Utredningar

Fem utredningar har initierats inom ramen för Kungliga bibliotekets nationella samordningsuppdrag. I utredningsgrupperna deltar representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället och lärosätena genom SUHF. I varje grupp deltar också en representant från Kungliga biblioteket som även är ansvarig skribent och sekreterare för gruppens arbete. Målet med utredningarna är att ta fram rekommendationer för nationella lösningar på särskilda utmaningar, för att Sverige ska nå regeringens målbild för öppen tillgång.

Allmänt direktiv för alla utredningsgrupper:

Alla utredningsgrupper inom samordningsuppdraget följer samma tillvägagångssätt och disposition. Rapporterna ska innehålla bakgrunds- samt nulägesbeskrivning. Informationsinhämtning och omvärldsbevakning ska ha såväl nationellt som internationellt perspektiv och ske genom litteraturstudier samt genom exempelvis intervjuer, enkäter, studiebesök etc. Under utredningsarbetet bör dialog med förlagen äga rum samt förlagens heterogenitet beaktas. Deltagarna i de olika utredningsgrupperna bör ha hög kompetens om det aktuella fältet.

Utredningsarbetet inleds under hösten 2017 och pågår under hela 2018.

I december 2018 avslutas utredningsarbetet med att alla grupperna presenterar nationella rekommendationer för fem olika fokusområden. Rekommendationerna ska ingå i den nationella handlingsplan/slutrapport för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer som KB lägger fram till Utbildningsdepartementet under första kvartalet 2019.

Halvtidsavstämning

I maj 2018 arrangerades en halvtidsavstämning där utredningsgrupperna presenterade sitt arbete.

Inspelsrunda och öppet webbforum

Under hösten 2018 finns möjlighet för alla berörda aktörer i forskningssystemet att ge inspel på utredningsutkasten, dels via ett öppet webbforum och dels genom riktade förfrågningar. Det öppna webbforumet ägde rum 10 oktober-31 oktober.

Utredningsgrupper

Meriterings- och medelstilldelningssystemen i relation till incitament för öppen tillgång

Clas-Fredrik Helgesson, Linköpings universitet; Lars Kloo, Vetenskapsrådet; David Lawrence, Linköpings universitet; Britta Lövgren, Östersjöstiftelsen; Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås; Mats Viberg, Chalmers, Beate Eellend, Kungliga biblioteket (sekr.)

Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Helena Francke, Högskolan i Borås; Karin Grönvall, Sveriges lantbruksuniversitet (bisittare Peter Nilén, Sveriges lantbruksuniversitet); Sverker Holmgren, Uppsala universitet; Markku Rummukainen, Formas (bisittare Lissa Nordin, Formas); Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet; Wilhelm Widmark, Stockholms universitet; Beate Eellend, Kungliga biblioteket (sekr.)

Öppen tillgång till böcker

Lars Burman, Uppsala universitet (bisittare Aina Svensson, Uppsala universitet); Tommy Dahlén, Forte; Isak Hammar, Lunds universitet; Eva-Maria Häusner, Kungliga biblioteket (sekr.)

Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med öppen tillgång

Stefan Eklöf Amirell, Föreningen för vetenskaplig publicering; Jenni Hjohlman, Vitterhetsakademien; Sofie Wennström, Stockholms universitet; Jonas Nordin, Kungliga biblioteket (sekr.)

Uppföljning av krav på öppen tillgång inklusive CC-licenser

Jonas Gurell, Vetenskapsrådet; Jonas Gilbert, Södertörns högskola; Jonas Holm, Stockholms universitet; Gustav Nilsonne, Karolinska institutet; Camilla Lindelöw, Kungliga biblioteket (sekr.)

 

KB-intern grupp för utredningsarbetet

KB:s interna grupp för utredningsarbetet består av sekreterarna i de respektive utredningsgrupperna. Denna grupp träffas 1 gg/månad för att dryfta uppkomna frågeställningar i de olika utredningsgrupperna samt för att diskutera gemensamma lösningar och säkra ett helhetsperspektiv på det sammantagna utredningsarbetet.