Tydligare forskningsprofil i ny instruktion till Kungliga biblioteket

I ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet tydliggörs Kungliga bibliotekets uppgifter att hjälpa forskare att göra sina forskningsresultat tillgängliga samt att stödja landets bibliotek att sprida kunskapen. Vidare att KB ska tillhandahålla en heltäckande och kvalitativ datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer och därmed ge en helhetsbild av svensk vetenskaplig publicering. Syftet med en tydligare forskningsprofil är att fler ska få möjlighet att ta del av och använda vetenskapligt grundad information.

 

Foto: Istvan Borbas/National Library of Sweden

I KB:s nya instruktion införs bland annat en ny portalparagraf:

1 § Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och ska främja den svenska forskningens kvalitet och en demokratisk samhällsutveckling genom att tillhandahålla källmaterial och en effektiv forskningsinfrastruktur.

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning säger:

– Som nationalbibliotek samlar Kungl. biblioteket in allt som trycks och ges ut i Sverige och fyller därför en viktig funktion för forskningen. Det här beslutet tydliggör Kungl. bibliotekets uppgift att värna demokratin genom att sprida kunskap baserad på forskning av hög kvalitet.

KB ska även fortsättningsvis ha ett nationellt ansvar för kulturarvet, genom att samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla material. Även uppdraget att upprätthålla nationell överblick över landets bibliotek och främja dess samverkan kvarstår.

KB:s reviderade instruktion är resultatet av en generell översyn som Utbildningsdepartementet och hela regeringen genomför av alla myndigheters instruktioner och regleringsbrev mot bakgrund av arbetet med tillitsbaserad styrning i staten.

Läs mer

KB:s nya instruktion som gäller från 1 februari 2018
Regeringens pressmeddelande

Read the news in English