Vidareutveckling av parallellpublicering – automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv

I slutet av december tog KB beslut om att ge stöd till ett nytt projekt inom OpenAccess.se. Projektets övergripande mål är att underlätta och därmed öka parallellpublicering av forskningsartiklar i svenska öppna arkiv. Det ska undersöka möjligheten att automatiskt hämta information om förlagens villkor för parallellpublicering från tjänsten Journal Information Resource (JIR) för att användas i samband med parallellpublicering i ett öppet arkiv. Läs mer…

OER-projekt

Högskolan i Borås genomför under 2010 ett projekt som syftar till att skapa en modell för att sprida kunskap om öppna digitala lärresurser, OER, på högskolan. Inom projektet arbetar vi med att sprida information om och bedriva utbildning på alla nivåer för högskolans personal. Vi har utfört ett antal aktiviteter inom projektet. Diskussioner förs om en policy för arbete med OER. Informations- och diskussionsmöten har hållits med olika personalgrupper. Utbildningsmaterial om att söka, finna och använda OER har tagits fram. Ett seminarium om OER liksom en workshop om att söka och finna OER samt att jobba med Creative Commons har arrangerats. Möjligheterna till att skapa en struktur för koppling mellan högskolans lärplattform PING PONG och högskolans institutionella arkiv BADA har undersökts. Vi har mötts av relativt stor okunskap om OER men upplever både ett intresse och en viss skepsis. Vi anser att behovet av verksamheten är stort för att kunna få fart på OER inom högskolan.

Mer information och material finns på HBs hemsdia om OER http://tinyurl.com/37rojfc

Open Access-policy beslutad på Malmö högskola!

Idag har Malmö högskola fått en open access-policy! Innehållsligt är policyn endast en skärpning av den policy som togs på MAH redan 2003. Den nya policyn innebär att:

  • För parallellpublicering i öppna arkivet omfattas publicerad forskning i externa källor (inte bara tidskriftsartiklar, utan även all annan vetenskaplig publicering inom ramarna för forskningsdelen av tjänsten). För dessa skall rättigheterna kring parallellpublicering undersökas och följas då det är tillåtet av utgivaren.
  • Alla högskolans egna publikationsserier skall finnas i OA-form.
  • Om det inte motverkar andra av forskaren prioriterade publiceringsstrategier (som t.ex högre impact factor) bör forskaren välja OA-förlag före de som licensierar åtkomsten av materialet.

Nya policyn kräver alltså lite mer än t.ex. rekommendationerna i Berlin-deklarationen.

Vår policy har utarbetats under ganska lång tid av högskolans publiceringsgrupp, en grupp där representanter från fakulteterna, forskningskoordinator och biblioteket sitter, för att sedan ha varit på remiss och förberedande av beslut av Forum för forskning.

Publiceringsgruppen har nu fått i uppdrag av rektor att gå vidare med att göra den praktiska implementeringsplanen, sätta startdatum för när policyn ska börja gälla skarpt, precisera hur t.ex. böcker och bokkapitel ska hanteras och ta sig an frågan om hur undantagen från policyn ska hanteras.

Som ett första steg kommer policyn att läggas ut på våra publiceringssidor inom en snar framtid, http://www.mah.se/Bibliotek/E-publicering/Forskarpublicering-i-MUEP/.