Tack för inkomna inspel till utredningar för öppen tillgång!

Under oktober arrangerade Kungliga biblioteket och openaccess.se en inspelsrunda för de utredningar som KB samordnar inom ramen för det nationella samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Syftet med inspelsrundan var att med hjälp av inkomna synpunkter vidareutveckla de första utkasten av utredningstexterna och dess rekommendationer.

Vi vill härmed tacka för de värdefulla inspel som inkommit, både per e-post och i det öppna webbforumet!

Närmare 60 aktörer har bidragit med konstruktiva synpunkter och kommentarer. Dessa har varit till stor nytta för alla fem utredningsgrupper, som har diskuterat och behandlat alla inspel och utifrån dessa i möjligaste mån reviderat utredningarna och dess rekommendationer. Alla inspel är diarieförda i KB:s diarium.

Under december avslutar utredningsgrupperna sitt arbete. KB kommer därefter sammanfatta alla rekommendationer i en kontextualiserande och övergripande slutrapport som riktar sig till berörda aktörer i forskningssystemet. Denna slutrapport kommer tillsammans med de fem utredningarna att publiceras och överlämnas till regeringen under våren 2019.

Ett svar på ”Tack för inkomna inspel till utredningar för öppen tillgång!”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.