Öppet webbforum

Sedan 2017 har Kungliga biblioteket ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Inom ramen för detta samordningsuppdrag genomförs fem utredningar med teman som ingår i omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

I det pågående arbetet med att ta fram rekommendationer på lösningar för öppen tillgång är det viktigt för alla utredningsgrupper att inhämta synpunkter och ta emot inspel från berörda parter i hela forskningssystemet. För att ge alla berörda parter möjligheter att lämna kommentarer och förslag arrangerar Kungliga biblioteket ett öppet webbforum. Länk till respektive utredning finns nedan. Riktade förfrågningar om inspel har även skickats till ett urval av myndigheter och organisationer inom forskningssystemet.

Syftet är att med hjälp av inkomna synpunkter vidareutveckla utredningarnas rekommendationer. Notera att föreliggande utredningstexter är en första version av utredningarna och dess tillhörande rekommendationer. Utredningarnas rekommendationer och innehåll är ännu preliminära och vi välkomnar konstruktiva kommentarer och tydliga förslag på förbättring och utveckling. Eftersom utredningarna under denna period genomförs fristående från varandra finns i nuläget också överlappande frågeställningar mellan de olika utredningarnas teman.

Detta webbforum är öppet 10 oktober-31 oktober.  För att lämna kommentarer behöver du fylla i ditt namn inklusive titel/funktion (i samma ruta) samt e-postadress. Det finns både möjlighet att lämna kommentarer vid varje stycke och sammanfattande kommentarer på hela innehållet längst ner på sidan. Det går också bra att e-posta dina synpunkter till openaccess[at]kb.se.

Utredningar

Dessa teman är hämtade från Vetenskapsrådets Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (2015) som identifierat en rad hinder och behov av vidare studier, för att en omställning till ett öppet tillgängligt publiceringssystem ska vara möjligt.

Bakgrund

I regeringens forskningsproposition ”Kunskap i samverkan” (2016/17:50) konstateras att öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till att upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet. Öppen tillgång är angeläget för hela samhället. Genom att forskningsresultat snabbt blir tillgängliga kan forskningen avancera då fler forskare kan validera och bygga vidare på tidigare resultat. Forskning och utveckling bedrivs även i hög grad inom företag, industri och offentlig sektor.

Regeringens målbild är att alla de vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning bör bli öppet tillgängliga direkt då de publiceras. Öppen tillgång utgör normen och inskränkningar i öppenheten utgör undantagen.

Alla aktörer inom forskningssystemet har ett gemensamt ansvar för att målbilden uppfylls. Regeringen konstaterar också att det behövs tydliga incitament och mekanismer som uppmuntrar forskarna att publicera sina forskningsresultat med öppen tillgång.

I utredningsgrupperna deltar representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället och lärosätena genom SUHF. I varje grupp deltar också en representant från Kungliga biblioteket som även är ansvarig skribent och sekreterare för gruppens arbete. Målet med utredningarna är att ta fram rekommendationer för nationella lösningar på särskilda utmaningar, för att Sverige ska nå regeringens målbild för öppen tillgång.

Utredningsarbetet inleddes under hösten 2017 och pågår under hela 2018. I december 2018 avslutas utredningsarbetet med att alla grupperna presenterar nationella rekommendationer för fem olika fokusområden. De sammantagna rekommendationerna från de fem utredningarna kommer ligga till grund för den enhetliga nationella handlingsplan/slutrapport för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, som Kungliga biblioteket lägger fram till Utbildningsdepartementet under första kvartalet 2019.