Samordningsuppdrag

Kungliga biblioteket har sedan 2006 arbetat med att främja open access eller öppen tillgång till vetenskapliga resultat, som i korthet innebär att forskningsresultat återfinns på internet och kan läsas av alla utan kostnad, samt att materialet är fritt att återanvända. Från och med 2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

“Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande av principer för att främja publicering av vetenskapliga publikationer med öppen tillgång (open access). I arbetet ska principerna för publicering med öppen tillgång utformas så att de beaktar principen att forskningsresultat får fritt publiceras i enlighet med 1 kap. § 6 högskolelagen (1992:1434). Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket samråda med Vetenskapsrådet.”
(Ur KB:s regleringsbrev 2017)

Utredningar 2017–2019

I Vetenskapsrådets Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information från 2015 identifieras en rad hinder för en omställning till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Utifrån förslaget initierar och samordnar KB följande utredningar:

 • Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång
 • Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
 • Öppen tillgång till böcker
 • Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som omvandlas till öppen tillgång
 • Uppföljning av krav på öppen tillgång

I utredningsgrupperna kopplade till dessa utredningar deltar representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället, lärosätena genom SUHF samt KB.

Fördelar med öppen tillgång

Open access är den engelska och internationellt använda termen för öppen tillgång till forskningsresultat. Detta innebär att all forskning som är finansierad av offentliga medel går att finna via en sökning på internet och kan läsas av alla utan kostnad, samt att materialet är fritt att återanvända.

Strategier för och krav på öppen tillgång till forskningresultat ställs nu på nationell, europeisk och internationell nivå av forskare, lärosäten, forskningsfinansiärer och myndigheter. Den öppna tillgången till forskningsresultat stärker hela vetenskapssystemet såväl som det omgivande samhället. Öppen tillgång till vetenskapliga resultat främjar kunskapstillväxt, innovation och konkurrenskraft samt medborgarnas delaktighet, engagemang och intresse för forskning och kunskapsproduktion:

 • Hela vetenskapen stärks genom att alla forskare, nationellt och internationellt och oavsett om man är verksam inom eller utanför akademin, får öppen tillgång till alla forskningsresultat.
 • Högre utbildning stärks genom att studenter och lärare får öppen tillgång till de senaste relevanta forskningsresultaten, oavsett geografiskt position.
 • Politiker och beslutsfattare får öppen tillgång till forskningsresultat och får ökad möjlighet att stärka och bredda sin omvärldsbevakning och kunskapsunderlag.
 • Näringsliv och industri får öppen tillgång till de senaste forskningsresultaten i en kunskapsekonomi där kraven på innovation och effektivitet blir allt högre.
 • Anställda i offentlig sektor, till exempel sjukvårdspersonal, lärare, journalister, analytiker och handläggare får öppen tillgång till forskningsresultat som kan bidra till ökad kompetens och spetskunskap i sin yrkesutövning.
 • Patienter, brukar- och intresseorganisationer kan ha stor nytta av den öppna tillgången till forskningsresultat.
 • Allmänhetens förståelse för och möjlighet att delta i den vetenskapliga kunskapsproduktionen ökar genom öppen tillgång till forskningsresultat och har stor betydelse i ett demokratiskt och inkluderande samhälle.