Europeisk grupp för big deals-förhandlingar och open access

European University Association (EUA) är en paraplyorganisation för europeiska universitet och högskolor bestående av 850 medlemmar från 47 europeiska länder, däribland Sveriges universitet och högskoleförbund (SUHF) samt enskilda svenska lärosäten.

Inom EUA har en expertgrupp för Science2.0/Open Science bildats, där Sverige representeras av David Lawrence, avdelningschef för Publiceringens infrastruktur på Linköpings universitet. Ett konkret initiativ som expertgruppen tagit är att tillsätta en grupp för s.k. big deals med syftet att föra in diskussioner om open access i förhandlingarna med förlagen.

IMG_1486Den 19 april på EUA:s kontor i Bryssel samlades ett tiotal företrädare för konsortier och universitet från Belgien, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien och Sverige (representerat av Anna Lundén, enhetschef för Nationell bibliotekssamverkan på KB) för att dela med sig av erfarenheter och diskutera hur man bäst tar sig an de utmaningar som open access för med sig.

EUA-kontoret planerar att under maj månad skicka ut en enkät till EUA:s 23 stycken rektorssammanslutningar (SUHF i Sverige) för att samla in information om nationella licensavtal som sedan ska konsolideras på europeisk nivå. Målet med denna informationsinhämtning är att ge big deal-gruppen en kartläggning att arbeta vidare med och som i förlängningen ska underlätta för framtida samarbete och eventuellt gemensamma förhandlingar.

European University Association

European University Association

Mer information om EUA:s arbete inom open access-området finns på:

EUA’s Roadmap on open access to research publications (2016)

EUA’s open access checklist for universities (2015)

 

/ Anna Lundén, KB enhetschef Nationell bibliotekssamverkan

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Internationella open access-veckan 24-30 oktober 2016

Många hundra aktiviteter äger rum under den internationella OA-veckan 24-30 oktober. Workshops, seminarier, paneldebatter, webinarier och konferenser är bara några former av events som arrangeras runt om i världen för att synliggöra, möjliggöra och stärka utvecklingen av den öppna tillgången till forskningsresultat. Den internationella OA-veckan är ett bra tillfälle lyfta upp den samhälleliga betydelsen av open access på såväl lärosätens, myndigheters och andra organisationers dagordning.

Publicerat i Konferenser, Möten, Nyheter, Open Access, Seminarier, Webinarium, Workshop | Lämna en kommentar

Ytterligare ökat antal beviljade svenska ansökningar i ”FP7 Post-Grant Open Access Pilot”

Den femte och senaste rapporten från FP7 Post-Grant Open Access Pilot visar att antalet beviljade svenska ansökningar har stigit till 11 stycken. Det totala antalet beviljade ansökningar under det knappa år som piloten pågått är 300 stycken. Detta gör piloten till ett av det största finansieringsinitiativen på så kort tid. Rapporten presenterar också siffror över och gör en analys av de ansökningar gällande publicering i hybridtidskrifter som har inkommit och, enlig reglerna för piloten, avslagits.

 

Publicerat i EU, Finansiering, FP7, OpenAIRE | Lämna en kommentar

KB stödjer initiativ för storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem

Vi har tidigare på denna blogg informerat om Berlin12-konferensen och den intresseanmälan (Expression of Interest) som togs fram i samband med detta. Kungliga biblioteket (KB) har skrivit under denna intresseanmälan och stödjer därmed målet är att få forskningsorganisationer över hela världen att samverka för ett öppet publiceringssystem för vetenskapliga publikationer.

Intresseanmälan har undertecknats av riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg. Med undertecknandet vill KB ge sitt stöd i den gemensamma strävan att göra vetenskapliga publikationer öppet tillgängliga på internet – så kallad open access.

I nuläget har ett 40-tal internationella organisationer, lärosäten och myndigheter undertecknat uppropet. De är eniga om följande aspekter:

  • En majoritet av dagens vetenskapliga tidskrifter ska omvandlas från låsta prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga i enlighet med de olika vetenskapliga ämnesområdenas särskilda förutsättningar. Samtidigt fortsätter undertecknarna att stödja nya och förbättrade former av open access-publicering.
  • Undertecknarna kommer att främja omvandlingsprocessen genom att använda resurser som tidigare lades på tidskriftsprenumerationer till att stödja hållbara affärsmodeller för open access-publicering.
  • Undertecknarna bjuder in alla som är involverade i vetenskaplig publicering – särskilt lärosäten, forskningsinstitut, finansiärer, bibliotek och förlag – till att samarbeta för en snabb och effektiv övergång.

Mer information om uppropet och färdplanen för denna storskaliga omvandling:
Open access 2020

EoI:n sin helhet: EoI_OA2020

Svensk översättning av EoI:n: EoI Berlin12 översättning

I varje land som ställer sig bakom initiativet utses även en National Contact Point (NCP). NCP:n har i uppdrag att föra ett strategiskt och målinriktat påverkansarbete genom att söka etablera nätverk med nationella organ, intressegrupper och beslutsfattare. Sveriges NPC är Beate Eellend, handläggare för programmet OpenAccess.se och publiceringsfrågor på KB. Kontakta gärna Beate (beate.eellend[at]kb.se) om ditt lärosäte, institution, organisation eller myndighet är intresserad av underteckna intresseanmälan eller vill veta mer om initiativet.

Uppropet utgår från Berlindeklarationen om fri tillgång till kunskap.

Referenser:
Berlin Declaration (2003) 
Berlin Mission Statement (2013)
MPDL White Paper (2015)

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

OpenAIRE Newsletter March 2016

If you can’t see this e-mail, view it online

H2020 EC Consultation on e-Infrastructures

Have your say on the future of e-Infrastructures

 

announcementWhat are the key challenges ahead? How to answer the increasing scientific data needs? How can industrial actors fully benefit from the services provided by European e-infrastructures?

These are some of the questions for which the EC seeks your input for the next Horizon 2020 e-infrastructure Work Programme 2018-2020. With the deadline approaching at April 30, 2016, find out how you can contribute.
Read More- - -

Funding Open Access Publications

See real-time progress online

 

Screen Shot 2016 04 01 at 00.22.10After eight months of operation, the FP7 Post Grant Pilot has funded over 200 requests. In addition to scientific articles and papers, this now includes book chapters as well. However, the initiative has only spent just over 5% of its total budget. So there are still opportunities left for all FP7 projects to receive grants for up to three Open Access publications. The FP7 Post Grant Pilot has also recently announced the live statistics page – A tool for reporting live stats and figures in an interactive and easily accessible way.
Read More

- - -

Open Belgium Conference 2016

The role of Openness for responsible research

Open Belgium2This year’s Open Belgium Conference, in Antwerp, focused on how Open Science plays a crucial part in responsible research. The importance of openness as one of many tools to improve research and innovation, legal issues of Open Data and how the power of OpenAIRE and open infrastructure can aid researchers and usher in Open Science and Open Knowledge were some of the topics presented.
Read More
- - -

First OPR-Module for repositories

Bringing back quality control to the scientific community

OpenScholar logo v1

Supported by OpenAIRE, Open Scholar has coordinated the development of the first Open Peer Review Module (OPRM) for open access repositories, effectively converting Open Access repositories into functional evaluation platforms. Find out more about the features this module can bring to your repository.

Read More
- - -

OPENACCESS2020.ORG

Initiative for the large-scale transition to Open Access

 

OA 200x200Stemming from the Berlin 12 Conference and the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, OA2020 aims to accelerate the transition to Open Access by transforming the existing corpus of scientific journals from their current subscription system to Open Access. An important element is the Expression of Interest discussed and adopted at the Berlin 12 Conference held on December 8-9th 2015. Over 30 parties from all over the world have already signed or formally endorsed this Expression of Interest.

Read More
- - -

 

 

Mark your calendar for upcoming events

 

OER16: Open Culture
Tuesday, 19 April 2016 @ Edinburgh, Scotland
Mötesplats Open Access 2016
Tuesday, 26 April 2016 @ Stockholm, Sweden
Science 2.0 Conference and EEXCESS Final Conference
Tuesday, 03 May 2016 @ Cologne, Germany
ICOA 2016
Monday, 16 May 2016 @ Montreal, Canada
PASTEUR4OA/Final Conference: Green Light for Open Access: Aligning Europe’s OA Policies
Monday, 16 May 2016 @ Amsterdam, Netherlands
Workshop: ”Open Peer Review: Models, Benefits and Limitations”
Tuesday, 07 June 2016 @ Göttingen, Germany
Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Workshop om OA-riktlinjer i Norden

17 mars arrangerade PASTEUR4OA tillsammans med Nordforsk och Nordiska ministerrådet en workshop om nordiska riktlinjer för open access.

Workshopen riktade sig till finansiärer, lärosäten och forskningsorganisationer i de nordiska länderna.Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet och Lars Burman, Uppsala universitet höll varsin presentation.

Programmet finns här: PASTEUR4OA_Workshop_Nordic_2016_Agenda_FINAL. En rapport från workshopen har publicerats av Nordforsk.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Open Access – bra i teorin, svårare i praktiken: Reflektioner från möten med forskare på KTH 2015

Gästinlägg av Karolina Karjalainen, Enheten för Publiceringens infrastruktur, KTH Biblioteket

EU-kommissionens ställningstagande för fritt tillgänglig forskningsinformation och det förslag på nationella riktlinjer som det har resulterat i, pekar ut Open Access som ny norm för vetenskaplig publicering. Dessutom kräver ett antal tunga forskningsfinansiärer att forskningsresultat från projekt de finansierar ska publiceras fritt tillgängligt. För forskningsbiblioteken innebär detta bland annat att behovet av att höja lärosätenas medvetenhet om Open Access som metod för vetenskaplig publicering ökar. På enheten för Publiceringens infrastruktur, KTH Biblioteket, fick vi idén att genomföra en informationsinsats om Open Access riktad mot KTH:s forskare. Utgångspunkten var bland annat KTH:s egna riktlinjer för vetenskaplig publicering som rekommenderar forskare att publicera sig fritt tillgängligt. Ett förslag lämnades in till KTH:s ledningsgrupp och i januari 2015 gavs vi i uppdrag att genomföra en informationskampanj hos KTH:s avdelningar och institutioner.  Syftet var att informera om vad Open Access är och hur det som publiceringsmetod fungerar i praktiken för att på så sätt öka KTH:s andel Open Access-publikationer, i synnerhet andelen parallellpublicerade publikationer. Målet var också att samtidigt fånga upp forskares synpunkter på och erfarenheter av att publicera Open Access för att samla in underlag för fortsatt arbete.

Det blev sammanlagt 23 besök vilket ganska väl täckte in KTH:s ämnesbredd – från fysik, matematik, elektro- och systemteknik till datavetenskap, miljövetenskap och samhällsbyggnad. Utgångspunkten för besöken var en ca 30 minuter lång presentation om Open Access följd av tid för frågor och diskussion. Avdelningarna valde själva presentationstillfälle, vilket gjorde att vi träffade både större och mindre forskargrupper, så väl doktorander som professorer och ledningsgrupper. I presentationerna fokuserade vi på att visa fördelarna med Open Access, berätta om KTH:s och finansiärers publiceringspolicyer, samt vilka verktyg och resurser som finns tillgängliga för den som vill publicera sig fritt tillgängligt.

Under besöken möttes vi till största del av intresserade forskare och under hösten 2015 kunde en liten ökning (1%) av andelen parallellpublicerade publikationer märkas i KTH:s publikationsdatabas DiVA. En utvärdering av informationskampanjens påverkan på parallellpubliceringen kommer dock att ske först under hösten 2016, då den årliga rapport som visar statistik över KTH:s Open Access-publicering tas fram. Mest givande för oss så här långt har därför varit de diskussioner om Open Access som vi hade med forskarna. Även om flera var positivt inställda till Open Access som idé och flertalet hade egna erfarenheter av att publicera fritt tillgängligt i någon form, visade det sig snart att Open Access är långt ifrån någon enkel fråga för forskarna att hantera. De synpunkter och frågor som kom upp kan förenklat delas in i fyra kategorier: juridiska frågor, praktiskt förfarande, finansiering samt attityder till Open Access. Exempel på juridiska frågor rörande Open Access som forskarna undrade över var bland annat vad som är tillåtet att lägga ut på nätet, vem som bär ansvaret om en fulltext laddats upp i strid mot förlagets regler och om det är möjligt att bli åtalad för att olovligen ha laddat upp en artikel. Frågor om praktiskt förfarande rörde sig kring hur olika typer av sajter för att dela fulltexter, exempelvis ResearchGate, fungerar och om var det är bäst att ladda upp sin publikation. Med detta följde synpunkter på att flödet mellan olika system för forskningsinformation fungerar dåligt. Någon menade att det borde vara tillräckligt att registrera eller fulltextpublicera i ett system för att utifrån det exportera informationen till andra system. Olika funderingar om finansieringen av Open Access-publicering återkom under besöken. Flera forskare hade betalat betydande summor för att göra sina artiklar fritt tillgängliga och några undrade över möjligheten att få detta finansierat genom en fond hos det egna lärosätet. Ett intresse fanns också kring vilka rabatter på Open Access-publicering som KTH kunde erbjuda. Under dessa diskussioner framkom även ett antal attityder till Open Access som publiceringsmodell. En återkommande synpunkt var att Open Access är en god princip som är svår att förena med en verklighet där publicering i högt rankade tidskrifter är det förväntade, eftersom högt rankade tidskrifter ofta är prenumerationsbaserade. I några fall förekom också mer pessimistiskt stämda tongångar om Open Access-publicering som bara ännu en administrativ börda lagd på forskarna av finansiärer och lärosäte.

Här är det viktigt att betona att ovanstående kommentarer kommer från ett litet antal forskare vars åsikter inte nödvändigtvis är representativa för forskare på KTH eller forskare i allmänhet. Men då de flesta publicerande forskare vid svenska lärosäten är verksamma under liknande villkor lär dessa uppfattningar inte vara unika för de forskare vi träffade. Ovanstående exempel visar att det finns en hel del arbete kvar att göra och praktiska hinder att övervinna innan Open Access-publicering är det självklara valet för forskare. Att enbart upprepa fördelarna med att publicera sig fritt tillgängligt räcker inte om hindren upplevs som fler. För att inte försvåra eller underminera etablerandet av Open Access som ny norm för vetenskaplig publicering bör därför dessa frågor och attityder bemötas, på enskilda lärosäten så väl som på nationell nivå. På enheten för Publiceringens infrastruktur har vi inte alla svaren, men vi har tagit intryck av den respons vi fick och fortsätter under det här året arbetet med att informera forskare och erbjuda dem stöd utifrån deras förutsättningar.

Karolina Karjalainen,

karja@kth.se.

Enheten för Publiceringens infrastruktur, KTH Biblioteket.

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

ESAC workshop: ”Shaping the parameters of offsetting”

Den 7-8 mars 2016 samlades drygt 20 representanter från 9 länder till en workshop kring offsetmodeller organiserad av ESAC-initiativet. ESAC står för ”Efficiency and Standards for Article Charges”. Värd för konferensen var Max Planck Digital Library och från Kungliga biblioteket deltog Anna Lundén, enhetschef för Nationell bibliotekssamverkan och Therese Pietilä, licenshandläggare open access.

Utgångspunkten för workshopen var artikeln ”Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open access” som publicerats av Max Planck Digital Library och det ”Expression of Interest” som blev resultatet av Berlin 12-konferensen i december 2015. Artikelförfattarna menar att det redan finns tillräckligt med pengar i det globala publiceringssystemet. De resurser som används för att betala prenumerationsavgifter skulle kunna styras om och återinvesteras för att täcka publiceringsavgifter i ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Syftet med workshopen var att utbyta erfarenheter kring de olika mekanismer som offsetting inbegriper, med särskilt fokus på affärsmodeller och arbetsflöden samt att tillsammans utforska olika sätt att stärka det internationella samarbetet på området. Det brittiska konsortiet Jisc har till exempel tagit fram principer för offset-avtal.  I dagsläget är det konsortier i Nederländerna, Storbritannien, Österrike samt Max Planck institutet i Tyskland som förhandlat fram offset-piloter med förlag som till exempel Institute of Physics, Oxford University Press, Sage, Springer, Taylor & Francis och Wiley.

De två huvudsakliga frågorna som diskuterades i mindre grupper var:

  • Vilka är de önskade målen i ett offset-avtal / vad innebär en framgångsrik överenskommelse?
  • Vad kan identifieras som god praxis när det gäller licensmekanismer och förhandlingar?

Ambitionen är att denna typ av sammankomst ska hållas på årsbasis. Det är dock viktigt att understryka att offset-avtal i sig inte är målet utan endast ett verktyg för att snabba på övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Open Science Presidency Conference 4-5 april

Under det nederländska EU-ordförandeskapet samlas 4-5 april ca 300 representanter från EU:s medlemsländer vid en Open Science Presidency konferens i Amsterdam. Deltagarna representerar en mångfald av aktörsgrupper med olika befattningar. Under konferensen kommer en Open Science Policy Platform att lanseras och ett utkast till en gemensam handlingsagenda tas fram med syftet att främja, påskynda och stärka omvandlingen till ett öppet tillgängligt vetenskapligt system.

Från Sverige deltar representanter bland annat från Utbildningsdepartementet, Vetenskapsrådet, Vinnova, Kungliga biblioteket och Stockholms universitetsbibliotek.

4 april livestreamas konferensen och går att följa här

Twitter: @EU2016NL #eu2016nl

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Expertgrupp utses till ”European Open Science Policy Platform”

EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation har för avsikt att etablera en expertgrupp med uppgift att tillhandahålla råd och stöd gällande utvecklingen och genomförandet av open science-policyer i Europa.

Med anledning av tillsättningen av en sådan ”High-Level Advisory Group” till en ”Open Science Policy Platform” (OSPP) välkomnas nu intresseanmälningar att ingå i denna grupp. Gruppen kommer att bestå av 20-30 deltagare på hög nivå, som ska ge bred representativitet av intressenter och aktörer inom open science-området i Europa. Uppdraget för open science-plattformen är att:

1. ge kommissionen råd om hur man kan utforma och praktiskt genomföra policyer för open science, i linje med kommissionär Carlos Moedas prioriteringar för att radikalt förbättra kvaliteten och effekterna av Europas forskning och vetenskap;

2. fungera som en dynamisk aktörs- och intressentdriven kraft för att synliggöra, ta upp och ta itu med frågor som berör och är av intresse för Europas vetenskaps- och forskarsamhälle och dess organisationer, genom att följa de fem huvudlinjer för åtgärder som presenteras i utkastet till ”European Open Science Agenda”;

3. stödja formuleringar av policyer genom att hjälpa till att identifiera de frågor som behöver tas upp och ge rekommendationer till de policy-åtgärder som krävs;

4. stödja genomförandet av policyer genom att bidra med granskningar av bästa praxis, utarbeta riktlinjer och främja genomförandet av dessa hos intressenter och aktörer;

5. ge råd och rekommendationer i andra övergripande frågor som berör och påverkar open science.

Med detta inbjuder nu EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation att skicka in ansökningar, med syfte att utse medlemmar i plattformen för Open Science, enligt de kriterier som beskrivs ovan. För att säkerställa att panelen representerar en bred grupp av intressenter, ska de sökande tydligt visa att de kan företräda ett gemensamt intresse för aktörer eller organisationer. Inbjudan finns i sin helhet här. Läs denna noggrant innan du skickar in din intresseanmälan.

Om du har några frågor se denna FAQ eller kontakta: RTD-Open-Science@ec.europa.eu

Originaltext på engelska finns här.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar