KB:s inspel till Styr- och resursutredningen

Kungliga biblioteket (KB) uppskattar den öppenhet och transparens som Styr- och resursutredningen visar och har lämnat synpunkter på det övergripande modellförslag som presenterades i januari 2018. KB välkomnar utredningens grundläggande ansats som utgår från att ett nytt styr- och resurssystem baseras på högskolans viktiga grundpelare, dvs. de akademiska kärnvärdena, samhällsansvaret och det svenska högskolelandskapet. Det är även angeläget att utredningen beaktar de krav och nya möjligheter som digitaliseringen av högre utbildning och forskning kan leda till, vilket också konstateras i utredningens kommittédirektiv.

KB:s inspel berör inte detaljer i förslaget utan har som syfte att synliggöra behovet av att styr- och resursutredningen förhåller sig till det forskningspolitiska målet för öppen vetenskap, som också är en av de stora digitaliseringsutmaningarna på nationell, europeisk och internationell nivå. Öppen vetenskap berör högskolans samtliga tre uppgifter; utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Sveriges regering har påbörjat omställningen till öppen vetenskap genom strategiska satsningar för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata.

KB rekommenderar att styr- och resursutredningen tar hänsyn till behovet av ökade resurser under omställningen till öppen vetenskap. I forskningspropositionen (2016/17:50) framgår att utredaren ska beakta de mål som riksdag och regering har fastställt för högre utbildning och forskning. När lärosäten och finansiärer lämnar underlag till regeringens propositioner, enligt utredningens modellförslag, föreslår KB att de även adresserar vilket ansvar de tar i omställningen till öppen vetenskap.

Läs hela inspelet (pdf)

Se övriga inspel till Styr- och resursutredningen här.