Slutrapport från projektet Komplexa digitala objekt…

Hur ska man passa in konstnärliga forsknings- och utvecklingsarbeten i lärosätenas öppna arkiv och i SwePub?  Vad behöver göras för att anpassa våra system till icke-textbaserade publikationer? Läs slutrapporten från projektet Komplexa digitala objekt i öppna arkiv inom det konstnärliga forskningsområdet! Projektbeskrivning och rapport här.

Positiv utvärdering av Mötesplats Open Access

Deltagarna i Mötesplats Open Access i Lund den 24-25 november 2010 har inbjudits att utvärdera konferensen. Överlag är det mycket positiva omdömen från deltagarna; intressant, välorganiserat, gav bra överblick, nyttigt för min yrkesroll etc. De mest uppskattade talarna var Alma Swan, Mats Ulfendahl från VR och Petter Oskarsson från tidskriften Hereditas. Det finns också viss kritik och idéer om förbättringar. Flera tycker att programmet blev lite för kompakt, det var svårt att hinna smälta. Några efterlyser större bredd av synpunkter, även mer kritiska,  från olika intressenter. Läs här: Utvärdering mötesplats OpenAccess 2010

Nästa gång kommer Mötesplats Open Access genomföras våren 2012 (troligen i slutet av mars) i samarbete med Linköpings universitetsbibliotek.

Vidareutveckling av parallellpublicering – automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv

I slutet av december tog KB beslut om att ge stöd till ett nytt projekt inom OpenAccess.se. Projektets övergripande mål är att underlätta och därmed öka parallellpublicering av forskningsartiklar i svenska öppna arkiv. Det ska undersöka möjligheten att automatiskt hämta information om förlagens villkor för parallellpublicering från tjänsten Journal Information Resource (JIR) för att användas i samband med parallellpublicering i ett öppet arkiv. Läs mer…

OER-projekt

Högskolan i Borås genomför under 2010 ett projekt som syftar till att skapa en modell för att sprida kunskap om öppna digitala lärresurser, OER, på högskolan. Inom projektet arbetar vi med att sprida information om och bedriva utbildning på alla nivåer för högskolans personal. Vi har utfört ett antal aktiviteter inom projektet. Diskussioner förs om en policy för arbete med OER. Informations- och diskussionsmöten har hållits med olika personalgrupper. Utbildningsmaterial om att söka, finna och använda OER har tagits fram. Ett seminarium om OER liksom en workshop om att söka och finna OER samt att jobba med Creative Commons har arrangerats. Möjligheterna till att skapa en struktur för koppling mellan högskolans lärplattform PING PONG och högskolans institutionella arkiv BADA har undersökts. Vi har mötts av relativt stor okunskap om OER men upplever både ett intresse och en viss skepsis. Vi anser att behovet av verksamheten är stort för att kunna få fart på OER inom högskolan.

Mer information och material finns på HBs hemsdia om OER http://tinyurl.com/37rojfc