Samordningsuppdrag

Kungliga biblioteket har sedan 2006 arbetat med att främja öppen tillgång till vetenskapliga resultat (open access), som i korthet innebär att forskningsresultat återfinns på internet och kan läsas av alla utan kostnad, samt att materialet är fritt att återanvända. 2017-2019 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

“Kungl. biblioteket ska samordna arbetet med införande av principer för att främja publicering av vetenskapliga publikationer med öppen tillgång (open access). I arbetet ska principerna för publicering med öppen tillgång utformas så att de beaktar principen att forskningsresultat får fritt publiceras i enlighet med 1 kap. § 6 högskolelagen (1992:1434). Vid genomförandet av uppdraget ska Kungl. biblioteket samråda med Vetenskapsrådet.”
(Ur KB:s regleringsbrev 2017)

Kunskap i samverkan

I regeringens forskningsproposition ”Kunskap i samverkan” (2016/17:50) konstateras att öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till att upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet. Öppen tillgång är angeläget för hela samhället. Genom att forskningsresultat snabbt blir tillgängliga kan forskningen avancera då fler forskare kan validera och bygga vidare på tidigare resultat. Forskning och utveckling bedrivs även i hög grad inom företag, industri och offentlig sektor.

Regeringens målbild är att alla de vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning bör bli öppet tillgängliga direkt då de publiceras. Öppen tillgång utgör normen och inskränkningar i öppenheten utgör undantagen.

Alla aktörer inom forskningssystemet har ett gemensamt ansvar för att målbilden uppfylls. Regeringen konstaterar också att det behövs tydliga incitament och mekanismer som uppmuntrar forskarna att publicera sina forskningsresultat med öppen tillgång.

Utredningar

I Vetenskapsrådets Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information från 2015 identifieras en rad hinder för en omställning till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Utifrån förslaget initierar och samordnar KB följande utredningar inom ramen för samordningsuppdraget:

  • Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång
  • Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
  • Öppen tillgång till böcker
  • Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som omvandlas till öppen tillgång
  • Uppföljning av krav på öppen tillgång

I utredningsgrupperna kopplade till dessa utredningar deltar representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället, lärosätena genom SUHF samt KB. Utredningsarbetet inleds under hösten 2017 och planeras pågå under 2018. Målet med utredningarna är att ta fram rekommendationer för nationella lösningar på särskilda utmaningar, för att Sverige ska nå regeringens målbild för öppen tillgång.

Kick-off

I samband med att utredningsgrupperna inledde sitt arbete arrangerade Kungliga biblioteket en kick-off den 17 oktober 2017.

Information om samordningsuppdraget och utredningsarbetet publiceras löpande på denna webbplats.

 

 

 

 

 

 

 

Läs vår informationsfolder 

Nya uppdrag till KB rörande öppen tillgång

Kungliga biblioteket (KB) har fått två nya uppdrag som rör utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem. Regeringen har dels beslutat att KB ska ta fram bedömningskriterier för vetenskapliga publikationer, för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet tillgängligt vetenskapssystem. Dels anges i KB:s regleringsbrev för 2018 att myndigheten ska sammanställa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering. Fortsätt läsa