Vad är open access?

Open access är den engelska, och internationellt använda, termen för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Detta innebär att forskningsresultat går att finna via en sökning på internet och kan läsas av alla utan kostnad, samt att materialet är fritt att återanvända. Med vetenskapliga publikationer menas i huvudsak sakkunniggranskade vetenskapliga artiklar och böcker men även avhandlingar och rapporter ingår. Öppen tillgång betyder att upphovspersonen ger alla rätt att läsa, ladda ned, kopiera och sprida verket i digital form. Full hänsyn tas till författarens lagstadgade ideella upphovsrätt. Upphovspersonen måste anges och verket får inte förvanskas.

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer ger ökad synlighet och tillgänglighet

Sakkunniggranskad forskning som är öppet tillgänglig för hela samhället lägger en grund för framtida forskning och möjliggör för medborgarna att ta del av vetenskaplig information. Den öppna tillgången till forskningsresultat stärker hela vetenskapssystemet såväl som det omgivande samhället. Öppen tillgång till vetenskapliga resultat främjar både kunskapstillväxt, innovation och konkurrenskraft samt medborgarnas delaktighet, engagemang och intresse för forskning och kunskapsproduktion.

  • Hela vetenskapen stärks genom att alla forskare, nationellt och internationellt och oavsett om man är verksam inom eller utanför akademin, får öppen tillgång till alla forskningsresultat.
  • Högre utbildning och skola stärks genom att elever, studenter och lärare får öppen tillgång till relevanta och senaste forskningsresultat, oavsett geografiskt position.
  • Politiker och beslutsfattare får öppen tillgång till forskningsresultat och har ökad möjlighet att stärka och bredda omvärldsbevakning och kunskapsunderlag.
  • Näringsliv och industri får öppen tillgång till de senaste forskningsresultaten i en kunskapsekonomi där kraven på innovation och effektivitet blir allt högre.
  • Anställda i offentlig sektor, till exempel sjukvårdspersonal, lärare, journalister, analytiker och handläggare får öppen tillgång till forskningsresultat som kan bidra till ökad kompetens och spetskunskap i sin yrkesutövning.
  • Patienter, brukar- och intresseorganisationer kan ha stor nytta av den öppna tillgången till forskningsresultat.

Omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem har utvecklats och drivs på av engagerade forskare, bibliotekarier, finansiärer och förläggare med flera. Även politiker och beslutsfattare ställer sig i allt större utsträckning bakom denna omvandling. De grundläggande motiven för omställningen är att:

  • utnyttja internets potential för kommunikation mellan forskare och med det omgivande samhället.
  • frigöra dagens forskningsresultat för automatiserad insamling och bearbetning av forskare i framtiden.
  • skapa en mer rimlig kostnadsnivå på ett område som präglas av ett fåtal stora kommersiella förlags monopolpriser

De huvudsakliga metoderna för open access-publicering beskrivs internationellt med begreppen gold och green. Oavsett vilken metod forskaren väljer för att göra sin forskning öppet tillgänglig så ska forskningen vara sakkunniggranskad. Öppen tillgång i grön version innebär att forskaren, så snart förlaget tillåter det, själv arkiverar en sakkunniggranskad och redigerad version av artikeln i ett digitalt arkiv, så kallat repositorium. Slutversionen av artikeln har då redan publicerats i en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift. Öppen tillgång i guld innebär att forskaren publicerar sig hos ett open access-förlag. Boken eller artikeln blir då omedelbart öppet tillgänglig på internet. Inte sällan tar förlaget ut en publiceringskostnad som betalas av forskaren/institutionen. Artiklar kan även publiceras i en traditionellt prenumerationsbaserad tidskrift som mot en avgift görs omedelbart öppet tillgänglig. Denna version kallas hybrid.

Två missförstånd och en utmaning

KB har skrivit ett öppet brev som reder ut ett par vanliga missförstånd kring kostnader och kvalitet och samtidigt synliggör behov av incitament som en av de största utmaningarna i omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Brevet kan du läsa här.

Öppen vetenskap

I ett öppet vetenskapssystem görs alla moment och verktyg i forskningsprocessen fritt tillgängliga via internet. Digitaliseringen av forskning och högre utbildning, i termer av öppen vetenskap, har stor betydelse såväl för lärosätenas samverkan med det omgivande samhället som för akademisk samverkan inom- och tvärdisciplinärt. Ett öppet vetenskapssystem representerar således en ny förståelse av den vetenskapliga processen, där digitala tekniker och verktyg på nya sätt möjliggör samverkan och nya vägar att öppet sprida forskningsresultat.

I den omfattande omställningen till ett öppet vetenskapssystem utgör öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata fundamentala delar, tillsammans med öppna lärresurser, öppen källkod och kollaborativ medborgarforskning. Potentialen i ett öppet vetenskapssystem är således stor men innebär även stora utmaningar. Rätt använd kan de nya digitala verktygen bidra till en ökad transparens i forskningsprocessen och ett större samhälleligt engagemang i och medvetenhet om forskningsprocessen. Men det är viktigt att denna globala omställning genomförs på ett likvärdigt och inkluderande sätt, i tydlig och stark samverkan mellan olika aktörer i samhället.

Omställningen till ett öppet vetenskapssystem är global. Utvecklingen i Sverige följer till stor del det arbete för open science som pågår inom Europakommissionen. I maj 2016 undertecknade Sverige, tillsammans med övriga medlemsstater, gemensamma rådsslutsatser för öppen vetenskap.

Mer information om open access

Wikipedia om öppen tillgång (Svenska)
Wikipedia on Open Access (English)

Open Access Publishing. Utbildningsmaterial från Foster Open Science

What is Open Access? En fem minuter lång animerad film på YouTube av Samenwerkingsverband Hogeschoolbibliotheken (SHB)
Open Access Explained! En åtta minuter lång animerad film på YouTube av Nick Shockey och Jonathan Eisen vid PHD Comics.

SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resource Coalition) Setting the default to open.