Fri information för framtida kunskap. Kungl. biblioteket lämnar fem förslag till den forskningspolitiska propositionen.

I sitt underlag till regeringens forskningspolitiska proposition 2016 lämnar Kungl. biblioteket fem förslag på hur nationalbibliotekets centrala funktioner kan utvecklas så att KB kan främja den svenska forskningens kvalitet genom att tillhandahålla en effektiv forskningsinfrastruktur. I riksbibliotekariens slutord beskrivs också KB:s största utmaning som innebär en anpassning till hybridbiblioteket. Under överskådlig tid ska hybridbiblioteket hantera såväl tryckt som digitalt material. För nationalbiblioteket genomsyrar detta allt dagligt arbete och all strategisk planering.

1.) Pliktlagstiftningen ses över för att öka tillgängligheten och säkra insamlingen av material till KB:s samlingar.

KB lyfter återigen tre pliktrelaterade frågor till regeringen:

 • E-pliktexemplaren och det digitaliserade materialet riskerar att bli inlåst på KB istället för att komma forskningen till nytta. Idag finns ingen tydlig reglering för tillgängliggörandet av e-pliktexemplaren och det digitaliserade materialet på samma sätt som för det analoga.
 • Viktigt material blir inte insamlat. Pliktexemplarslagen har inte genomgått någon översyn sedan 1995. Samtidigt har stora produktionstekniska och publiceringsmässiga förändringar skett, vilket innebär att pliktexemplarslagstiftningen delvis har blivit obsolet.
 • Frågan om de fem pliktexemplarens funktion som regionexemplar måste klargöras bland annat för att minimera gallring direkt vid ankomst till pliktbiblioteken.

2.) KB samordnar införandet av riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

I budgetpropositionen 2016 avser regeringen att utreda förutsättningarna att ge KB ett nationellt samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Utifrån sin roll och sitt uppdrag som nationalbibliotek med samordningsansvar finns inom KB bred erfarenhet och stor kunskap kring flertalet av de frågor som föreslås utredas vidare. Förutom OpenAccess.se, BIBSAM-konsortiet och SwePub samverkar KB med flera tongivande aktörer inom såväl forsknings- och utbildningssamhället som de olika bibliotekstyperna. Det är därför naturligt att KB samordnar införandet av riktlinjer för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

3.) KB får ett långsiktigt uppdrag att utveckla en samlad ingång för den svenska vetenskapliga utgivningen.

KB behöver ett långsiktigt uppdrag och finansiering för att utveckla en plattform för lärosätenas vetenskapliga output. Plattformen ska stödja hela kedjan från registrering, lagring och synliggörande till tillgängliggörande av kvalitetssäkrat underlag för bibliometri. Ett långsiktigt uppdrag innebär att SwePub, som idag samlar in och tillgängliggör metadata om forskningspublikationer från publikationsdatabaserna vid svenska lärosäten, öppnas upp och utvecklas. Utvecklingen innebär att SwePub kan stödja central registrering med hjälp av ett auktoritetsregister över publiceringskanaler och även erbjuda långtidslagring av fulltextdokument genom att tillhandahålla ett repositorium. Detta nationella repositorium ska vara fritt tillgängligt och verka för principer om öppen tillgång. Med ett nationellt repositorium kan både enskilda bidrag och hela tidskrifter lagras.

4.) Särskilda medel för digitalisering krävs för att realisera kulturarvets forskningspotential.

Forskningen efterfrågar stora mängder data. Det handlar om att genom digitalisering skapa förbättrad tillgång för forskningen till specifika källor men också om verktyg för att söka efter mönster, samband och trender i stora datamängder. För att kulturarvsmyndigheterna ska kunna skapa stora volymer av digital råvara och bidra till att bereda väg för nya forskningsmetoder och tillämpningar krävs rejäla satsningar och särskilda medel för digitalisering.

5.) KB uppmärksammar regeringen på en ojämlik informationsförsörjning.

Regeringen menar att högskolan ska vara jämlik. KB menar att det i sammanhanget finns skäl att se över vilken påverkan inlåsningseffekter och en ojämlik tillgång till digitala och fysiska vetenskapliga resurser har på möjligheten att studera och forska, på studie- och forskningsresultaten och på kvalitet i rapporter och utredningar som görs inom högskola och offentlig förvaltning. KB avser att arbeta vidare med frågan i dialog med forskningsbiblioteken inom ramen för regeringsuppdraget att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

 

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Sveriges forskningsfinansiärer kan ta en större roll i att driva utvecklingen av nya verktyg och strategier för forskningskommunikation

23 oktober överlämnade de sex forskningsfinansiärerna Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och VINNOVA sitt gemensamma förslag till den kommande forskningspropositionen (Analys och förslag till regeringens forsknings- och innovationsproposition). I detta underlag ger myndigheterna gemensamma analyser och rekommendationer till förändringar som kan bidra till att nå de forskningspolitiska målen – där Sverige ska vara en framstående forskningsnation och där forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet för att bidra till hållbar samhällsutveckling och konkurrenskraft inom näringslivet. Nedan följer en sammanfattning av de teman som berör vetenskaplig kommunikation samt öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata.

I det första kapitlet i rapporten, ”Universitet och högskolor rustade för framtiden”, ges en målbild där det finns samverkande system för utvärdering av forskning, forskarutbildning och högre utbildning. Förutom värdering av vetenskaplig och konstnärlig kvalitet bör ett sådant utvärderingssystem även bedöma forskningens påverkan på samhällsutvecklingen och lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. Ett sådant system bör framför allt baseras på de förslag som tagits fram i FOKUS-utredningen, där forskningskvalitet i huvudsak ska bedömas genom sakkunniggranskning, med möjlighet till att belysa fler kvalitetsaspekter (till exempel forskningens genomslag utanför akademin) och inte enbart genom publiceringsindikatorer så som citeringsindex.

I kapitlet ”Forskningens bidrag till samhällsutvecklingen” konstateras att kunskapsöverföring och kommunikation från forskarna till det omgivande samhället är en viktig uppgift. Genom att samarbeta kring forskningsresultatens nyttiggörande, väcka intresse för forskning och innovation, öka allmänbildningen, ge grund för beslutsfattande och stöd för den demokratiska processen kan forskarna bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det slås också fast att de svenska forskningsfinansiärerna här kan ta en större roll i att driva utvecklingen av nya verktyg och strategier för forskningskommunikation så att den kan bidra till nyttiggörandet av forskningsresultat samt till att på bred front upprätthålla intresse och förtroende för forskning.

Själva begreppet forskningskommunikation anges innehålla ett flertal dimensioner – allt från att förmedla vetenskapliga resultat till att se kommunikation och dialog som en integrerad del i den vetenskapliga verksamheten, där forskare samverkar med andra aktörer i samhället. En sådan ökad interaktion mellan forskare och allmänhet kan både utveckla forskningen och stärka den demokratiska processen. Man anger även att incitament för vetenskaplig kommunikation bör ingå som en komponent i de svenska kvalitetsutvärderingssystemen. De digitala mediernas utveckling har visserligen underlättat för forskarna att kommunicera sina forskningsresultat snabbare och målgruppsanpassat, men samtidigt konstateras att utvecklingen kan innebära en risk för att uppgifter sprids som saknar vetenskaplig grund och att det kan bli svårt att tillgodogöra sig relevant och tillförlitlig information. Det bedöms således att nya metoder och strategier för forskningskommunikation behöver utvecklas för att ge forskare och deras resultat en starkare närvaro i samhällsdebatten. De sex myndigheterna föreslår här att regeringen tar initiativ till att:

utarbeta en nationell strategi för utvecklingen av forskningskommunikation i linje med den internationella utvecklingen på området, i vilken bör ingå att undersöka förutsättningarna för nationella oberoende kanaler för kommunikation av forskningsbaserad kunskap. (sid. 27)

Digitaliseringen av forskningen behandlas i kapitlet ”Nationell samordning för svensk konkurrenskraft”. Här beskrivs att så kallad big data snabbt håller på att bli en självklar del av alltfler forskningsfält, vilket gör att forskningens villkor är under radikal förändring. Som en konsekvens av detta anges att behoven av stödjande e-infrastruktur ökar snabbt. Det konstateras att ett helhetsgrepp avseende e-infrastruktur behövs som stöd i hela forskningsprocessen, för att inte Sverige ska hamna på efterkälken och förlora i konkurrenskraft. Det beskrivs också att modern forskning i allt högre grad förutsätter att vetenskapliga resultat görs fritt och enkelt tillgängliga i ett digitalt format. Open Access, dvs. öppen tillgång till forskningsresultat är därför högaktuellt såväl internationellt som inom det europeiska forskningsområdet, till exempel genom EU-kommissionens rekommendationer kring Open Science. Här nämns de krav på open access-publicering som finns inom Horizon2020 samt det förslag på riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information som Vetenskapsrådet, i samråd med Kungl. biblioteket, tagit fram på uppdrag av regeringen.

Ett förhållandevis långt avsnitt ägnas åt öppen tillgång till forskningsdata och öppna offentliga data av vikt för forskningen. Målbilden är att offentlig information i Sverige, dvs. forskningsdata så väl som myndighetsdata görs öppet tillgängligt så snart det är möjligt. En sådan process ska självfallet ske inom befintligt juridiskt ramverk och i vissa fall med hänsyn till kommersiella aspekter. Det konstateras att det förslag som lämnats till regeringen för öppen tillgång till vetenskaplig information i stort sett utelämnat frågan om i vilken grad forskningsdata som tagits fram i samarbete med industrin och/eller där det finns kommersiella hänsyn kan göras öppet tillgängligt. Därmed föreslås att denna fråga bör bli föremål för en särskild utredning. Vad gäller känslig persondata inväntas den utredning om registerforskning som nu bereds av regeringen. Det föreslås att myndigheterna tar fram en strategi för hur öppen tillgång till offentligt finansierade forskningsdata ska genomföras. I samband med detta föreslås 1.) en uppföljning av hur svenska lärosäten lever upp till ansvaret att arkivera och långsiktigt bevara forskningsdata, 2.) samordning av uppdragen till departement och myndigheter som arbetar med öppen tillgång till forskningsdata, 3.) att Vetenskapsrådet ges ett nationellt samordningsansvar för det nationella arbetet kring öppen tillgång till forskningsdata, 4.) medel avsätts för infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata samt 5.) en utredning initieras vad gäller i vilken grad som data framtaget i samarbete med industri eller med kommersiella intressen kan göras öppen tillgängliga.

För mer information se Vetenskapsrådets hemsida.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Foster Open Science arrangerar e-kurser om Open Access & Open Science

På teman som “Open Access in Horizon2020”,“Repository compatibility with Horizon2020” och “Open Science to Research” erbjuder e-kurserna korta videopresentationer, inläsningsmaterial och prov för egenbedömning.

Den första kursen ”Open Access in Horizon2020” kommer att hållas 16-20 november och den andra kursen ”Repository compatibility with Horizon2020” pågår 23-27 november. Registrera dig här för att få tillgång till all information. Längre fram kommer det även hållas kurser på temat ”Open Data” och ”Research Data Management”.

FOSTER är ett EU-finansierat projekt som pågår 2014-2016. Projektet har aktivt identifierat och samlat in utbildningsresurser för Open Science på nätet samt bidragit med stöd till en mängd olika utbildningsprogram. Läs mer här.

Följ FOSTER via twitter @fosterscience eller deras hemsida: www.fosteropenscience.eu/project 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Ny nordisk OA-tidskrift lanseras: Nordic Perspectives on Open Science (NOPOS)

Nordic Perspectives on Open Science är en tidskrift som tar upp alla aspekter av Open Science, till exempel Open Access, Open Data & Open Peer Review.

Läs och dela med er av nyheter, erfarenheter och kunskaper genom att skicka in bidrag till NOPOS! Bidragen publiceras löpande allteftersom de kommer in.

http://septentrio.uit.no/index.php/nopos

I nuläget sakkunniggranskas inte artiklarna, men inskickade bidrag kvalitets- och relevanskontrolleras av redaktören.

Tidskriften är baserad i de nordiska länderna och kommer att rikta sig till nordiska aktörer med syftet att skapa en arena där de nordiska, och även baltiska, länderna kan dela nyheter, erfarenheter, experiment, riktlinjer, forskning och perspektiv om Open Science.

Även meddelanden och information om Open Science-relaterade aktiviteter som berör målgruppen, liksom recensioner av relevant litteratur, välkomnas.

Tack till Jan Erik Frantsvåg och hans kollegor i Tromsö som tagit över stafettpinnen efter ScieCom Info!

Följ tidskriften på Twitter @NoposNOAF

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kungl. biblioteket undertecknar petition om Open Access från League of European Research Universities (LERU)

Forskningsfinansiering ska gå till forskning, inte till förlagen! Det är budskapet i det upprop för Open Access som organisationen League of European Research Universities, LERU, tagit initiativ till. Undertecknarna vill att EU och det kommande nederländska EU-ordförandeskapet ska samarbeta med alla de brukargrupper och organ som är involverade i forskning, vetenskaplig publicering och forskningsfinansiering, för att hitta en hållbar lösning på det stora problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering.

– Det är viktigt att vi ökar ansträngningarna för att nå öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och det är självklart att Kungl. biblioteket ställer sig bakom LERU:s upprop säger Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg.

Lärosäten och deras nationella förbund, bibliotek och deras nationella konsortier, regeringar och forskningsfinansiärer kan med gemensamma aktioner och starkt samarbete åstadkomma stora förändringar. Men samarbete och koordinerade handlingar mot gemensamma mål gällande Open Access har ännu inte synkroniserats mellan alla brukargrupper och organ. Det är LERU:s syfte att genom uppropet få en bred uppslutning, för att stödja och främja starkare samarbete mellan fler aktörer.

Bland undertecknarna finns förutom Kungl. biblioteket, Liber, The Association of European Research Libraries, Research Libraries UK, Austrian Science Fund (FWF), Jisc, VSNU (Association of universities in The Netherlands), Finnish Research Libraries Association och Riksbankens Jubileumsfond.

Uppropet återfinns i sin helhet på: http://www.leru.org/index.php/public/extra/signtheLERUstatement/

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Hög tid för beslut om gemensamma riktlinjer för Open Access i Sverige. Gästblogg av Sofie Wennström, SUB/SUP

Nyligen hölls ett seminarium i regi av EU-kommissionens projekt Digital Agenda for Europe med titeln EC Workshop on Alternative Open Access Publishing Models. Syftet var att dela erfarenheter, visa exempel på alternativ till traditionella publiceringsmodeller samt lyfta frågeställningar om hur vi kommer närmare ett öppet forskningssamhälle.

De som följde webbsändningen och twitter-taggen #AlterOA, kanske anade att det rådde febril tankeaktivitet och fanns starka förväntningar i i möteslokalen, även om en inte hade möjlighet att närvara på plats. Kanske finns det också nyfikna som redan läst igenom programmet och tittat på de presentationer som finns att ladda ner. Jag, Sofie Wennström från Stockholms universitetsbibliotek och Stockholm University Press, hade nöjet att närvara under arbetsdagen i Bryssel. Nedan följer en sammanfattning som utkristalliserar några av frågorna som sannolikt kommer finnas på agendan för strategier om open access under kommande år.

Roberto Viola, generaldirektör för DG Connect (European Commission Directorate General for Communications Networks, Content & Technology), inledde workshopen med ett välkomstanförande om hur Europa i framtiden kan bli mer uppkopplat och digitalt, för att främja öppenhet och informationskompetens. Hans dröm är att alla Europas (eller världens) universitet och andra aktörer i forskarsamhället i framtiden är uppkopplade till samma digitala moln där idéer och resultat kan röra sig fritt. 

Jean-Claude Guedón höll sedan ett huvudanförande som väckte frågor om vetenskaplig kommunikation.  Vem är det som driver utvecklingen, är det förlagen eller forskarna själva? Guedón menar att den vetenskapliga dialogen är central för att forskning ska kunna frodas och växa. Framgångsrik forskningskommunikation ska komma från trovärdiga forskare (”useful and credible peers”) som utkristalliserar kunskapsinnehållet i förhållande till sammanhanget, med hjälp av tydliga och relevanta teoretiska och konceptuella resonemang. Guedón ser att det är dags att lyfta fler av dessa resonemang från forskare genom att göra dem mer tillgängliga och att det är forskare och universitet som ska styra den här utvecklingen, inte de stora förlagen.

Efter dessa huvudtalare delades workshopen upp i olika teman. Bland annat presenterades initiativ från aktörer inom offentligt finansierade projekt, alternativa ansatser till guld OA samt nya vägar till förlagsavtal. Många goda exempel har redan skapats, som t.ex. SciELO i Latinamerika, det franska initiativet OpenEdition, det statligt finansierade Revistas i Spanien, det samfinansierade Open Library of Humanities och universitetsbiblioteksfinansierade UCL Press. Gemensamt för dessa initiativ är att de alla arbetar med att balansera kostnader och finansieringsmodeller med hög akademisk nivå och ger möjligheter till utvärdering av materialet genom olika typer av bibliometri och statistiska analyser.

De här goda exemplen visar en tydlig trend att det nu finns tillräckligt med underlag för att stödja och följa de ytterligare steg som behöver tas för att Roberto Violas dröm faktiskt ska kunna uppnås. Det finns en stabilitet och kunskap om vad publicering är och vad det kostar (se gärna Max Planck institutets och Ralph Schimmers analyser över faktiska kostnader för OA i relation till publiceringsmängd). Nederländerna kommer också att driva frågan med skiftet till öppna publiceringskanaler under sitt ordförandeskap i EU 2016. Universiteten i Nederländerna har redan gått ihop i ett konsortium för att förhandla bort höga prenumerationsavgifter direkt med förlagen, vilket presenterades av G.J.M. Meijer styrelseordförande för Radboud University och ordförande för styrgruppen för förhandlingarna. Kanske kan detta inspirera fler universitetsgemensamma förhandlingar på nationell nivå?

De här tankarna och resultaten som presenterades torde vara tillräckligt underlag för att tydliga beslut om att vända den vetenskapliga produktionen till mer öppna och kostnadseffektiva distributionskanaler ska kunna tas på hög nivå både nationellt och internationellt. Förslaget på nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information leder i samma riktning. Förslaget ligger för närvarande på regeringens bord och vi är många som förväntansfullt ser fram emot att regeringen fattar beslut i frågan. Sveriges universitetsledningar har också en viktig roll i utvecklingen och skulle kunna göra ett viktigt bidrag genom att se över riktlinjer och understöd till sina forskare, för att bidra till en öppen och hållbar vetenskapskommunikation i framtiden.

Sofie Wennström, utredare på Stockholms universitetsbibliotek och förlagsredaktör på Stockholm University Press.

http://orcid.org/0000-0003-1229-7019

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Carlos Moedas och Sander Dekker möter upp LERU:s initiativ

Samma dag som LERU publicerade sitt yttrande ”Christmas is over. Research funding should go to research, not to publishers! Moving Forwards on Open Access kom EU:s forskningskommisionär Carlos Moedas och Sander Dekker, Nederländernas statssekreterare för utbildning, kultur och forskning med en gemensam uppmaning till vetenskapliga förlag att anpassa sina affärsmodeller till nya verkligheter.

Under ett bilateralt möte med Dekker upprepade och underströk Moedas EU:s starka engagemang för öppen tillgång till vetenskapliga sakkunniggranskade publikationer, vilken är en av hörnpelarna i en av hans topprioriteringar – en policy för Open Science.

Moedas sa: ”Europa genererar mer vetenskapliga resultat än någon annan region i världen. Parallellt med detta pågår det en vetenskaplig revolution. Varje del i den vetenskapliga metoden håller just nu på att bli en öppen, kollaborativ och deltagande process. Har förlagen råd att ställa sig utanför denna trend? Jag tror att de stora förlagen måste göra stora ansträngningar för att anpassa sina affärsmodeller till 2000-talets verklighet.” Han poängterade också att ”de digitala teknologierna oundvikligen kommer ha samma grundläggande inverkan på vetenskaplig publicering som de redan har haft på industrierna inom media, musik, film och telekommunikation”.

Inför det nära förestående nederländska EU-ordförandeskapet sa Dekker att han ”stödjer LERU:s initiativ att söka ena krafterna för att stärka omvandlingen till ett öppet tillgängligt system för vetenskaplig publicering.” Dekker påtalade att Nederländerna redan visat betydelsen av detta genom att nationellt organisera sig i förhandlingarna med förlagen. Detta innebär att de nederländska universiteten är redo att, om så krävs, inte förnya avtalen med förlagen. Det faktum att medlemsländerna i LERU lämnar en prenumerationsbaserad modell till förmån för ett system för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer passar perfekt med Nederländernas policy för Open Science. I denna policy ingår att vetenskapliga resultat som finansierats med statliga medel måste vara öppet tillgängliga för alla. Detta kommer också vara en av prioriteringarna för det nederländska EU-ordförandeskapet under första halvåret 2016.

Moedas och Dekker delar samma vision om Open Science och gjorde klart att förlagen behöver göra sina affärsmodeller för open access-publicering mer rimliga, rättvisa och transparanta. Därmed stödjer de båda också brukarorganisationer, som LERU, i deras vädjan om fullt transparanta affärsmodeller. Tillsammans uppmanade de publiceringsindustrin att följa både de nystartade förlagen som har infört nya innovativa affärsmodeller för open access-publicering och de mer etablerade förlagen som har visat engagemang och förtroende för open access och därmed utvecklat nya affärsmodeller.

I Horisont2020, EU:s forsknings- och innovationsprogram, berättigas ersättning för alla kostnader för open access-publicering. Moedas varnade dock för att EU-kommissionen kan komma att ändra denna policy om den finner att förlagen tar ut orimliga APC-kostnader för att göra artiklar öppet tillgängliga.

EU-kommissionen arbetar också med att bygga upp en ”Open Science Policy Platform” för att vidare undersöka omvandlingen till alternativa publiceringsmodeller. Den planerar också att under 2016 organisera ett målinriktat rundabordsmöte med representanter från alla brukargrupper som är involverade i vetenskaplig open access-publicering.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Julen är över. En svensk översättning av LERU:s yttrande.

Den 12 oktober, samma dag som EU arrangerade workshopen ”Alternative Open Access Publishing Models” publicerade LERU (League of European Research Universities) ett yttrande med titeln ”Christmas is over. Research funding should go to research, not to publishers! Moving Forwards on Open Access”.

Med detta yttrande vill LERU:s generalsekreterare professor Kurt Deketelaere under parollen: ”Forskningsfinansiering ska gå till forskning, inte till förlagen!” uppmana EU och det kommande nederländska EU-ordförandeskapet att samarbeta med alla de brukargrupper och organ som är involverade i forskning, vetenskaplig publicering och forskningsfinansiering, för att hitta en hållbar lösning på det stora problemet med allt högre kostnader för vetenskaplig publicering. I vår tids era av Öppen Vetenskap (Open Science) är öppen tillgång (open access) till vetenskapliga publikationer en av hörnpelarna i detta nya vetenskapliga paradigm, en omvandling som även behöver stödjas i och av affärsmodellerna för publicering. Deketelaere riktar sig därmed till Carlos Moedas, EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation samt till det nederländska ordförandeskapet under januari-juni 2016 med uppmaningen att detta tema bör vara ett av de centrala målen för att säkerställa omvandlingen till ett system med öppet tillgängliga vetenskapliga publikationer. Den fortsatta utvecklingen av EU:s ledarförmåga inom forskning och innovation är dessutom starkt avhängigt ett sådant samarbete.

Med sitt yttrande uppmanar även LERU alla lärosäten, forskningsinstitut, forskningsfinansiärer och forskare att stödja och underteckna detta yttrande, för att ge tydliga signaler gentemot EU och det nederländska EU-ordförandeskapet.

LERU uppmuntrar helt och fullt den akademiska omvandlingen mot öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Open access möjliggör nya modeller för hur forskning bedrivs och hur vetenskapliga resultat sprids och kommuniceras. I linje med de prioriteringar som det kommande nederländska EU-ordförandeskapet vill göra, är LERU av den uppfattningen att det finns ett behov av större tydlighet och skärpa kring open access, som riktar sig till alla brukargrupper och organ, vad gäller både spridning och arkivering av den vetenskapliga dokumentationen. LERU har därmed formulerat ett antal aktiviteter rörande dessa teman, som kan vidtas från och med nu och fram till slutet av juni 2016.

 • OA-kontexten

OA är snabbt på väg att bli normen för spridning av vetenskapliga resultat. Forskningsfinansiärer ställer krav på OA-publicering för att bevilja forskningsmedel. Dessutom, vilket framkommer i EU:s rapport om Science 2.0 (Open Science), är öppen tillgång till publikationer och data det område där flest respondenter upplevde störst behov av att gemensamma åtgärder skulle vidtas. Det är i denna kontext som LERU har författat sitt yttrande, med syfte att stödja alla brukargrupper i att röra sig framåt mot open access.

Framförallt utvecklingen av Guld OA, och då särskilt så kallade big deals och offsetting-modeller för att undvika så kallad double dipping (där förlagen tar betalt både för prenumerationskostnader och för författaravgifter för OA-artiklar i hybridtidskrifter), kräver ett starkt samarbete och koordinering mellan nyckelaktörerna, det vill säga: lärosätena och deras nationella förbund, biblioteken och deras nationella konsortier, regeringarna och forskningsfinansiärerna. Dessa fyra nyckelaktörer skulle med gemensamma aktioner och starkt samarbete kunna åstadkomma stora förändringar. Men samarbete och koordinerade handlingar mot gemensamma mål gällande OA har ännu inte synkroniserats mellan alla brukargrupper och organ. Det är LERU:s syfte att genom sitt yttrande och sin uppmaning att skriva under detta, stödja och främja starkare samarbete mellan fler aktörer; från rektorer till förbund, vidare till statssekretariat, nationella forskningsfinansiärer och andra relevanta organ.

 • Guld Open Access

LERU är bekymrat över den ekonomiska börda av extra kostnader som läggs på lärosätena och dess bibliotek samt på forskningsfinansiärerna, genom att förlagen tar betalt för såväl prenumerationer som för APC:er, dvs. författaravgifter för OA-publicering i hybridtidskrifter. LERU noterar att kostnaderna för att publicera artiklar guld open access generellt sett är lägre i rena OA-tidskrifter än i hybridtidskrifter. Det behövs uppenbarligen utredas vad som ligger till grund för att dessa priser skiljer sig åt. Det är också viktigt att vägen mot en omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är klar och tydlig samt att omfördelningen av kostnader är transparant och rimlig.

 • Grön Open Access

Många europeiska lärosäten och forskningsinstitut har utvecklat avancerade OA-repositorier och därtill relaterade infrastrukturer. För många är den gröna vägen mot öppen tillgång att föredra, men samtidigt återstår många utmaningar, så som frågor om immaterialrätt och embargoperioder.

 • En uppmaning om tydlighet

LERU uppmanar alla aktörer inom vetenskaplig publicering – forskare, finansiärer, lärosäten, bibliotek, förlag, myndigheter och regeringar – att samlas vid ett toppmöte för att ta itu med frågeställningarna kring de olika affärsmodellerna för open access-publicering och embargoperioder för arkivering av vetenskapliga artiklar i institutionella repositorier. LERU noterar också i detta sammanhang att vissa förlag har infört offsetting-modeller som möjliggör för lärosätena och deras bibliotek att räkna av APC-kostnader från prenumerationskostnader. LERU uppmanar alla brukargrupper att diskutera sådana offsetting-avtal och att identifiera principer för hur sådana avtal kan nås mellan universitet, upphandlande organ och förlag. I sådana diskussioner och överenskommelser bör följande inkluderas:

     • Nuvarande utbetalningar från kunder (eller konsortier) ska tas som utgångspunkt i förhandlingar;
     • Kunderna kan räkna av APC-kostnader för OA-artiklar i hybridtidskrifter från de nuvarande utgifterna;
     • Som en del i varje avtal ska förlagen tillåta att alla artiklar som publiceras av forskare affilierade vid ett lärosäte ska göras öppet tillgängliga utan extra avgift.

En sådan ansats skulle kunna erbjuda nya affärsmodeller för att stödja vetenskaplig produktion och möjliggöra att banbrytande forskning i Europa maximalt kan påverka prägeln på framtida forskningsaktiviteter.

Vad gäller Grön OA uppmanar LERU att följande frågeställningar hanteras:

     • Så korta embargoperioder som möjligt – för närvarande florerar flera olika embargoperioder vilket är svårnavigerat för författare, läsare och repositorieadministratörer. Här kan med fördel en dialog för att nå samstämmighet föras mellan aktörer;
     • En tidskrifts embargoperioder bör vara globalt enhetliga – inte som i nuläget olika land för land;
     • Det finns inga bevis för att forskarnas vilja att göra sina resultat sök- och hittbara genom att deponera sina artiklar i ett repositorium, skulle ha några som helst effekter på prenumerationerna;
     • För vetenskapliga resultat som finansierats med statliga medel bör embargoperioderna följa forskningsfinansiärernas direktiv. Forskarna bör uppmuntras att proaktivt och gemensamt ta ställning för detta. Här är forskarnas och läsarnas behov och intressen jämbördigt vikt

 

 • LERU blickar framåt

LERU kommer att:

     • Uppmana forskningssamhället att skriva under detta yttrande för att begära att framtida upphandlingar i hela Europa innefattar ett ställningstagande där APC-kostnader räknas av från prenumerationskostnader;
     • Uppmana forskningssamhället att skriva under detta yttrande för att begära större enhetlighet för embargoperioder för grön OA;
     • Presentera stödet för detta yttrande för kommissionär Carlos Moedas och det nederländska ordförandeskapet i EU vid ett lämpligt tillfälle under första halvåret 2016;
     • Göra yttrandet till ett tema på ett så kallat high level summit under det nederländska ordförandeskapet, som organiseras av EU:s generaldirektör för Forskning & Innovation;
     • Förklara sitt stöd till holländska, engelska och andra länders lärosäten och deras nätverk, som arbetar med att omvandla det vetenskapliga publiceringslandskapet i Europa – genom att fokusera på de frågeställningar som formulerats i detta yttrande.
Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Presentationerna från EC Workshop on Alternative Open Access Publishing Models

Vill du titta närmare på de presentationer som ägde rum under ”EC Workshop on Alternative Open Access Publishing Models” så finns de tillgängliga här.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Webinarium om Open Access i Horisont2020

Det åligger alla projekt som finansieras med medel från Horisont2020 att publicera sina forskningsresultat i sakkunniggranskade artiklar som är öppet tillgängliga, alltså open access. Med detta åtagande kan ett flertal frågor uppstå, till exempel: vad är det som ska deponeras och var, hur kan open access säkras, vad ínnebär open access och hur kan det stärka forskningen? Syftet med OpenAIRE är att underlätta och främja utvecklingen av open access samt tillhandahålla information om och verktyg för open access.

Vill du lära dig mer om open access och EU:s föreskrifter om open access-publikationer i Horisont2020 samt få veta mer om vilka tjänster som OpenAIRE kan erbjuda? Nu på måndag 19 oktober, 12.00 am-01.00 pm, sänds ett webinarium som leds av Inge Van Niewerburgh, Ghent University.

Webinariet kommer att spelas in och ppt-bilderna finns tillgängliga här. Vill du få länken skickad direkt till dig går det bra att ange detta i anmälningsformuläret.

För att delta logga in på denna sida och ange koden: 1910

Allt du behöver är en internetuppkopplad dator med ljud. Kontrollera vid behov din dator här: www.instantpresenter.com/systemtest

Har du vidare frågor kontakta: info@openaccess.be eller beate.eellend[at]kb.se

Publicerat i Horizon 2020, Nyheter, Open Access, OpenAIRE, Policy, Publikationer, Seminarier, Vetenskaplig publicering | Lämna en kommentar