Anmälan öppen till Mötesplats Open Access 2017

Varmt välkommen att anmäla dig till Mötesplats Open Access 2017!

Konferensen äger rum 26-27 april och arrangeras i samverkan mellan Kungliga biblioteket och Karlstads universitet.

Program och info finns här.

MOA 2017 fokuserar på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och betonar kopplingen till öppen tillgång till forskningsdata.

Konferensen öppnar upp brett kring olika teman om open access och tittar närmare på ekonomiska och juridiska aspekter samt forskarstöd och incitament. Hur går Sverige vidare mot implementeringen av nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information? Hur kan vi samarbeta nationellt och internationellt för att stödja och stimulera forskarsamhället i omvandlingen till ett öppet vetenskapssystem? Hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Anmäl dig här!

Konferensen spelas in och kommer tillgängliggöras på internet.

Program

(med reservation för ändringar)

Onsdag 26 april, 11:45-18.00

11.30-13.00 Registrering

11.45-13.00 Lunch

Välkomsthälsning

Bo Edvardsson, vicerektor, Karlstads universitet

Huvudtalare

Not all Networks: Toward Open, Sustainable Research Communities.

Kathleen Fitzpatrick, Associate Executive Director & Director of Scholarly Communication at the Modern Language Association, New York, USA

Föredrag

Copenhagen consensus on monitoring OA. Recommendations from the Knowledge Exchange workshop.

Christian Hagen Thomasen, Knowledge Exchange

Spridning och synlighet för öppen forskning.

Anna Visuri, Stockholms universitetsbibliotek

Sci-Hub som forskningsinfrastruktur. 

Martin Persson, Köpenhamns universitet

Kaffe 

Workshops (varje workshop går två gånger) 

  1. Hur jobbar vi vidare med parallellpublicering?

Pauline Jönsson Alm och Karin Henning, Göteborgs universitetsbibliotek

  1. CRIS + OA = ökad kunskap om öppen publicering?

Karin Ljungklint och Kristina Graner, Chalmers bibliotek

  1. Att utveckla publiceringsstöd.

Karolina Karjalainen, Ika Jorum & Greta Quesada Richardson, Kungliga Tekniska högskolan, Biblioteket.

  1. Vad betyder Open access för vår organisation och hur integrerar vi det i organisationen som helhet?

Inga-Lill Nilsson, Nadja Neumann och Magnus Åberg, Karlstads universitetsbibliotek

  1. Open access som förutsättning för öppna nätbaserade kurser?

Jörg Pareigis, Karlstads universitet

18.00

Middag, Stadshotellet i Karlstad

Torsdag 27 april, 9.00-14.30

Huvudtalare

European policies for an Open Library.

Vincent Bonnet, Director vid the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), Haag, Nederländerna

Forskarpanel

Öppen vetenskap. Erfarenheter från tre olika forskarfält.

Jonas Ingvarsson, Bitr.professor, Högskolan i Skövde, Nadja Neumann, Fil.dr, Karlstad universitet & Serdar Temiz, Industridoktorand, Kungliga tekniska högskolan

Kaffe

Föredrag

The contribution of Librarians to the Open Access movement in Universities in Uganda.

Helen Byamugisha, Makerere University

Framtida planer för tillgängliga forskningsdata: SND-konsortiets ansökan till VR. 

Stefan Ekman, Svensk nationell datatjänst (SND)

Tilda. Tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Tomas Lundén, Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteket

Lunch 

Ta kontroll över publiceringskostnaderna med Open APC Sweden.

Ulf Kronman, Kungliga biblioteket

Article Processing Charges (APC) på SU och SLU.

Daniel Albertsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteket & Frida Jacobson, Stockholms universitetsbibliotek

Avslutande ord: Nationell samordning av öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata. Hur går arbetet vidare?

Beate Eellend, Kungliga biblioteket & Lisbeth Söderqvist, Vetenskapsrådet

14.30

Kaffe och HEJ DÅ!

 

Posterutställning under konferensens båda dagar

Utanför Aula Magna

APC-data made easy.

Daniel Albertsson & Olof Frank, Sveriges lantbruksuniversitet, Biblioteket

Copenhagen consensus on monitoring OA. Recommendations from the Knowledge Exchange workshop.

Christian Hagen Thomasen, Knowledge Exchange

Copyright

NN, Karlstads universitet

Hantering av forskningsdata på Karolinska Institutet – resultatet av en förstudie.

Helena Eckerbom, Cecilia Martinsson Björkdahl, Nina Gennebäck. Karolinska institutet

Utbildning i hantering och beskrivning av forskningsdata.

Helena Francke mfl, Högskolan i Borås

Utvärdering Springer Compact.

Representant från utvärderingsgruppen

 

Varmt välkomna önskar programkommittén för MOA 2017!

Annelie Ekberg Andersson, Magnus Åberg, Nadja Neumann, Karlstads universitet, Margareta Fathli, KTH; Leif Friberg, Eva Spångberg, Stockholms universitet, Sara Kjellberg, Malmö högskola, Karl Isaksson, Beate Eellend, Kungliga biblioteket

För frågor angående programmet kontakta: beate.eellend[at]kb.se

För frågor angående anmälan kontakta: annelie.ekberg-andersson[at]kau.se

Publicerat i Konferenser, Mötesplats Open Access MOA, Open Access, Vetenskaplig kommunikation, Vetenskaplig publicering, Workshop | Lämna en kommentar

The Impact and Measurement of Open Access. Inspelning av konferensen

Den 14 februari arrangerade OpenAIRE en workshop/konferens på temat ”The impact and measurement of open access”. Konferensen organiserades i samarbete med norska CRIStin och ägde rum på Högskolan i Oslo og Akershus. Presentationerna spelades in och går att titta på här.

The work on international standardisation of statistics and indicators for measuring Open Access is still in its early stages of development. The same goes for mapping and measuring the impact of Open Access on both the research community and society at large. Aiming to make a contribution towards determining the current state of affairs, the OpenAIRE workshop ”Impact and Measurement of Open Access” hope to provide both meaningful insights and a valuable meeting place.

Among the invited speakers are Crossref, the European Research Council (ERC), Knowledge Exchange and many others. One aim of the workshop is to bring together a wide variety of stakeholder groups. E.g. research performing institutions, funders, publishers, research administrators, infrastructure providers, etc.

Publicerat i EU, Finansiering, FP7, Horizon 2020, Konferenser, Open Access, OpenAIRE, Policy, Publiceringsmönster, Vetenskaplig kommunikation, Vetenskaplig publicering, Workshop | Lämna en kommentar

Utvärdering av Springer Compact – halvårsrapport 1

Springer Compact är ett så kallat offsetavtal mellan förlaget Springer och 40 svenska organisationer genom Bibsam-konsortiet med stöd av Kungliga Biblioteket och Vetenskapsrådet, som syftar till att kombinera prenumerations- och publiceringsavgifter. Avtalet kommer att utvärderas halvårsvis och utvärderingsgruppen har nu levererat sin första delrapport, som innefattar dataunderlag från juli-augusti 2016.

Uppdraget

Uppdraget är att utvärdera konsekvenser och effekter av svenska offsetmodeller utifrån fyra perspektiv: ekonomi, administration, attityder och spridning.

Utvärderingen ska:

  • ligga till grund för fortsatta förhandlingar med Springer och andra förlag,
  • studera om uppfyllandet av svenska lärosätens och forskningsfinansiärers krav säkerställs,
  • undersöka möjligheterna att omdirigera betalningsströmmar beroende på var finansieringen kommer ifrån, samt
  • kunna användas i strategiska diskussioner med lärosätesledningar, forskningsfinansiärer och företrädare från utbildningsdepartementet kring framtida offset-modeller, tak för APC:er i hybridtidskrifter etc.

Den första rapporten som finns tillgänglig via länkarna nedan redovisar hur många artiklar som publicerats inom avtalet och vilket genomslag dessa fått i sociala medier. Den beskriver också den administrativa processen vid två lärosäten för att publicera artiklar med Springer Compact.

 Utvärderingsgruppen 

Utvärderingsgruppen består av Helena Francke, Högskolan i Borås; Niklas Willén, Uppsala universitet; Ulf Kronman, Kungliga biblioteket; Henrik Aldberg, Vetenskapsrådet; Thomas Neidenmark, Stockholms universitet (sammankallande till och med 2017-02-12) och Lisa Olsson, Stockholms universitet (sammankallande från 2017-02-13).

Rapporten

Publicerat i Licenser, Nyheter | Lämna en kommentar

Opportunities in Open Science. Sammanfattning av seminariet 19 januari 2017

Seminariet spelades in och har publicerats på internet. All dokumentation finns tillgänglig här. Nedanstående dokumentation är gjord av frilansjournalisten Dag Kättström.

Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie, hälsade välkommen till det fullbokade seminariet som hölls på Kungliga biblioteket. Det arrangerades av KB, Vetenskapsrådet och Vinnova och intresset hade varit mycket stort, vilket Gunilla Herdenberg välkomnade. Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att nationellt samordna införandet av principer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

“Vi vet att det behövs ett brett nationellt samarbete mellan alla spelare för att uppnå målen för öppen tillgång”.

Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet hälsade också välkommen och konstaterade att seminariet gav en viktig möjlighet att diskutera vad öppen tillgång betyder för Sverige. Vetenskapsrådet har ett speciellt intresse eftersom man har i uppdrag att genomföra forskningspropositionens mål, men framhöll att frågan är bred.

Att göra forskning mer tillgänglig för allmänheten är ett verktyg i exempelvis arbetet mot faktaresistens och falska nyheter. Att göra gott i samhället är också en del av öppen vetenskap”.

Jean Claude Burgelman, ordförande för EU:s Open Science Task Force inom generaldirektoratet för forskning och innovation, inledningstalade. Han menade att öppen vetenskap (på engelska open science) är verklighet redan idag och det kommer att bli allt tydligare de närmaste åren.

“Öppen vetenskap går att jämföra med vad e-handel har inneburit för transaktioner. Genom digitaliseringen förändras vetenskapens natur, hur vi värderar publicering och karriär.”

Jean Claude Burgelman bad åhörarna att fundera över hur snabbt utvecklingen går, på hur det var 2010, hur det är nu och hur det kan se ut om fem år. Tack vare nya digitala möjligheter kan forskarna idag publicera en referentgranskad artikel på en månad istället för två år.

“Om du publicerar i en blogg istället för Nature, hur kommer det att värderas om fem år?”

Jean Claude Burgelman lyfte fram att utvecklingen kommer att ge mer värde för skattebetalarna och en sundare relation mellan forskning och samhälle, men det är mycket som måste falla på plats och mycket arbete kvar att göra. De punkter som måste åtgärdas handlar om systemen kring finansiering av vetenskaplig publicering, hur man mäter kvalitet och genomslag, hur öppna forskningsdata ska bli verklighet och hur öppen vetenskap blir en del av samhället genom medborgarforskning och öppen utbildning.

Enligt Jean Claude Burgelman har ett nytt ekosystem av tjänster som håller på att förändra villkoren redan uppstått och det finns en bred konsensus och en stark vilja på EU-nivå att driva igenom principerna för öppen vetenskap. EU:s “Open Science Policy Platform” som Burgelman är verksam inom är nyckeln till det fortsatta arbetet och man inhämtar erfarenheter och ger råd direkt till kommissionen.

”Plattformen kan katalysera idéerna, men forskarvärlden är splittrad och vi måste ha alla med oss. Samtidigt som vi måste ha överblicken”.

 För att till exempel kunna publicera öppna forskningsdata måste det finnas regleringar, men också tekniska förutsättningar för att forskare ska kunna publicera öppna data utan att behöva vara ingenjörer. Jean Claude Burgelman lyfte fram “FAIR data sharing” som ett viktigt system för att alla forskare i EU ska kunna hämta, analysera och publicera forskningsdata utan att lämna skrivbordet.

”Allt hör ihop. Det är ett systemskifte och det är inget som händer linjärt, allt händer samtidigt. Det svåra är att skapa regleringar som gör att utvecklingen blir självgenererande och fortsätter även om EU skulle upphöra”.

Beate Eellend, samordnare för öppen tillgång vid Kungliga biblioteket, tog upp att seminariet, som hon lett arbetet med att anordna, är en del av KB:s arbete som kontaktnod inom EU-projektet OpenAIRE.

Hon framhöll att det finns tydliga mål om öppen tillgång i forskningspropositionen, och att det nu är viktigt att alla parter arbetar vidare tillsammans för att uppfylla dessa mål. Detta arbete kommer Kungliga biblioteket samordna inom ramen för sitt regeringsuppdrag gällande öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

”När det gäller publikationer har vi kommit en bit på väg, även om målet inte är uppnått. När det gäller öppen tillgång till forskningsdata har vi en hel del kvar att göra, både nationellt och internationellt.

Beate Eellend underströk att de totala kostnaderna för vetenskaplig publicering är en mycket viktigt faktor. Det handlar om att ha kontroll över kostnaderna från flöden i form av prenumerationskostnader till att täcka publiceringskostnader för öppet tillgängliga publikationer. Andra viktiga faktorer är att skapa incitament för öppen tillgång samt att följa upp och utvärdera de krav och rekommendationer som finansiärer och lärosäten redan har.

Sofie Björling, chef för Vetenskapsrådets avdelning för forskningsinfrastruktur, underströk att samarbete och koordination är viktigt för att göra öppen vetenskap en verklighet. Vetenskapsrådet kommer att få det nationella ansvaret för att genomföra forskningspropositionens intentioner på området öppna forskningsdata

“ Öppen tillgång till publikationer och till forskningsdata hör ihop. Processen att tillgängliggöra forskningsdata kräver att man tittar på hela cykeln och införlivar alla parter i samarbetet. Universiteten har en nyckelroll i denna samverkan”.

 Karin Röding, statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, sammanfattade forskningspropositionens mål gällande öppen tillgång till forskningsresultat. Hon konstaterade att vetenskapliga publikationer liksom forskningsdata ska göras öppet tillgängliga så fort som möjligt. För att det ska bli verklighet lyfte hon, liksom flera andra av dagens talare, fram ordet “samverkan”.

“Det känns jättebra att se att det i publiken här finns representanter från alla de parter som måste vara med, inklusive forskningsfinansiärer och universitet”

Karin Röding konstaterade också att det krävs ansenliga insatser för att genomföra den omfattande förändring som detta är, men att arbetet ska genomföras av parterna. Man har inga planer från departementshåll på att gå in och lägga sig i – ännu.

Birgit Schmidt, Göttingens universitetsbibliotek och EU-projektet OpenAIRE, berättade på seminariet om arbetet med öppen tillgång till publikationer respektive forskningsdata.

EU:s forskningssatsning Horizon 2020 stipulerar att open access är standard och att öppet tillgänglig publicering ska ske så snart som möjligt. Man stödjer forskarna att deponera sina publikationer i öppna arkiv så snart som möjligt men inte med längre embargotid än 6-12 månader. OpenAIRE, tillhandahåller också publiceringsplattformen Zenodo om inga andra alternativ är tillgängliga för forskaren

“Det är vettigt för alla forskare att planera och fundera över hur man ska uppnå maximal öppen tillgång. Det kan handla om att redan i ansökan beskriva vilken väg man vill ta”, sa Birgit Schmidt och påpekade att OpenAIRE har en helpdesk med rådgivning.

“Gör ett försök, förhandla med det förlag där du vill publicera. Pressa på för open access. Ge dig inte. Eller välj bort dem”, var tipset från Birgit Schmidt till forskarna.

För att nå målen om öppna forskningsdata satsar EU på en standard för datahantering som fått namnet FAIR, vilket står för Findable, Accessible, Interoperable och Re-useable. Målet är att säkra så hög tillgång till forskningsdata som möjligt. Det kan till exempel handla om att tabeller inte ska sparas i Excel utan i ett format som kan läsas utan specifik programvara.

En viktig aspekt av FAIR är att man kan välja att INTE publicera data, på grund av exempelvis etiska avväganden eller affärsmässiga hänsyn. En central del av öppna forskningsdata är också att man inte bara ska tillgängliggöra resultat utan även metod, såsom arbetsflöde, verktyg, kod etc.

FAIR-projektet har hjälpdokument (Data Management Plan) kring hur man planerar för att spara ner och licensiera forskningsdata på ett tillgängligt sätt.

“Gör ett försök, det är faktiskt ganska lätt”, sa Birgit Schmidt. Även på detta område kan OpenAIRE ge support via helpdesk-funktionen.

En panel med forskare som har erfarenhet av öppen vetenskap i vardagen, diskuterade därefter frågan utifrån sina olika perspektiv.

Sara Hägg, docent på Karolinska institutet:

“Öppna forskningsdata ger min genetiska forskning en kraft som vore omöjlig om jag inte hade tillgång till dessa öppna strukturer. Dels handlar det om att vi får tag i de mängder data som behövs, dels att jag kan använda resultat av andra studier direkt i forskningen. En utmaning på området är att många forskare ovetande om varandra jobbar med samma data”.

Dick Kasperowski, universitetslektor, Göteborgs universitet:

“Möjligheterna är enorma. Det finns till exempel ett jätteintresse bland medborgare att bidra med data, inom projekt som till exempel “Galaxy Zoo”. Det är en guldgruva om vi kan ta tillvara sådan medborgarforskning. Datadriven forskning är en utveckling som kommer att innebär paradigmskiften. Utmaningen nu är att utveckla protokoll som gör det lättare att bidra med och utvinna data.”.

Björn Nystedt, dekanus, SciLifeLab:

“Det är förstås extremt nyttigt och effektivt med öppen vetenskap, vilket många har påpekat idag, men det är också fantastiskt kul. Partyt har bara startat. Nu gäller det att lära sig hantera mängderna data som vi får tillgång till och för det krävs en ny nivå av vetenskap. Det offentliga måste också börja diskutera etiska frågeställningar för snart kommer till exempel Google att veta om du har demens långt innan du själv märker något”.

Lukas Smas, senior forskare, Nordregio:

“Partyt har definitivt bara startat, så vi vet inte vad som kommer att hända. Bland mycket bra finns förstås också mycket som kommer att bli besvärligt med den här transformationen. Många parter är inblandade i ett projekt och många olika förväntningar kommer att krocka. I lyckade projekt ska alla ha något att vinna, så det är viktigt att man redan från början gör tydliga ställningstaganden så att alla vet som vad som gäller”.

Som avslutning diskuterade en panel med representanter från forskarsamhälle, näringsliv och offentlig sektor några av de utmaningar som implementeringen av ett öppet vetenskapssystem kan innebära för Sverige.

Jens Hjerling-Leffler docent, Sveriges unga akademi:

”Det viktigaste är inte att enbart diskutera de positiva aspekterna, för de är så otroligt uppenbara. Det finns till exempel finansiella frågor som måste lösas. Vi får inte skapa ett system där forskare betalar för att publicera sig. Det kommer tidskrifterna att utnyttja”.

Eva-Marie Rigné, forsknings- och utvecklingssamordnare på SKL, Sveriges kommuner och landsting:

”Hur ska kunskap som bedrivs utanför universiteten och de nationella instituten inkluderas? Till exempel forskning producerad på en klinik i ett regionalt sjukhus? Vi har diskuterat med Vetenskapsrådet om hur sådan forskning ska kunna inkluderas i databasen SwePub, men än så länge har vi inte hittat någon lösning”.

Jan-Eric Sundgren, rådgivare till Teknikföretagen och tidigare bland annat i Volvos koncernledning:

”Eftersom detta bara är “början av partyt”, måste man säkra att näringslivet är involverad i frågorna. Idag är så inte fallet. Om jag skulle gå ut till mina kollegor i näringslivet och fråga “vad vet du om open science?”, så skulle svaret bli “va?”. Min erfarenhet från Volvo är att öppen vetenskap ger större möjligheter, men företag är mycket olika och de finns till för att skapa värde för sina ägare, inte för att skapa kunskap. Därför måste det finnas en “opt-out” när företag medverkar i forskningsprojekt. Det är också viktigt att reglera ägarskap av öppna forskningsdata”.

Annelies Wilder-Smith, professor på Umeå universitet.

“I arbetet med Zikaviruset är öppen vetenskap helt grundläggande, så det finns ingen väg runt den här utvecklingen. Däremot måste vi vara medvetna om riskerna. En sådan är att data missbrukas och används på oetiska sätt”.

Seminariet avslutades med mingel som förhoppningsvis ledde till flera goda diskussioner om samverkan för ett öppet vetenskapssystem.

Publicerat i Horizon 2020, Konferenser, Nyheter, Open Access, OpenAIRE, Policy, Publikationer, Seminarier, Vetenskaplig publicering, Vetenskapsrådet | Lämna en kommentar

Förlängt datum till 31/1! CFP Mötesplats Open Access

Mötesplats Open Access 2017

Call for Papers and Workshops

26–27 april 2017

Arrangeras i samarbete med Karlstads universitet

 

MOA 2017 öppnar upp brett för olika teman kring open access och tittar närmare på ekonomiska och juridiska aspekter samt forskarstöd och incitament. Vi fokuserar på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och betonar kopplingen till öppen tillgång till forskningsdata. Hur går Sverige vidare mot implementeringen av nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information? Hur kan vi samarbeta nationellt och internationellt för att stödja och stimulera forskarsamhället i omvandlingen till ett öppet vetenskapssystem? Och hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Vi välkomnar bidrag som på olika sätt berör ovan beskrivna frågor och teman. Välj mellan Föredrag, Workshop och/eller Posterpresentation

* Föredrag (20 min)

Sedvanlig presentation inklusive frågor

* Workshop (45 min)

Har ni frågeställningar eller förslag gällande open access-utvecklingen som ni vill föra en mer ingående diskussion kring? Skicka in förslag på relevant tema till en workshop under konferensen. Här ges möjlighet att aktivt presentera och diskutera aktuella frågor samt att gemensamt hitta lösningar, nya möjligheter, åtgärda problem eller komma vidare i ett projekt.  Ett inskickat förslag innebär också ett ansvar att vara workshopledare och föra anteckningar under workshopen. Här kan det alltså vara en fördel att vara fler som står bakom förslaget. I förslaget bör även ett mål för workshopen formuleras.

* Posterpresentation

Presentera och visualisera ett projekt eller en studie på en poster. Posterutställning med möjlighet till mingel kommer finnas utanför Aula Magna under konferensens båda dagar.

Skicka rubrik för ditt bidrag, en kort beskrivning på cirka tio rader samt vilket alternativ du önskar till: moa[at]kb.se, senast den 31 januari 2017. Har du frågor får du gärna vända dig till Beate Eellend, beate.eellend[at]kb.se

 

Huvudtalare på MOA 2017

* Kathleen Fitzpatrick, Associate Executive Director & Director of Scholarly Communication vid the Modern Language Association, New York, USA

* Vincent Bonnet, Director vid the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), Haag, Nederländerna

Tid: onsdag 26 april – torsdag 27 april 2017 Plats: Aula Magna, Karlstads universitet Tagg: #moa17

Väl mött önskar programkommittén för MOA 2017!

Annelie Ekberg Andersson, Magnus Åberg, Nadja Neumann, Karlstads universitet, Margareta Fathli, KTH; Leif Friberg, Eva Spångberg, Stockholms universitet, Sara Kjellberg, Malmö högskola, Karl Isaksson, Beate Eellend, openaccess.se, Kungliga biblioteket

 

 

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Registration open for Berlin 13 Open Access Conference

On March 21-22, 2017, the 13th Berlin Open Access Conference will be held in Berlin. One year after the launch of OA2020, we want to review the progress of the initiative and focus on embedding structures and measures supporting the transformation in different countries.

Day 1 is reserved for the signatories of the ‘Expression of Interest’ of OA2020 and observers from the academic community, day 2 is open to the public. On this second day, different concepts of transformation will be presented and there will be outreach to the publishing industry.

You can register for the second conference day (March 22) starting Monday, January 16 at

https://oa2020.org/b13-conference/registration/

In case you are from an academic institution and would like to attend the first day also, please contact us at scip-office@mpdl.mpg.de.

Please note that registration will be closed either on March 07 or if the maximum number of participants is reached.

For details regarding the conference agenda, venue and accomodation visit

https://oa2020.org/b13-conference/

Michael Schlachter

for the Open Access 2020 team

Kungliga biblioteket (KB) har skrivit under ”Expression of interest” för OA2020 och stödjer därmed målet att få forskningsorganisationer över hela världen att samverka för ett öppet publiceringssystem för vetenskapliga publikationer. Sveriges NPC är Beate Eellend, handläggare för programmet OpenAccess.se och publiceringsfrågor på KB. Kontakta gärna Beate (beate.eellend[at]kb.se) om ditt lärosäte, institution, organisation eller myndighet är intresserad av underteckna intresseanmälan eller vill veta mer om initiativet.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

OpenAIRE OA Impact Workshop, Oslo, 14 Feb 2017

OpenAIRE is pleased to invite you to an international workshop focusing on the topic of measuring Open Access and its impact, to take place in Oslo, Norway, on Tuesday the 14th of February 2017. The event is free of charge and open to everyone.

Work on international standardisation of statistics and indicators for measuring Open Access is still in its early stages of development. The same goes for mapping and measuring the impact of Open Access on both the research community and society at large. Aiming to make a contribution towards determining the current state of affairs, the OpenAIRE workshop ”Impact and Measurement of Open Access” hopes to provide both meaningful insights and a valuable meeting place.

Invited speakers are Crossref, the European Research Council (ERC), Knowledge Exchange and many others. One aim of the workshop is to bring together a wide variety of stakeholder groups. E.g. research performing institutions, funders, publishers, research administrators, infrastructure providers, etc.

The workshop is open to everyone interested and free of charge, however registration is mandatory. To attend, please register at: https://nettskjema.uio.no/answer/openaire-feb-2017-event.html

The venue is Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA) in downtown Oslo: https://goo.gl/maps/AuT8P4VEcBL2

For more information on the workshop, transport and accommodation please see the workshop webpage: https://www.openaire.eu/openaire-workshop-impact

Publicerat i EU, Finansiering, FP7, Horizon 2020, Konferenser, Nyheter, Open Access, OpenAIRE, Publikationer, Vetenskaplig publicering, Workshop | Lämna en kommentar

Påminnelse! Call for Papers and Workshops till Mötesplats Open Access 2017

Mötesplats Open Access 2017

Call for Papers and Workshops

26–27 april 2017

Arrangeras i samarbete med Karlstads universitet

 

MOA 2017 öppnar upp brett för olika teman kring open access och tittar närmare på ekonomiska och juridiska aspekter samt forskarstöd och incitament. Vi fokuserar på öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och betonar kopplingen till öppen tillgång till forskningsdata. Hur går Sverige vidare mot implementeringen av nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information? Hur kan vi samarbeta nationellt och internationellt för att stödja och stimulera forskarsamhället i omvandlingen till ett öppet vetenskapssystem? Och hur kan forskningsbibliotekens roller och funktioner utvecklas i dessa sammanhang?

Vi välkomnar bidrag som på olika sätt berör ovan beskrivna frågor och teman. Välj mellan Föredrag, Workshop och/eller Posterpresentation

* Föredrag (20 min)

Sedvanlig presentation inklusive frågor

* Workshop (45 min)

Har ni frågeställningar eller förslag gällande open access-utvecklingen som ni vill föra en mer ingående diskussion kring? Skicka in förslag på relevant tema till en workshop under konferensen. Här ges möjlighet att aktivt presentera och diskutera aktuella frågor samt att gemensamt hitta lösningar, nya möjligheter, åtgärda problem eller komma vidare i ett projekt.  Ett inskickat förslag innebär också ett ansvar att vara workshopledare och föra anteckningar under workshopen. Här kan det alltså vara en fördel att vara fler som står bakom förslaget. I förslaget bör även ett mål för workshopen formuleras.

* Posterpresentation

Presentera och visualisera ett projekt eller en studie på en poster. Posterutställning med möjlighet till mingel kommer finnas utanför Aula Magna under konferensens båda dagar.

 

Skicka rubrik för ditt bidrag, en kort beskrivning på cirka tio rader samt vilket alternativ du önskar till: moa[at]kb.se, senast den 23 januari 2017. Har du frågor får du gärna vända dig till Beate Eellend, beate.eellend[at]kb.se

 

Huvudtalare på MOA 2017

* Kathleen Fitzpatrick, Associate Executive Director & Director of Scholarly Communication vid the Modern Language Association, New York, USA

* Vincent Bonnet, Director vid the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), Haag, Nederländerna

Tid: onsdag 26 april – torsdag 27 april 2017
Plats: Aula Magna, Karlstads universitet
Tagg: #moa17

Väl mött önskar programkommittén för MOA 2017!

Annelie Ekberg Andersson, Magnus Åberg, Nadja Neumann, Karlstads universitet, Margareta Fathli, KTH; Leif Friberg, Eva Spångberg, Stockholms universitet, Sara Kjellberg, Malmö högskola, Karl Isaksson, Beate Eellend, openaccess.se, Kungliga biblioteket

Publicerat i Konferenser, Mötesplats Open Access MOA, Nyheter, Open Access | Lämna en kommentar

Riksbankens jubileumsfond följer upp sina riktlinjer för open access/öppen tillgång

Så här skriver RJ på sin hemsida:

Riksbankens Jubileumsfond har sedan 2010 haft riktlinjer om open access-publicering. Våren 2016 fick bibliotekarien Christer Lagvik i uppdrag att följa upp riktlinjerna. Rapporten är nu klar.

Som en av de första forskningsfinansiärerna i Sveriga har RJ sedan 2010 haft riktlinjer för hur de forskare som får medel av fonden ska publicera sig med OA, det vill säga open access eller på svenska med öppen tillgänglighet. Men hur har de riktlinjerna fungerat i praktiken?

Våren 2016 fick bibliotekarien Christer Lagvik i uppdrag att göra en uppföljning av riktlinjerna. Tanken var att se om forskarna följer reglerna och om de i samband med detta upplever problem eller inte.

RJ har sedan 2010 gett ett bidrag till forskare som publicerar med open access. I utvärderingen har därför RJ också låtit Lagvik titta på kostnaderna för OA. Som underlag för sin rapport har Lagvik bland annat haft en enkät som skickades ut till alla de 214 projekt som fått anslag från RJ mellan 2010 och 2014.

Lagviks rapport går nu att ladda ner fritt från vår hemsida. Den visar att forskare på det stora hela är positiva till OA. Det finns däremot en del lärdomar för RJ. Bland annat menar Lagvik att RJ bör komplettera de riktlinjer som redan finns. Till exempel kan RJ behöva fundera på kostnaderna för publiceringar med OA.

Denna rapport liksom alla RJ:s publikationer är sedan ett par år tillbaka möjliga att ladda ner från vår hemsida. Ladda ner och läs våra rapporter.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Förlängd deadline CfP Elpub 2017

Deadline för att skicka in konferensbidrag till International Conference on Electronic Publishing (ELPUB) 2017 har förlängts till 15e januari 2017.

Teman: Expanding Perspectives on Open Science: Communities, Cultures and Diversity in Concepts and Practices

Konferensen genomförs : 6-8 Juni 2017, i Limassol på Cypern. Konferensvärd är: Cyprus University of Technology. Konferensplats: Curium Palace Hotel.

Konferensens websida: http://elpub.net

Publicerat i Konferenser, Open Access | Kommentarer inaktiverade för Förlängd deadline CfP Elpub 2017