Open Access-policy beslutad på Malmö högskola!

Idag har Malmö högskola fått en open access-policy! Innehållsligt är policyn endast en skärpning av den policy som togs på MAH redan 2003. Den nya policyn innebär att:

  • För parallellpublicering i öppna arkivet omfattas publicerad forskning i externa källor (inte bara tidskriftsartiklar, utan även all annan vetenskaplig publicering inom ramarna för forskningsdelen av tjänsten). För dessa skall rättigheterna kring parallellpublicering undersökas och följas då det är tillåtet av utgivaren.
  • Alla högskolans egna publikationsserier skall finnas i OA-form.
  • Om det inte motverkar andra av forskaren prioriterade publiceringsstrategier (som t.ex högre impact factor) bör forskaren välja OA-förlag före de som licensierar åtkomsten av materialet.

Nya policyn kräver alltså lite mer än t.ex. rekommendationerna i Berlin-deklarationen.

Vår policy har utarbetats under ganska lång tid av högskolans publiceringsgrupp, en grupp där representanter från fakulteterna, forskningskoordinator och biblioteket sitter, för att sedan ha varit på remiss och förberedande av beslut av Forum för forskning.

Publiceringsgruppen har nu fått i uppdrag av rektor att gå vidare med att göra den praktiska implementeringsplanen, sätta startdatum för när policyn ska börja gälla skarpt, precisera hur t.ex. böcker och bokkapitel ska hanteras och ta sig an frågan om hur undantagen från policyn ska hanteras.

Som ett första steg kommer policyn att läggas ut på våra publiceringssidor inom en snar framtid, http://www.mah.se/Bibliotek/E-publicering/Forskarpublicering-i-MUEP/.

Öppen plats för open access-information – nu i testversion

Vi hoppas att denna blogg ska kunna bli en öppen plats för information och diskussion om utvecklingen av open access i Sverige. Vi inbjuder alla att medverka!

Den mer allmänt inriktade informationen om open access kommer att finnas på den officiella webbplatsen www.openaccess.se. En del information kommer att dubbleras, men här ska det finnas möjlighet att kommentera och bygga vidare.

Vi uppmanar dem som arbetar med projekt i programmet att använda OA-bloggen för att föra ut lägesrapportering och diskussion. Vi hoppas att OA-bloggen ska användas för att annonsera seminarier och informationsmöten om open access. Här är också ett forum att ta upp de mer tekniska frågor som inte intresserar den stora allmänheten.  

Jan Hagerlid och Ann Tobin

KB – Avdelningen för nationell samverkan

Seminarium i Uppsala

Hur kan användarstatistik från öppna arkiv ge ny kunskap om vetenskaplig kommunikation?

Kan sådan statistik vara ett redskap för utvärdering av vetenskap?

Den 16-17 november 2010 hålls workshopen ”Open Archives and their Significance in the Communication of Science” på SLU i Uppsala. 

Du kan även vara med via videolänk från SLU i Alnarp, Skara och Umeå!

Läs mer om program och deltagare och anmäl dig på workshopens webbsidor  (engelska, uppdateras löpande)   

Workshopen har tillkommit med stöd av OpenAccess.se.