MOA 2015 Summering och avslutning

Summering MOA2015

Malmö, 14-15 april 2015

 

Vi har under två dagar i Malmö fått ta del av och deltagit i ett viktigt samtal som handlar om open access. Men inte bara om open access. De praktiker, kunskaper, erfarenheter och tekniker som har varit temat under dessa dagar synliggör hur vårt samhälle idag är mitt upp i en stor omvandlingsprocess där hela forskningsinfrastrukturen är under pågående förändring.

Den första vetenskapliga tidskriften startade för 350 år sen. Detta ger oss ett viktigt tidsperspektiv när vi förhåller oss till hur internet, digitalisering och tekniska innovationer sedan slutet av 1900-talet, alltså under 20-25 år, har format vårt samhälle. För oss pågår denna omvandling just nu och vi ser inget slut inom överskådbar framtid. Så vi vet inte hur medborgarna i framtidens samhälle om kanske 300-400 år kommer beskriva vår samtid och det som pågår för oss just nu. Det vi vet är att i denna omvandlingsprocess har forskningsbiblioteken en stor och betydelsefull roll, inte minst när lärosätena utvecklas i nya riktningar och blir mer resultatinriktade. Faktorer som ”impact” och antal citeringar används tillsammans med kvalitet och nytänkande i utvärderingar och granskningar och inte minst i den hårda konkurrensen om finansiering.

Genom den digitala förändringsprocessen förflyttas också en stor del av forskningsbibliotekens dagliga arbete från det fysiska rummet och ut på internet. Rent konkret utför forskningsbibliotekarier i sin vardag stora insatser vad gäller open access-publicering, bibliometri och utvärdering och digitalisering. Forskningsbiblioteken fungerar därmed som viktiga noder i den öppna tillgången till forskningsresultat, där studenters, lärares och forskares behov länkas samman. Omvandlingen av akademiska vetenskapliga praktiker ställer nya krav på forskningsbibliotekens tjänster och service gentemot forskarsamhället. Även förändrade attityder vad gäller öppna forskningsdata, metoder i vetenskaplig e-kommunikation och inte minst medborgarnas intresse för och delaktighet i det vetenskapliga samtalet påverkar forskningsbibliotekens form och funktion.

Detta är den verklighet som lärosätenas forskningsbibliotek förhåller sig till i sin vardag. Och detta är den verklighet som även Kungl.biblioteket behöver förhålla sig till. Vi behöver förhålla oss till denna stora digitala samhällsomvandling internt, när vi tolkar vårt uppdrag, och externt när KB i en Nationell biblioteksstrategi ska ta fram en plan för hur nationens bibliotek ska samverka och kvalitetsutvecklas för nationens bästa. Strategin ska bland annat ge svar på bibliotekens roll i samhället, användarnas behov, nya medier, teknisk utveckling och nationell infrastruktur. KB:s riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg har beskrivit att syftet med den nationella biblioteksstrategin är att genom samarbete mellan biblioteken ”optimera användningen av resurser för att ge människor tillgång till information vilket är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle”.

Vi arbetar också på att ta fram en ny form för nationell bibliotekssamverkan, där även framtiden formas för programmet OpenAccess.se. Ett förslag har skickats ut på remiss och ligger också öppet publikt, med möjlighet för den som är intresserad att skicka in synpunkter senast 15 maj.

Vi avvaktar också regeringens beslut vad gäller Vetenskapsrådets förslag på Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information, som lämnades in till regeringen i januari 2015. KB:s uppdrag var att samarbeta med och stödja VR i arbetet med att ta fram detta förslag. Detta uppdrag är avslutat och vi arbetar nu med att sätta oss djupare in i förslaget och de problemområden som har definierats. Det är inte osannolikt att KB kommer tilldelas ett nytt uppdrag vad gäller öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk, och här vill vi vara proaktiva.

Parallellt med detta arbetar vi inom OpenAccess.se med den handlingsplan som vi tagit fram som National Open Access Desk (NOAD) i EU-programmet OpenAIRE2020. I detta arbete ingår att överblicka och samla in erfarenheter från flera olika aktörer för att underlätta implementeringen av de direktiv för open access som finns för forskningsfinansiering inom Horizon2020. Detta innebär att jag reser runt i landet och träffar representanter från bland annat forskningsbibliotek, forskningsfinansiärer, forskningsledare för forskningsprojekt samt förlag. Ett mycket trevligt och givande arbete som också ger synergieffekter till programmet OpenAccess.se

Detta leder mig fram till där jag började; till avslutningen och summeringen av 2015 års MOA-konferens, där bibliotekarier men även andra aktörer har deltagit för att dela med sig av erfarenheter, kunskaper och praktiker. Nu blickar vi framåt mot nästa år och mot de strategier, riktlinjer, praktiker och erfarenheter som fortlöpande formar processen att utveckla open access-publicering, som en del i den stora digitala samhällsomvandling som pågår just nu.

Då vill vi gärna utvärdera MOA2015 för att organisera ett minst lika bra MOA2016. Vi vill tacka Malmö högskola för ett gott och givande samarbete och tar självklart tacksamt emot alla former av synpunkter och förslag inför planeringen av nästa års MOA. Nästa vår kommer MOA2016 att äga rum i Stockholm och samordnas med Stockholms universitet. Vi ser mycket fram emot detta!

 

Beate Eellend är handläggare för programmet OpenAccess.se och publikationsfrågor

beate.eellend@kb.se

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

SCOAP3 Facts & Figures

Ett faktablad om SCOAP3 och status den 31 december 2014 finns här: http://scoap3.org/files/Facts-Figures.pdf

Sedan dess har gränsen 5000 publicerade artiklar inom projektet uppnåtts: http://scoap3.org/news/5000articles.html

The Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) started its second year of operation and celebrates the publication of the first 5,000 articles.

More than 18,000 scientists from 86 countries have benefited from this Open Access initiative, publishing articles at no direct costs.

All these Open Access articles have appeared in high quality peer-reviewed journals from participating publishers and are released under a CC-BY license. In addition to being accessible on publishers’ websites with no barriers, articles are also available on the SCOAP3 repository at repo.scoap3.org in several formats, including PDF/A and XML for text-mining, and for participating libraries to peruse feeds and API access.

SCOAP3 is supported by close to 3,000 libraries, research institutes and funding agencies from 41 participating countries, as well as three Inter-Governmental Organisations. Operated at CERN under the supervision of a global Governing Council and the guidance of an Executive Committee, the SCOAP3 partnership continues to grow, with 550 libraries in six countries having joined in the last six months, redirecting their subscription savings in support of Open Access.

//Ilona Johansson, Kungl. biblioteket

Publicerat i Nyheter, SCOAP3 | Lämna en kommentar

Presentationerna från MOA 2015 publicerade

Hej!

Konferensen Mötesplats Open Access 2015 ägde rum den 14-15 april i Malmö med runt 160 deltagare och nästan 30 olika presentationer/programpunkter.

De flesta av presentationerna finns nu tillgängliga på konferensens webbsida: http://www.kb.se/openaccess/Konferenser–seminarier/Motesplats-Open-Access/2015/Presentationer/

De presentationer som saknas kommer troligen att kunna publiceras inom kort.

Snart räknar vi också med att kunna publicera filmerna med de inspelade presentationerna.

Konferensen arrangerades i samverkan mellan Kungl. biblioteket och Malmö högskola.

Programkommittén för MOA 2015 bestod av Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson, Madeleine du Toit, Lena Wennerholm och Peter Nilén, Malmö högskola;  Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert och Jessica Lindholm, Chalmers; Ulf Kronman, KTH; Karl Isaksson, Beate Eellend och Ilona Johansson, OpenAccess.se, Kungl. biblioteket.

Publicerat i Möten | Lämna en kommentar

Svensk biblioteksförening om MOA 2015

Svensk biblioteksförening rapporterar från Mötesplats Open Access 2015, som gick av stapeln den 14-15 april i Malmö:

Givande mötesplats för Open Access

För åttonde gången i ordningen genomfördes den 14-15 april konferensen Mötesplats Open Access. Denna gång i Malmö, arrangerad av Kungliga biblioteket och biblioteket vid Malmö högskola. Konferensen var välbesökt och lockade drygt 150 personer.

Läs mera här: http://www.biblioteksforeningen.org/2015/04/16/givande-motesplats-for-open-access/

Inspelningar och presentationer från MOA 2015 kommer inom kort att publiceras på konferensens webbplats: http://www.kb.se/openaccess/Konferenser–seminarier/Motesplats-Open-Access/2015/

 

Publicerat i Möten, Nyheter | Lämna en kommentar

UNESCO’s Open Access Curricula for Researchers and Librarians

Within the overall framework of UNESCO Strategy on Open Access to scientific information and research and to take forward UNESCO’s leadership role in diffusing knowledge amongst its Member States, UNESCO has developed a set of manuals to facilitate capacity building of library and information professionals and researchers. The complete set of four OA modules for library schools and five OA modules for researchers is now available online.

The curricula for Library and Information Science Professionals entitled “Open Access for Library Schools”, consists of four course modules. An Introductory Module aims at sensitizing the library community about the history, evolution, forms and impact of OA within the domain of scholarly communication environment and covers issues related to rights management, IPR and advocacy. The remaining three modules cover subject areas of OA Infrastructure, Resource Optimization and Interoperability and Retrieval. These sections give insights into the features, types, maintenance and standardization of OA resources, information retrieval/storage software and highlight the role of the new dimension of web-enabled resources such as e-journals, e-repositories and ICTSs.

Curriculum for Library Schools

The curricula for researchers entitled “Open Access for Researchers” addresses OA issues within the community of research scholars. The modules cover the subject areas of Scholarly Communications, Concepts of Openness and Open Access, Intellectual Property Rights and Research Evaluation Metrics. The first four modules have been developed to nurture researchers with an elaborate understanding of the genesis, objectives, processes, types and existing limitations of OA scholarly communication, which include insights into the issues related to IPR, the methods and limitations of the process of peer reviewing and the concepts and roles of E-journals, databases, ICTs, OSS and other OERs. The final and fifth Module entitled “Sharing your Work in Open Access” provides a step-wise guideline for researchers about the process and options available for publishing their research work.

Curriculum for Researchers

 

Mer information:

UNESCO launches Open Access Curricula for Researchers and Librarians

UNESCO’s Open Access (OA) Curriculum is now online

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Påminnelse Mötesplats Open Access 2015 i Malmö – sista anmälningsdag 22 mars

I dagsläget är ungefär 120 personer anmälda. Det finns plats för fler!

I år arrangeras Mötesplats Open Access i Malmö den 14-15 april i samarbete mellan Malmö högskola och programmet OpenAccess.se vid Kungl. Biblioteket.

Årets huvudtalare är Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som kommer att tala om megatidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (British Atmospheric Data Centre, STFC Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) som kommer att tala om forskningsdata. Vi har också en paneldiskussion med forskare från Malmö högskola, som ger sina perspektiv på Open Access.

Övriga föredrag kommer bland annat att handla om publiceringspraktiker, att använda Open Access samt forskningsdata. Liksom de senaste åren har vi även en ”Open Space”-session med korta posterpresentationer och möjligheter till diskussion och frågor.

Varmt välkommen till Orkanen på Malmö högskola den 14-15 april!

Program och anmälan: http://www.kb.se/openaccess/Konferenser–seminarier/Motesplats-Open-Access/2015/

Sista anmälningsdag: 22 mars

Väl mött i Malmö i vår!

Programkommittén för MOA 2015 (Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson, Madeleine du Toit och Peter Nilén, Malmö högskola; Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert och Jessica Lindholm, Chalmers; Karl Isaksson, Beate Eellend och Ilona Johansson, OpenAccess.se, Kungl. Biblioteket).

Publicerat i Möten, Nyheter | Lämna en kommentar

Webbinarier om CRIS, DOAJ och DOAB

Två webbinarier, ett kommande och ett som varit:

Free UKSG webinar – Current Research Information Systems (CRIS): What are they and what do they do?

A Current Research Information System, usually known as a “CRIS”, is a system designed to help with the information management of research activity at an institution. The systems provide a common approach to organising data such that they can be used for many purposes, including support for evaluation of research, support for research assessment, compliance management and to assist in the promotion and access to the outcomes of research. CRIS also aim to provide a ‘one stop shop’ of information used for staff CVs and other researcher profiles.

This webinar will provide a brief and general overview of a CRIS and describe how such a system is being used at the University of Edinburgh.

Date: Tuesday 17 March 2015

Time: 1400 GMT  (1500 CET).

Duration: 45 minutes including Q&A (up to 60 minutes maximum if there is sufficient demand for an extended Q&A)

Unable to attend? Register anyway and we will send you a link to a recording of the webinar after the event. If you have already registered and are subsequently unable to attend, please do not cancel your registration – only active registrations will receive the recording in a follow-up e-mail.

http://www.uksg.org/webinars/cris

 

EIFL webinar on Open Access Journals and Books

Dom Mitchell (DOAJ) and Ronald Snijder (DOAB) discuss how to find Open Access (OA) e-books and journals.

EIFL recently held a webinar showcasing the Directory of Open Access Books and the Directory of Open Access Journals, the two leading directories of Open Access content. During the interactive webinar librarians and researchers learnt how they can use and promote quality-controlled open access (OA) content.

http://www.eifl.net/news/eifl-webinar-open-access-journals-and-books

 

Publicerat i Nyheter, Seminarier | Lämna en kommentar

”Double-dipping” och Elsevier

Några artiklar om ”double-dipping” och Elseviers inställning till detta:

The empire strikes back: Alicia Wise, the head of open-access publishing at Elsevier, tells Adam Smith why she thinks the concept of double dipping has become meaningless.
https://adamesmith.files.wordpress.com/2014/11/nov-2014-the-empire-strikes-back-alicia-wise-elsevier-profile.pdf

How can Elsevier claim that its OA revenue stream is separate from subscriptions in a hybrid environment?
https://www.martineve.com/2015/02/14/how-can-elsevier-claim-that-its-oa-revenue-stream-is-separate-from-subscriptions-in-a-hybrid-environment/

The costs of double dipping – Research Libraries UK
http://www.rluk.ac.uk/about-us/blog/the-costs-of-double-dipping/

 

 

Publicerat i Licenser, Nyheter | Kommentering avstängd

Välkommen till Mötesplats Open Access 2015!

I år arrangeras Mötesplats Open Access i Malmö den 14-15 april i samarbete mellan Malmö högskola och programmet OpenAccess.se vid Kungl. Biblioteket.

Årets huvudtalare är Caroline Edwards (University of London och Open Library of Humanities) som kommer att tala om megatidskrifter inom humaniora och Sarah Callaghan (Rutherford Appleton Laboratory, UK, Research Data Alliance’s working group on Bibliometrics for data och Publishing Data Interest Group ) som kommer att tala om forskningsdata. Vi har också en paneldiskussion med forskare från Malmö högskola, som ger sina perspektiv på Open Access.

Övriga föredrag kommer bland annat att handla om publiceringspraktiker, att använda Open Access samt forskningsdata. Liksom de senaste åren har vi även en ”Open Space”-session med korta posterpresentationer och möjligheter till diskussion och frågor.

Varmt välkommen till Orkanen på Malmö högskola den 14-15 april!

Program och anmälan: http://www.kb.se/openaccess/Konferenser–seminarier/Motesplats-Open-Access/2015/

Sista anmälningsdag: 22 mars

 

Väl mött i Malmö i vår!

Programkommittén för MOA 2015 (Sara Kjellberg, Ann-Sofie Olsson, Madeleine du Toit och Peter Nilén, Malmö högskola;  Jutta Haider, Lunds universitet; Helena Carlsson Juhlin, Linnéuniversitetet; Jonas Gilbert och Jessica Lindholm, Chalmers; Karl Isaksson, Beate Eellend och Ilona Johansson, OpenAccess.se, Kungl. Biblioteket).

 

Publicerat i Möten | Kommentering avstängd

Ny handläggare för Open Access och publiceringsfrågor på Kungl. biblioteket

Nu finns Beate Eellend på plats som handläggare för Open Access och publiceringsfrågor på Kungl. biblioteket.

Beate är fil.dr i etnologi med inriktning mot kulturgeografi. Hon har tidigare arbetat som forskningssekreterare på forskningsrådet FORMAS, där hennes huvudsakliga arbetsuppgift var att organisera mångvetenskapliga beredningsgrupper inom hum/sam-området.

I sin forskning har Beate bland annat undersökt vilka konsekvenser som EU:s policyprogram och makroregionala strategier kan få nationellt och lokalt i människors vardag. Genom sina erfarenheter som forskare och forskningssekreterare ser hon både den stora betydelsen av och utmaningarna med Open Access där vetenskapliga publikationer ges ökad synlighet och tillgänglighet såväl inom som utanför den akademiska sfären.

Publicerat i Nyheter | Kommentering avstängd