Handläggare för OA-frågor sökes till KB

Kungliga bibliotekets avdelning för Nationell samverkan söker en handläggare på 50%  under ett år, för arbete med informationsfrågor kring OpenAccess.

”Arbetsuppgifter

– Du kommer främst att arbeta med information och kommunikation, och i denna roll bland annat utveckla webbplatsen för OpenAccess.se.

– Arbetet innebär mycket kontakter med berörda intressenter inom och utom programmets styrorganisation

– Deltagande med programmets internationella kontakter”

Läs mer  här:

Välkommen med din ansökan (senast 20/2)!

Delta i en studie om open access: effekterna av parallellpublicering

Allt fler institutioner och lärosäten upprättar öppna arkiv och ställer krav på sina forskare att parallellpublicera (självarkivera). Men vad har parallellpubliceringen haft för effekter för den enskilde forskaren? Har den haft effekt?

Som en del av ett forskningsprojekt för masterstudenter i Biblioteks- och informationsvetenskap på Uppsala universitet utför jag en enkätstudie i syfte att undersöka nyttan med open access ur ett kvalitativt perspektiv. Projekthandledare är Urban Ericsson (urban.ericsson@abm.uu.se).

Jag söker forskare ur alla discipliner som har erfarenhet av både traditionell publicering (ej open access) och parallellpublicering. Enkäten hittas via länken nedan och tar ca 20 minuter att fylla i. Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt. Ju fler som deltar, desto bättre resultat – så sprid gärna länken! Sista svarsdag är den 2 mars 2011.

 Till enkäten: https://survey.mamut.com/s?s=20424

Är du forskare – ta den här chansen att reflektera över hur förändringarna inom forskarsamhället och publiceringsprocesserna har påverkat dig och din forskning! Har du kontakt med forskare – sprid länken till enkäten!

 Vid frågor eller kommentarer, kontakta mig på moahedbrant@yahoo.se.

Vetenskapsrådet förtydligar sina open access-krav

Vetenskapsrådet har nu förtydligat sina krav på open access:

”Om förlagets standardavtal inte tillåter parallellpublicering inom sex månader ska forskaren kräva att förlaget gör ett undantag. Parterna kan då använda sig av ett tilläggsavtal som kan hämtas här. Om förlaget inte accepterar bör forskaren publicera i en annan tidskrift. Endast i undantagsfall kan Vetenskapsrådet medge en förlängning av tiden för tillgängliggörande upp till maximalt 12 månader, under förutsättning att forskaren kan uppvisa en tydlig dokumentation av vilka ansträngningar han/hon gjort för att uppfylla sexmånaderskravet.”

Man ansluter sig därmed till en modell som används av EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7) i dess försök med open access liksom av Riksbankens Jubileumsfond. Se vidare här

Förtydligandet av kraven har tillkommit som en respons på en skrivelse från en grupp kemister till VR:s styrelse att se över kravet på open access. Kemisternas skrivelse och ett PM till VR:s styrelse av Mats Ulfendahl finns tillgängliga som bilagor till OA-styrgruppens möte den 18 januari, se här.  

Svenskt deltagande i COAR, en internationell organisation för öppna arkiv

Confederation of Open Access Repositories (COAR) är en mycket ny internationell organisation, som helt enkelt ska främja utvecklingen av öppna arkiv. KB är genom OpenAccess.se medlem sedan 2010. Ett ökat deltagande av svenska öppna arkiv  skulle stärka organisationen och ge värdefulla kontakter och idéer tillbaka till oss.  Det finns en möjlighet att organisera gruppmedlemsskap på nationell nivå, vilket skulle reducera avgiften för var och en. KB kan organisera ett svenskt gruppmedlemsskap. Läs mer

Anmäl intresse till jan.hagerlid@kb.se senast den 1 mars

Slutrapport från projektet Komplexa digitala objekt…

Hur ska man passa in konstnärliga forsknings- och utvecklingsarbeten i lärosätenas öppna arkiv och i SwePub?  Vad behöver göras för att anpassa våra system till icke-textbaserade publikationer? Läs slutrapporten från projektet Komplexa digitala objekt i öppna arkiv inom det konstnärliga forskningsområdet! Projektbeskrivning och rapport här.