Ny plattform: Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Från vår systerblogg Bibliotekssamverkan

Nu lanseras Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling

Efter en process som startade 2014 med utvärdering av inflytandestrukturen och med efterföljande remittering av nytt förslag under våren 2015, har riksbibliotekarien beslutat att inrätta Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling.

Ambitionen med Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling är att skapa en plattform för specifika områden där biblioteken ges möjlighet att gemensamt lyfta och diskutera de frågor och behov som är aktuella på nationell nivå, men även på detaljnivå inom ett specifikt ämnesområde för en viss bibliotekstyp. Nu påbörjas arbetet med att bemanna alla grupper och förfrågan om att utse ledamöter till respektive grupp kommer att skickas ut till berörda organisationer inom kort.

För mer information om Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling se:

Kontakt:

Anna Lundén, enhetschef Nationell bibliotekssamverkan (namn.efternamn@kb.se)

Carina Heurlin Fernold, handläggare Enheten Nationell bibliotekssamverkan (namn.mellannamn.efternamn@kb.se)

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Making Open Science a Reality. En sammanfattning av OECD:s rapport.

Vetenskapen är den digitala tidsålderns moder. Med dessa ord inleds den nyss utgivna, och mycket läsvärda, rapporten från OECD ”Making Open Science a Reality”, som har temat öppen vetenskap (open science). Rapporten ger en överblick på utvecklingen inom OECD-länderna, där resultaten av vetenskapliga publikationer och forskningsdata (open data) görs öppet tillgängliga (open access). Rapporten 1.) redogör för de policyprinciper som ligger till grund för open science och open data; 2.) diskuterar och presenterar argument för att dessa policyer har stor betydelse för att främja open science och open data; 3.) synliggör juridiska barriärer och lösningar för att öka tillgången till forskningsdata; 4.) tillhandahåller en kartläggning av nyckelaktörerna och deras betydelse för open science samt 5.) utvärderar utvecklingen inom OECD:s medlemsländer samt hos icke-medlemmar.

Open science beskrivs som de samlade satsningar som har gjorts för att göra resultaten av offentligt finansierad forskning i digitalt format bredare tillgängligt för forskarsamhället, näringslivet och samhället generellt. Open science beskrivs också som mötet mellan uråldriga traditioner av öppenhet inom vetenskapen och de verktyg inom ICT som har omformat den vetenskapliga verksamheten.

Det övergripande syftet med rapporten är att tillhandahålla en analytisk överblick på den senaste tidens trender inom open science, genom att särskilt fokusera på de initiativ som har tagits för att stärka öppen tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat, vilket inkluderar både vetenskapliga publikationer och forskningsdata. Med ökad tillgång till publikationer och data kan företag och individer använda och återanvända vetenskapliga ”outputs” för att skapa nya produkter, tjänster och innovationer. Öppen vetenskap ger också möjlighet till djupare engagemang och delaktighet hos medborgarna. Bevisen ökar för att öppen vetenskap påverkar forskningsverksamhet, företagsamhet, innovation och samhället mer generellt. Forskare och akademiker är inte de enda grupperna som kan dra nytta av open access och open science, även näringslivets och enskilda medborgares anspråk på att få tillgång till vetenskapliga resultat är av betydelse. Med referens till UNESCO anges att data från PubMedCentral visar att 25% av de dagliga unika besökarna kommer från universitet, 17% från företag, 40% är enskilda medborgare och resterande kommer från myndigheter eller andra kategorier.

Ett antal huvudsakliga resultat och policy-meddelanden presenteras i rapporten. Bland annat beskrivs open science som ett medel för att främja bättre vetenskaplig kvalité, ökat samarbete och att stärka relationen mellan forskning och samhälle, vilket kan leda till ökad social och ekonomisk betydelse och påverkansmöjligheter för offentligt finansierad forskning. Det understryks också bland annat att ökad erfarenhet och medvetenhet bland forskarna är viktigt för att utveckla en så kallad open science-kultur, samt att repositoriernas och online-plattformarnas påverkansgrad beror på i vilken utsträckning som den information de tillhandahåller är kvalitetssäkrad.

Kapitel 2 behandlar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer (open access) och ger en grundläggande genomgång av guld, grön och hybrid open access. Även APC:er, upphovsrätt och licenser behandlas här. EU:s och dess medlemsländers strategier och riktlinjer för open access presenteras och open access-publiceringens juridiska innebörder diskuteras. Det konstateras att för närvarande kan proceduren för den forskare som vill, eller måste, göra sina publikationer öppet tillgängliga vara besvärlig och svårhanterlig. Här har såväl lärosäten som finansiärer en viktig roll att fylla, bland annat som stöd åt forskaren i förhandlingar med förlagen. I slutet av kapitel 2 redogörs under rubriken ”open peer review” även för sakkunniggranskningens styrkor och tillkortakommanden. Trots att syftet är att upprätthålla en hög och objektiv kvalitet på de forskningsresultat som publiceras så finns det svagheter i att systemet inte är tillräckligt transparent.

Kapitel 3 ägnas åt öppen forskningsdata (open data), vilket i korthet definieras som data som kan användas utan några tekniska eller rättsliga restriktioner. OECD:s principer och riktlinjer för tillgång till forskningsdata presenteras och delandets utmaningar och möjligheter diskuteras. Text and data mining (TDM) tas tillsammans med partnerskap mellan offentlig och privat sektor upp som olösta juridiska problem.

I det avslutande kapitel 4 är temat ”The Governance of Open Science: Actors, Trends and Policies”. Här definieras, presenteras och diskuteras de många nyckelaktörer inom lokala, nationella och globala innovationssystem, vilka är involverade i den öppna vetenskapens investeringar. Forskarna beskrivs som de individer som omsätter dessa investeringar i praktiken medan regeringar och departement, forskningsfinansiärer, lärosäten och dess bibliotek samt forskningsorganisationer direkt bidrar till open science både genom att definiera och implementera policies och program och genom att producera och sprida vetenskapliga resultat. Vetenskapliga förlag bidrar till den öppna vetenskapen genom att erbjuda nya och omfattande tjänster till olika aktörer. Dessutom påverkas företag och näringsliv av open science-initiativ, liksom olika affärsverksamheter som både kan dra nytta av den vidare spridningen av forskningsresultat och erbjuda open science-relaterade tjänster. Till sist anges överstatliga organ, såsom OECD, EU och UNESCO, ha en betydande roll i definitionen av internationella samordnande överenskommelser av riktlinjer för open science och dess frågeställningar ur ett internationellt och globalt perspektiv.

Forskarna beskrivs stå i förgrunden för arbetet att främja open science. Forskarna är nyckelaktörer eftersom de som individer kan omsätta initiativ för öppen vetenskap till verklighet. Det är också forskarsamhället som genom sin egen verksamhet har bidragit med konkret kunskap om och förståelse för open science. En annan grupp som betonas vara nyckelaktör är forskningsfinansiärerna eftersom de är ansvariga för att definiera instruktioner och krav som ställs för att beviljas forskningsmedel. Förutom att ställa krav på öppen tillgång till vetenskapliga resultat så kan forskningsfinansiärerna även främja öppen vetenskap genom att ge finansiellt stöd för open access-publicering och tillgängliggörandet av forskningsdata och annat forskningsmaterial. Dessutom har forskningsfinansiärerna en stor betydelse i att stärka en så kallad open access-kultur, inte minst genom att stimulera och belöna olika initiativ för open science. Universitet och forskningsorganisationer anges också vara nyckelaktörer eftersom de i många länder varit de främsta aktörerna för att anta open science-mekanismer som därmed omvandlats till nationella och lokala strategier och rekommendationer. Även bibliotek och repositorier lyfts fram som nyckelaktörer och ”fundamental vehicles” för att få till stånd open science. Biblioteken beskrivs också ha fått en ny roll och betydelse genom ICT, på så sätt att de nu är delaktiga i såväl bevarande och förvaltning som publicering och spridning av digitalt vetenskapligt material – i form av publikationer, data och annat vetenskapligt relaterat innehåll.

I kapitel 4 behandlas även kopplingen mellan öppen vetenskap och medborgardelaktighet. Det betonas att amatörers deltagande i vetenskapliga processer och dess relation till forskare inte är någon ny företeelse utan något som tog sin början redan på 1700-talet. Möjligheter till kommunikation mellan forskare och allmänhet har emellertid utvecklats radikalt genom internet och digitalisering, och en större vetenskaplig medvetenhet hos allmänheten har lett till ”citizen science”, en rörelse som kan beskrivas som projekt där frivilliga från allmänheten samarbetar med forskarna för att undersöka konkreta samhälleliga problem och frågeställningar.

Avslutningsvis redogörs i rapporten för den senaste tidens trender inom styrningen av open science. Det understryks att denna styrning bör stärkas av ett stort antal intressenter i ett nätverk som inkluderar alla relevanta aktörer – där såväl regeringar och myndigheter, akademiska institutioner, civilsamhället och näringslivet ingår. Det poängteras också att de flesta trender har gällt krav och regler, utvecklingen av en fungerande teknisk infrastruktur samt stimulansåtgärder för finansiering av kostnader för open access-publicering. Färre initiativ har dock hittills tagits på policynivå för att ta fram och definiera nya belönings- och stimuleringskriterier för de forskare som är engagerade i och bidrar till open access och open data.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Online Information Review. Temanummer ”Open Access”

Det senaste numret av Online Information Review (Volume 39 Issue 5) har tema ”Open Access”. Ladda ner och läs intressanta artiklar av t.ex. Paul Martin Eve, Stephen Pinfield och Melissa Terras.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Om behovet av forskarperspektiv på open access

”Forskningsartiklarna har försvunnit för mig.”

I senaste numret av tidningen Curie skriver forskaren Emil V. Nilsson om den problematiska situation som kan uppstå för det stora antal forskare som inte är affilierade vid något lärosäte, och som därmed inte har tillgång till den kunskap som finns inlåst bakom de vetenskapliga tidskrifternas betalspärrar.

Är man som forskare anställd vid ett lärosäte och därmed via sitt bibliotek har elektronisk tillgång till vetenskapliga tidskrifter, kanske open access inte alltid ses som någon angelägen fråga. Men Emil delar med sig av sina erfarenheter av att som disputerad ha lämnat universitetsvärlden för att arbeta på ett biologiskt museum. Med detta byte av arbetsplats blev alla de artiklar som tidigare funnits tillgängliga i det närmaste onåbara, och hans möjligheter att genom kvalitativ kunskap utveckla sig inom sitt specialområde begränsade.

Emil är inte ensam om sina erfarenheter. Inte på långt när alla disputerade forskare stannar inom akademin. Många, många arbetar med forskning t.ex. på myndigheter, organisationer och institutioner som, inte minst av ekonomiska skäl, inte har tillgång till prenumerationer på de stora förlagens tidskrifter. Att Emils krönika resulterat i en stor mängd delningar och kommentarer på sociala medier visar att behovet av öppen tillgång till vetenskapliga resultat är stort, konkret och angeläget.

Open access är inte någon ny fråga för de många bibliotekarier på universitet och högskolor som, i vissa fall sedan 1990-talet, har arbetat med dessa, ofta komplicerade frågor. Till deras viktiga kunskap är det angeläget att lägga forskarnas egna erfarenheter och behov av open access, för att synliggöra den samhälleliga betydelsen av öppen tillgång till vetenskaplig forskning. Emil avslutar sin krönika med den viktiga frågan: ”Är det inte dags att göra vetenskapen tillgänglig för alla?”.

Artikeln finns att läsa här.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Internationella Open Access-veckan, 19-25 oktober 2015

Temat för 2015 års Open Access Week är ”Open for Collaboration” och har som syfte att belysa hur samarbete både kan inspirera och utveckla oa-rörelsen, samt att utforska hur samverkan mellan olika brukargrupper kan bidra till att sätta standarder för tillgängliggörandet av vetenskaplig kommunikation.

På openaccessweek.org finns ännu enbart ett (1) evenemang i Sverige registrerat.

Programmet openaccess.se tar gärna emot information om andra planerade svenska evenemang under oa-veckan och inbjuder till att sprida denna information via bloggen.

Hör gärna av er till mig (beate.eellend[at]kb.se) om ni har tankar eller idéer kring detta.

Läs mer på SPARC:s hemsida.

 

Publicerat i Open Access, Projekt, Seminarier, Vetenskaplig kommunikation | Lämna en kommentar

Save the date! Mötesplats Open Access 2016

Välkommen att boka in Mötesplats Open Access (MOA) 2016, 26–27 april! Konferensen arrangeras i samverkan mellan Kungl. biblioteket och Stockholms universitetsbibliotek. Vi kommer snart att återkomma med mer information, men räkna med två halvdagar med samtal och information kring aktuella frågor om Open Access.

Tid: Tisdag 26 april och onsdag 27 april 2016
Plats: Aula Magna, Stockholms universitet
Webb: openaccess.se
Hashtag: #moa2016

Vi ses i Stockholm i vår!

Programkommittén för MOA2016 (Birgitta Hellmark Lindgren, Leif Friberg, Jonas Holm, Anna Visuri, Eva Spångberg, Stockholms universitet; Jessica Lindholm, Chalmers; Sara Kjellberg, Malmö högskola; Anders Wändahl, Karolinska institutet; Klemens Karlsson, Konstfack; Margareta Fathli, KTH; Karl Isaksson, Therese Pietilä, Beate Eellend, openaccess.se, Kungl. biblioteket)

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Selektion, förvärv och tillgängliggörande av OA-resurser

Malmö högskolas bibliotek har i projektet ”Selektion, förvärv och tillgängliggörande av open access-resurser” [http://mah.se/Om-Malmo-hogskola/Om-Biblioteket/Projektkontor/Pagaende-projekt/Informationsforsorjning/] undersökt hur vi kan lyfta oa-material via bibliotekens söksystem och webb. Projektet har tittat på möjliga startpunkter för selektion av oa-monografier, tidskrifter och digitaliserade resurser, och de särskilda förutsättningar som gäller för tillgängliggörande, t ex hur vi kan hantera dem i länkserver och discoverysystem. Genom projektet har vi har fått upp ögonen för båda fallgropar, oklarheter men också möjligheter, och förstått att vi med andra rutiner både kan öka nyttan för våra användare och undvika köpa t ex monografier som redan finns fritt tillgängliga. Genom projektet har vi påbörjat byggandet av en erfarenhetsbank som kan göra oss bättre rustade att formulera hur vi kan få en vettig och hållbar hantering av open access-resurserna ur ett selektionsperspektiv.

Har du frågor om projektet – kontakta gärna Karin Ericson Lagerås: karin.ericson[at]mah.se

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

RECODE portal för OA policy rekommendationer om forskningsdata

Nedan en länk till den senaste resursen om policy rekommendationer för öppen forskningsdata från RECODE-projektet (http://recodeproject.eu/) – en web portal som enkelt och överskådligt summerar rekommendationer för olika policyområden och för olika intressenter som anslagsgivare, förläggare, forskningsinstitutioner, bibliotek etc.

http://policy.recodeproject.eu

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

OpenAIRE Open Peer Review Tender

Peer review is evolving – help shape its future!

Tidigt i somras bjöd OpenAIRE in till att lämna anbud på modeller för tekniker och arbetsflöden inom området open peer review. Inbjudan ingick i OpenAIRE:s arbete att utforska nya modeller för vetenskaplig kommunikation, vilket inkluderar nya förhållningssätt och metoder för sakkunniggranskning.

Ett stort antal ansökningar med hög kvalitet inkom och OpenAIRE har nu beslutat att bevilja två av dessa ca 25 000 Euro var.

1.)    The Winnower and Zenodo

Detta projekt kommer att utforska ifall ”post-publication peer reviews” som görs öppet tillgängliga, kan utgöra incitament till att lyfta sakkunniggranskningar till samma vetenskapliga nivå som forskningen i sig. Med detta mål samarbetar the Winnower med det internationella repositoriet Zenodo.

2.)    Open Peer Review Module for Repositories

Konsortiet, som leds av Open Scholar, kommer att använda sig av den redan existerande infrastrukturen med repositorier, för att utveckla en prototyp till en ”open peer review module” (OPRM). I OPRM ges forskare och allmänhet öppen tillgång till sakkunniggranskningar i fulltext inklusive de sakkunnigas namn, tillsammans med själva forskningen. Den kommer även innehålla ett ”reviewer reputation system”.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Inbjudan att gästblogga

Vill ni sprida information om pågående eller avslutade projekt om open access, open science, vetenskaplig publicering eller kommunikation? Kanske från ert eget lärosäte eller annanstans? Har ni angelägen kunskap om dessa teman som ni vill dela med er av till andra engagerade och yrkesverksamma?

Då är ni varmt välkomna att gästblogga här! Skicka ett förslag med kort beskrivning av tema och innehåll till beate.eellend[at]kb.se.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar