Gästbloggare: Peter Linde

Jag träffade Anne Britton, från Berkman Klein Center for Internet & Society på Harvard University, under den 22:a Elpub konferensen i Toronto nyligen. Hon var mycket intresserad av den senaste utvecklingen på Open Access området i Sverige och bad mig att sprida information om ett projekt som hon deltog i och som handlade om just informationsspridning av OA-utvecklingen i världen – Open Access Tracking Project (OATP).

Fortsätt läsa ”Gästbloggare: Peter Linde”

Slutrapport från projektet Modell för ökad användning av öppna digitala lärresurser

Projektet har haft som syfte att skapa en modell för ökad spridning av öppna digitala lärresurser (OER). Detta har skett vid Högskolan i Borås genom: 1) Förankringsarbete kring OER på institutions- och ledningsnivå i syfte att bereda marken för policybeslut kring frågan. 2) Utbildning och information gentemot lärare.  3) Genom tester av möjliga tekniska kopplingar mellan högskolans lärplattform PING PONG och högskolans öppna arkiv BADA. Projektet har lett till en ökad medvetenhet kring OER vid högskolan, och även om det är för tidigt att säga om det skett en ökad användning av OER, tar den ökade medvetenheten sig uttryck genom diskussioner och initiativ från såväl institutioner som högskolans ledning. 

Baserat på utfallet av de tre projektdelarna vill vi ge följande rekommendationer som en arbetsmodell för ökad spridning av OER:

  • Att arbeta med information och utbildning på bred front skapar förutsättningar för att diskussionen om OER kan växa både ”ovanifrån och underifrån” och därigenom skapa goda förutsättningar för ett verksamt policybeslut.
  • Utbildning och information behövs som en fortgående insats, inte minst då den, förutom att höja kunskapsnivån, även fyller funktionen att skapa kontakt mellan de som intresserar sig för frågorna.
  • Någon enhet måste ”äga” frågan – arbetet måste ske långsiktigt och då räcker det inte med eldsjälar eller tillfälliga projekt.
  • Samverkan mellan bibliotek, pedagogisk enhet, informationsavdelning och IT-avdelning är önskvärt för att erbjuda starka stödstrukturer för lärarna.
  • Lärosätet bör ta ett helhetsgrepp om publiceringen av OER, bl.a. genom att fatta beslut om vilka kanaler som ska användas. Detta som en del av stödstrukturen för lärarna och möjliggör även användandet av OER som en strategisk resurs för lärosätet i fråga om marknadsföring och studentrekrytering.

Projektbeskrivning och slutrapport här.

Delta i en studie om open access: effekterna av parallellpublicering

Allt fler institutioner och lärosäten upprättar öppna arkiv och ställer krav på sina forskare att parallellpublicera (självarkivera). Men vad har parallellpubliceringen haft för effekter för den enskilde forskaren? Har den haft effekt?

Som en del av ett forskningsprojekt för masterstudenter i Biblioteks- och informationsvetenskap på Uppsala universitet utför jag en enkätstudie i syfte att undersöka nyttan med open access ur ett kvalitativt perspektiv. Projekthandledare är Urban Ericsson (urban.ericsson@abm.uu.se).

Jag söker forskare ur alla discipliner som har erfarenhet av både traditionell publicering (ej open access) och parallellpublicering. Enkäten hittas via länken nedan och tar ca 20 minuter att fylla i. Alla svar kommer att hanteras konfidentiellt. Ju fler som deltar, desto bättre resultat – så sprid gärna länken! Sista svarsdag är den 2 mars 2011.

 Till enkäten: https://survey.mamut.com/s?s=20424

Är du forskare – ta den här chansen att reflektera över hur förändringarna inom forskarsamhället och publiceringsprocesserna har påverkat dig och din forskning! Har du kontakt med forskare – sprid länken till enkäten!

 Vid frågor eller kommentarer, kontakta mig på moahedbrant@yahoo.se.

Slutrapport från projektet Komplexa digitala objekt…

Hur ska man passa in konstnärliga forsknings- och utvecklingsarbeten i lärosätenas öppna arkiv och i SwePub?  Vad behöver göras för att anpassa våra system till icke-textbaserade publikationer? Läs slutrapporten från projektet Komplexa digitala objekt i öppna arkiv inom det konstnärliga forskningsområdet! Projektbeskrivning och rapport här.

OER-projekt

Högskolan i Borås genomför under 2010 ett projekt som syftar till att skapa en modell för att sprida kunskap om öppna digitala lärresurser, OER, på högskolan. Inom projektet arbetar vi med att sprida information om och bedriva utbildning på alla nivåer för högskolans personal. Vi har utfört ett antal aktiviteter inom projektet. Diskussioner förs om en policy för arbete med OER. Informations- och diskussionsmöten har hållits med olika personalgrupper. Utbildningsmaterial om att söka, finna och använda OER har tagits fram. Ett seminarium om OER liksom en workshop om att söka och finna OER samt att jobba med Creative Commons har arrangerats. Möjligheterna till att skapa en struktur för koppling mellan högskolans lärplattform PING PONG och högskolans institutionella arkiv BADA har undersökts. Vi har mötts av relativt stor okunskap om OER men upplever både ett intresse och en viss skepsis. Vi anser att behovet av verksamheten är stort för att kunna få fart på OER inom högskolan.

Mer information och material finns på HBs hemsdia om OER http://tinyurl.com/37rojfc

Seminarium i Uppsala

Hur kan användarstatistik från öppna arkiv ge ny kunskap om vetenskaplig kommunikation?

Kan sådan statistik vara ett redskap för utvärdering av vetenskap?

Den 16-17 november 2010 hålls workshopen ”Open Archives and their Significance in the Communication of Science” på SLU i Uppsala. 

Du kan även vara med via videolänk från SLU i Alnarp, Skara och Umeå!

Läs mer om program och deltagare och anmäl dig på workshopens webbsidor  (engelska, uppdateras löpande)   

Workshopen har tillkommit med stöd av OpenAccess.se.