Utredningar

Fem utredningar har initierats inom ramen för Kungliga bibliotekets nationella samordningsuppdrag. I utredningsgrupperna deltar representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället och lärosätena genom SUHF. I varje grupp deltar också en representant från Kungliga biblioteket som även är ansvarig skribent och sekreterare för gruppens arbete. Utredningsarbetet inleds under hösten 2017 och planeras pågå under hela 2018. Målet med utredningarna är att ta fram rekommendationer för nationella lösningar på särskilda utmaningar, för att Sverige ska nå regeringens målbild för öppen tillgång.

Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång

Clas-Fredrik Helgesson, Linköpings universitet; Lars Kloo, Vetenskapsrådet; David Lawrence, Linköpings universitet; Britta Lövgren, Östersjöstiftelsen; Gustav Nelhans, Högskolan i Borås; Mats Viberg, Chalmers, Beate Eellend, Kungliga biblioteket (sekr.)

Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Helena Francke, Högskolan i Borås; Karin Grönvall, Sveriges lantbruksuniversitet (bisittare Peter Nilén, Sveriges lantbruksuniversitet); Sverker Holmgren, Uppsala universitet; Markku Rummukainen, Formas (bisittare Lissa Nordin, Formas); Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet; Wilhelm Widmark, Stockholms universitet; Camilla Smith, Kungliga biblioteket (sekr.)

Öppen tillgång till böcker

Lars Burman, Uppsala universitet (bisittare Aina Svensson, Uppsala universitet); Tommy Dahlén, Forte; Isak Hammar, Lunds universitet; Eva-Maria Häusner, Kungliga biblioteket (sekr.)

Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång

Stefan Eklöf Amirell, Föreningen för vetenskaplig publicering; Jenni Hjohlman, Vitterhetsakademien; Sofie Wennström, Stockholms universitet; Jonas Nordin, Kungliga biblioteket (sekr.)

Uppföljning av krav på öppen tillgång

Henrik Aldberg, Vetenskapsrådet; Jonas Gilbert, Södertörns högskola; Jonas Holm, Stockholms universitet; Gustav Nilsonne, Karolinska institutet; Camilla Lindelöw, Kungliga biblioteket (sekr.)

 

KB-intern grupp för utredningsarbetet

KB:s interna grupp för utredningsarbetet består av sekreterarna i de respektive utredningsgrupperna. Denna grupp träffas 1 gg/månad för att dryfta uppkomna frågeställningar i de olika utredningsgrupperna samt för att diskutera gemensamma lösningar och säkra ett helhetsperspektiv på det sammantagna utredningsarbetet.