Lobby for repositories, their networks and repository based e-Infrastructures at the national and international level
 • Coordinate global collaborative efforts towards high-quality OA content and interoperable systems
 • Develop strategic partnerships for research infrastructure related initiatives worldwide
 • Promote a joint global data store of OA repositories to enable and support the open re-use of data by service and portal providers
 • Act as a reference point for repository standardization efforts and a forum for information exchange
 • Develop and support of interoperable standards for national aggregation of research content in OA repositories
 • Promote increased rates of self-archiving with as little burden as possible on the researcher
 • Advocate for consistent policy formulation on institutional repository development
 • Promote the repository manager profession
 • Support the implementation of OA mandates by research funders and institutions
 • Maintain, develop and expand the COAR international confederation, including regional and subject-based networks of OA repositories

COAR har sina rötter i det europeiska DRIVER-projektet, men har idag medlemmar både från Asien och Nord- och Sydamerika. Man kan väl säga att organisationen idag fyller en lucka när vi också har en global förening för openaccess-förlag, OASPA. Än så länge har inte organisationen hunnit uträtta så mycket, men vad den kan åstadkomma beror ju i sin tur på hur många som engagerar sig.

Medlemskap

KB är genom OpenAccess.se medlem i COAR sedan 2010. Vi uppmanar svenska öppna arkiv att gå in som medlemmar för att stärka organisationen. Men givetvis också för att få värdefulla internationella kontakter och utvecklingsidéer tillbaka! Man kan välja mellan att vara enskild medlem eller delta i ett gruppmedlemsskap, som kan vara nationellt. På det viset kan medlemsavgiften sänkas för var och en ned till en miniminivå på 500 EURO, beroende på hur många som deltar i gruppmedlemsskapet.

COAR har ett presentationsflygblad

Organisationen har sitt säte vid universitetet i Göttingen, där man har ett sekretariat. Norbert Lossau är ordförande och hans anförande om COAR vid Satellitmötet om Open Access and the Changing role of Libraries ger en bra översikt.

Modellen med gruppmedlemsskap förklaras här

Om det finns ett intresse för gruppmedlemsskap så är vi beredda att organisera det

Anmäl intresse till jan.hagerlid@kb.se senast den 1 mars”