Notera dagen! Samrådsmöte 6 mars om infrastrukturellt stöd till vetenskapliga tidskrifter

Den sjätte mars anordnar Kungliga biblioteket ett öppet samrådsmöte om infrastrukturell hjälp till svenska vetenskapliga tidskrifter som publicerar eller planerar att övergå till publicering med öppen tillgång.

 

Foto: Chris Knight, Unsplash

Två frågor för diskussion under samrådsmötet

Utredningsgruppen för ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publiceras med öppen tillgång (open access) vill ha en dialog med de parter som kommer att beröras av regeringens planerade nya riktlinjer för att säkerställa en adekvat utformning av framtida tjänster inom ett öppet tillgängligt publiceringslandskap. Två frågor står i fokus för diskussion under dagen:

1. Utformningen av ett digitalt repositorium för svenska vetenskapliga tidskrifter (tidskriftsdatabas med material i fulltext)

2. Teknisk hjälp med bland annat manushantering, sakkunniggranskning och digitalt tillgängliggörande av svenska vetenskapliga tidskrifter

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till dem som på olika sätt arbetar med vetenskaplig utgivning, exempelvis redaktörer och tidskriftsredaktioner, utgivare och finansiärer. Observera att mötet den 6 mars endast berör de frågor som behandlas av utredningsgrupp 4 (se nedan).

Program och anmälan

Inbjudan med program kommer att meddelas senare, men om du är intresserad av dessa frågor bör du redan nu reservera eftermiddagen den sjätte mars. Håll utkik efter uppdateringar på openaccess.se.

Bakgrund

KB har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet för att främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att alla fritt ska kunna ladda ned och läsa statligt finansierade forskningspublikationer från internet, samt även kopiera, bearbeta och sprida dem vidare. Regeringens ambition är att detta ska vara fullt genomfört år 2025 enligt forskningspropositionen Kunskap i samverkan.  Utgångspunkten för hur KB har definierat de fem utredningarnas direktiv och uppdrag är Vetenskapsrådets (VR:s) rapport ”Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information”.

Sedan oktober 2017 arbetar fem utredningsgrupper med att konkretisera svaren på de många frågor detta väcker. I arbetsgrupperna medverkar representanter från forskningsfinansiärer, lärosäten, forskarsamhället samt KB. Området för de fem utredningarna är:

1. Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament för öppen tillgång
2. Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem
3. Öppen tillgång till böcker
4. Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publiceras med öppen tillgång
5. Uppföljning av krav på öppen tillgång

Fördjupning om direktiv och uppdrag för utredningsgrupp 4

I VR:s rapport, där hinder för en omställning till öppen tillgång identifieras, ges rekommendationer om ett antal fortsatta utredningar. Teman för de fem utredningarna som initierats inom ramen för KB:s nationella samordningsuppdrag utgår ifrån och följer i huvudsak dessa rekommendationer.

Utredningsgruppernas direktiv och uppdrag har formulerats utifrån de behov och förslag som har formulerats i VR:s rapport, vilka ligger i fokus för utredningsgrupp 4 i arbetet med att ta fram rekommendationer för hur prenumerationsbaserade tidskrifter utgivna i Sverige kan omvandlas till öppet tillgängliga. Under avsnittet ”Frågor om ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter”, vilket också är temat för utredningsgrupp 4, står följande:

En strategi för Sverige kan vara att stödja en omställning till open access-publicering för tidskrifter. En idé som framförts är att inrätta ett centralt stödcenter med ett öppet repositorium som kan härbärgera ett antal olika tidskrifter.

Att utredningsgruppen tittar närmare på vilket tekniskt system som lämpligast kan användas för ett sådant öppet repositorium, för att stödja befintliga, nationella tidskrifter att omvandlas till öppet tillgängliga, ser KB därmed som en god uppgift.

Kontakt

Jonas Nordin, sekreterare i utredningsgrupp 4
Fil. dr., docent, handläggare
Enheten för kunskapsuppbyggnad

Kungliga biblioteket
Box 5039
102 41 Stockholm
Besöksadress: Humlegården, Stockholm
Telefon: 010-709 31 56
E-post: jonas.nordin@kb.se

Läs mer

KB:s utredningsuppdrag
”Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information”
Kunskap i samverkan, prop. 2016/17:50 (s. 106–108)