Gemensam global färdriktning för öppen tillgång – OA2020 och den 14:e Berlinkonferensen

Under två dagar i början av december deltog 170 deltagare från 37 länder från samtliga kontinenter vid den 14:e Berlinkonferensen för öppen tillgång. Deltagarna var särskilt inbjudna och representerade lärosäten och deras organisationer, forskarorganisationer, forskningsfinansiärer, bibliotek och departement, vetenskapliga förlag samt andra initiativ för öppen tillgång. Sverige representerades av Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet, Anna Lundén, enhetschef Kungliga biblioteket, Thomas Neidenmark, departementssekreterare Utbildningsdepartementet, Mats Viberg, rektor Blekinge tekniska högskola, Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet samt Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitet.

Fortsätt läsa ”Gemensam global färdriktning för öppen tillgång – OA2020 och den 14:e Berlinkonferensen”

Report and recordings from the Nordic Open Science Conference in Stockholm

The first Nordic Open Science Conference was held in Stockholm on November 15-16, organised by the Swedish Research Council in collaboration with NordForsk and the National Library of Sweden.

How far have the Nordic countries reached when it comes to addressing open science? What incentives and rewards are needed to engage scientists to openly share their research? And how do we involve other parts of society more closely in research? These were some of the main questions discussed during the conference.

Read the Nordforsk conference report.

See the full conference at the Swedish Research Council’s YouTube channel.

Tack för inkomna inspel till utredningar för öppen tillgång!

Under oktober arrangerade Kungliga biblioteket och openaccess.se en inspelsrunda för de utredningar som KB samordnar inom ramen för det nationella samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Syftet med inspelsrundan var att med hjälp av inkomna synpunkter vidareutveckla de första utkasten av utredningstexterna och dess rekommendationer.

Vi vill härmed tacka för de värdefulla inspel som inkommit, både per e-post och i det öppna webbforumet!

Närmare 60 aktörer har bidragit med konstruktiva synpunkter och kommentarer. Dessa har varit till stor nytta för alla fem utredningsgrupper, som har diskuterat och behandlat alla inspel och utifrån dessa i möjligaste mån reviderat utredningarna och dess rekommendationer. Alla inspel är diarieförda i KB:s diarium.

Under december avslutar utredningsgrupperna sitt arbete. KB kommer därefter sammanfatta alla rekommendationer i en kontextualiserande och övergripande slutrapport som riktar sig till berörda aktörer i forskningssystemet. Denna slutrapport kommer tillsammans med de fem utredningarna att publiceras och överlämnas till regeringen under våren 2019.

KB arrangerade öppet webbforum för utredningar om öppen tillgång

10 oktober-31 oktober 2018 arrangerade KB ett öppet webbforum för det utredningsarbete om öppen tillgång som genomförs inom ramen för det nationella samordningsuppdraget.

I det pågående arbetet med att ta fram rekommendationer på lösningar för öppen tillgång är det viktigt för alla utredningsgrupper att inhämta synpunkter och ta emot inspel från berörda parter i hela forskningssystemet. För att ge alla berörda parter möjligheter att lämna kommentarer och förslag arrangerade Kungliga biblioteket ett öppet webbforum. Riktade förfrågningar om inspel har även skickats till ett urval av myndigheter och organisationer inom forskningssystemet.

Syftet är att med hjälp av inkomna synpunkter vidareutveckla utredningarnas rekommendationer. Publicerade utkast är en första version av utredningstexterna och dess tillhörande rekommendationer. Utredningarnas rekommendationer och innehåll är ännu preliminära och vi välkomnar konstruktiva kommentarer och tydliga förslag på förbättring och utveckling. Eftersom utredningarna under denna period genomförs fristående från varandra finns i nuläget också överlappande frågeställningar mellan de olika utredningarnas teman.

KB och openaccess.se tackar för inkomna inspel!

 

KB:s remissyttrande över UKÄ:s rapport ”Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag”

Kungliga biblioteket (KB) stödjer i huvudsak UKÄ:s förslag i rapporten ”Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag”.

I tillägg till KB:s kommentarer på rapporten föreslår KB att implementeringen av öppen vetenskap inkluderas i det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring av forskning.

Fortsätt läsa ”KB:s remissyttrande över UKÄ:s rapport ”Kvalitetssäkring av forskning. Rapportering av ett regeringsuppdrag””

Halvtidsrapport från utredningsarbetet för öppen tillgång

Den 22 maj 2018 hölls en halvtidsavstämning för utredningsarbetet för öppen tillgång, som ingår i Kungliga bibliotekets (KB:s) regeringsuppdrag att samordna öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Under dagen deltog alla fem utredningsgrupper samt KB:s rådgivande grupp för öppen tillgång och Bibsamkonsortiets styrgrupp. Syftet med avstämningen var att alla utredningsgrupper skulle få presentera sitt pågående arbete samt diskutera gemensamma frågeställningar med övriga grupper.

Fortsätt läsa ”Halvtidsrapport från utredningsarbetet för öppen tillgång”