Samverkan

För att genomföra samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer avser KB att fortsätta sitt samarbete med nationella och internationella aktörer.

Gruppen för öppen tillgång ingår i KB:s samverkansplattform ”Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling”.  Gruppens uppgift är att vara rådgivande och att stödja KB som samordnande myndighet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, med fokus på att bidra i arbetet med de olika utredningarna.

KB har ett nära samarbete med Vetenskapsrådet gällande de nationella samordningsuppdragen för öppen tillgång och uppdragen att ta fram bedömningskriterier enligt F.A.I.R.-principerna. Även svenska forskningsfinansiärer och lärosätena genom SUHF är viktiga samarbetspartners i KB:s arbete med öppen tillgång.

KB deltar i det europeiska nätverket OpenAIRE i syfte att förmedla information om och bidra med kunskap rörande frågor om open access inom EU:s forskningsprogram Horisont2020. I detta arbete samverkar vi med kollegor i Norden och Europa. Vi ansvarar också för open access och open science i den svenska påverkansplattformen för delprogrammet Science with and for Society (SwafS), som drivs av Vetenskap & Allmänhet.