Konferensrapport från 7e COASP i Amsterdam

Jörgen Eriksson, Aina Svensson & Helena Stjernberg har i den nya tidskriften NOPOS (Nordic Perspectives on Open Science) publicerat en rapport från COASP-konferensen, som ägde rum i Amsterdam 15-17 september. Artikeln tar upp konferensens teman och höjdpunkter.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Rapport från EU-kommissionens workshop ”Alternative Open Access Publishing Models ”

EU-kommissionen har publicerat en rapport från den workshop som hölls i Bryssel 12 oktober i år, som handlade om alternativa publiceringsmodeller för grön och guld open access. Se även Sofie Wennströms (Stockholm University Press) tidigare rapport från workshopen i denna blogg.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

10:e Munin-konferensen om vetenskaplig publicering & kommunikation

Gästbloggat av Camilla Hertil Lindelöw, handläggare för publiceringsfrågor vid Södertörns högskolas bibliotek.

Den tionde Munin Conference on Scholarly Publishing ägde rum i Tromsö den 30/11-1/12. Konferensen, som handlar om vetenskaplig publicering och kommunikation med särskilt fokus på frågor om öppen tillgång (open access), avslutades med ett samtal mellan Peter Suber och Caroline Sutton; det handlade om öppen tillgång nu och framöver. Suber framhöll att finansiärer och lärosäten redan nu har möjlighet att styra forskningen i önskad riktning, och att de bör göra det. Till yngre forskare gavs rådet att följa etablerade karriärvägar nu, och senare ta plats i utvärderingspaneler och förändra forskarvärlden genom att arbeta för öppen tillgänglighet till forskningsresultat. Forskarnas nyckelposition lyftes också fram av fysikern Sabine Hossenfelder. Hon menar att dagens forskningssituation är ineffektiv eftersom det som driver enskilda forskare inte överensstämmer med hela systemets syfte. Ett exempel är konkurrensen mellan forskare. Enligt Hossenfelder måste initiativ till förändring komma från forskarna själva, vilket ledde till en diskussion om vem det verkligen är som styr i forskarvärlden.

Vad behöver vi förändra i publiceringsprocessen?

Att en Nobelpristagare väljer bort Journal Impact Factor till förmån för öppen tillgänglighet kan kanske påverka en del. Randy Shekman inledde Munin med att tala om hur forskningen skadas av pressen att publicera i tidskrifter med hög Impact Factor. Shekman är också chefsredaktör för eLife, en öppet tillgänglig tidskrift som satsar på en snabb och öppen granskningsprocess. Sofie Wennström från Stockholm University Press påpekade också vikten av att ha forskarna med sig i arbetet med att starta ett nytt förlag och förändra publiceringsprocessen, t ex genom den öppna gransknigsprocessen. SUP är ett av flera förlag (nystartade och redan existerande) som valt förlagsplattformen Ubiquity Press.

Hur mycket får det kosta?

Brian Hole från Ubiquity Press redogjorde i detalj för vilka kostnader som ingick i deras APC (€ 375), en viktig pusselbit i diskussionen om rimliga författaravgifter. I flera av presentationerna nämndes också rapporten som kom i våras från Max Planck Digital Library där det ser ut att bli billigare totalt om publiceringssystemet omvandlas från ett prenumerationsbaserat till APC-kostnader för open access-publicering. Alexander Kohls från SCOAP3 visade att Wellcome Trust betalade en genomsnittlig APC på € 2282 (2013-14) medan tyska universitet betalade € 1234 (2014). SCOAP3 landade på en genomsnittlig APC på € 1105 (2014-15). Ett nystartat projekt, INTACT, kommer att samla in APC-data för Tyskland. Dirk Pieper från universitetet i Bielefeld presenterade projektet, som redan samlat en hel del data på Github. Att de högre APC-kostnaderna uppstår med hybridpubliceringen är känt sedan tidigare, och därför har Norge på ett nationellt plan uttryckt att hybridpublicering inte är önskvärt. Konferensens kanske mest kontroversiella bidrag kom från universitet i Bergen. Ingrid Cutler redogjorde för det ekonomiska stödet till OA-publicering, som även innefattade hybridpublicering. Argumenten för att även godkänna hybridpublicering var att de artiklarna håller hög kvalitet och att olika områden har olika publiceringspraktiker. Utvärderingen visar att 64 % av stödet som Bergen betalade ut gick till hybrid-OA.

Vad gör vi med forskningsdata?

Det högaktuella ämnet öppen tillgänglighet till forskningsdata hade en egen session. Bland annat presenterades en studie från Österrike. Österrikiska forskare tillfrågades om vad de behövde mest hjälp med vad gäller forskningsdata och det visade sig att juridiska frågor ansågs viktiga medan formaten inte upplevdes som så problematiska. Armin Günther från Leibniz Institute for Psychology Information gick vidare med frågan om hur vi kommunicerar forskningsdata när den väl är tillgänglig. För att data ska kunna återanvändas måste den vara ”accessible, intelligible, assessable and usable”, vilket leder till nya utmaningar framöver.

Avslutningsvis

Munin imponerade med många intressanta bidrag. Att konferensdeltagarna var en blandad grupp av forskare, förläggare och lärosätesadministratörer bidrog till att diskussionerna stundom blev hetsiga. Det är tydligt att vi inte har ett svar på hur framtiden för vetenskaplig publicering och öppen tillgänglighet kommer att se ut. Betryggande då att se att så många är engagerade i att försöka finna möjliga vägar framåt.

Presentationerna kommer finnas tillgängliga i Munins arkiv. Twitterlänk

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

”Staging the Open Access Transformation of Subscription Journals”

Vid den 12:e Berlin Open Access-konferensen samlades d. 8-9 december över 90 representanter från 19 länder för att diskutera ett gemensamt ”Expression of Interest” med syfte att genomföra en storskalig omvandling från ett låst prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Stor konsensus rådde i diskussionerna, men även olika viljor som skulle enas kring dokumentets detaljer. Värd för konferensen var Max Planck institutet. Sverige representerades av Anna Lundén och Beate Eellend, Kungl. biblioteket samt Sofie Wennström, Stockholms universitet.

Som underlag för diskussionerna användes i huvudsak rapporten ”Disrupting the subscription journals’ business model for the necessary large-scale transformation to open access” där Ralf Schimmer et. al. visar att det redan finns tillräckligt med pengar i det globala publiceringssystemet för att uppnå en sådan omvandling till open access. De cirka 7,6 miljarder Euro som globalt används för att betala prenumerationsavgifter skulle kunna styras om och återinvesteras för att täcka kostnader i ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

En sådan omvandling skulle innebära att samtidigt som de befintliga tidskrifterna finns kvar med sina väletablerade funktioner, till exempel sakkunniggranskning och varumärkesvärde, så skulle de underliggande betalningsströmmarna genomgå en övergripande omstrukturering. En sådan omvandling kan emellertid enbart genomföras på en global skala och genom att konsensus uppnås mellan världens forskningsorganisationer. Det krävs alltså en samsyn och delad insikt i att de pengar som för närvarande är inlåsta i ett prenumerationssystem måste dras tillbaka och återanvändas i ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Bibliotekens budgetar ska inte belastas ytterligare utan istället ses som en huvudsaklig källa för att möjliggöra en omvandling utan finansiell eller annan form av risk. Målet är alltså att bevara de väletablerade funktioner och tjänster som förlagen erbjuder och som fortfarande efterfrågas av forskarna, samtidigt som det nödvändiga betalningsflödet omdefinieras och omorganiseras till ett system med öppet tillgängliga publikationer.

De senaste åren har den öppna tillgången till vetenskapliga publikationer ökat påfallande. Artiklar som publiceras open access är det som ökar mest inom vetenskaplig publicering och har nu nått en marknadsandel på 13% (i denna summa är inte publiceringar i hybridtidskrifter inräknade, vilka också har ökat). Varför är det då så att även om denna ökning av open access-artiklar innebär en minskning av artiklar i prenumerationsbaserade tidskrifter så återspeglas inte denna tendens i skiftet från prenumerationskostnader till open access-avgifter? Hur kan det vara så att en traditionell publiceringsmodell som i ett modernt, web-baserat ekosystem så uppenbart är dysfunktionell och förlegad, inte bara har överlevt utan faktiskt fortsätter att vara attraktiv för forskarna och de stora förlagen därmed gör större vinster än någonsin? Vad är det som skulle krävas för att skynda på omvandlingen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem?

Med sitt ”white paper” vill författarna alltså visa att det redan finns tillräckligt med pengar i systemet för att uppnå en sådan övergripande omvandling till open access-publikationer. Som nämnts ovan används ca 7,6 miljarder Euro  globalt för att betala prenumerationsavgifter. Målet är att dessa pengar styrs om och återinvesteras för att täcka kostnader i ett publiceringssystem för open access-tidskrifter. 2013 registrerades ca 1,5 miljoner utgivna artiklar i prenumerationsbaserade tidskrifter i Web of Science. Detta innebär en genomsnittlig kostnad på 5 000 Euro per artikel, som är inlåsta bakom så kallade paywalls. Rundas antalet artiklar upp till 2 miljoner (för att även inkludera artiklar som inte är indexerade i WoS) blir den genomsnittliga kostnaden 3 800 Euro per inlåst artikel. Detta är alltså den summa som redan nu, i ett prenumerationsbaserat låst publiceringssystem, betalas per artikel genom bibliotekens budgetar. Genom att samla in data från forskningsinstitutioner och forskningsfinansiärer har Max Planck börjat bygga upp en öppen databas på GitHub över APC-kostnader. Siffror från fakturor i Tyskland visar en genomsnittlig kostnad på drygt 1 200 Euro i APC-kostnad per open access-artikel. Även data från Österrikes forskningsfinansiär FWF, SCOAP3 samt Wellcome Trust har används i en uträkning av genomsnittlig APC-kostnad för att visa att författaravgifterna sällan överstiger 2 000 Euro per open access-artikel. Detta visar att den genomsnittlig APC-kostnaden  för open access-artiklar alltså är lägre än de kostnader per artikel som i nuläget betalas för prenumerationer av låsta tidskrifter.

Publicerat i EU, Finansiering, Konferenser, Nyheter, Open Access, Policy, Publiceringsmönster, Publikationer, Vetenskaplig publicering | 1 kommentar

CfP Elpub conference 2016 – last call

** Apologies for cross-posting **

Dear all,
we are looking forward to your submissions for Elpub2016.
Keynote Talks
We are honoured to host keynote talks by Jean-Claude Guedon and Tara Andrews:

– Whither Open Access? Four Scenarios and Four Choices. Jean-Claude Guedon, University of Montréal, Canada
– After the Spring: digital forms of scholarship and the publication ecosystem. Tara Andrews, University of Bern, Switzerland
http://meetings.copernicus.org/elpub2016/conference/keynotes.html
With best regards,
Birgit Schmidt and Fernando Loizides
ElPub 2016 Chairs

Call for Papers

20th International Conference on Electronic Publishing (Göttingen, Germany)

Positioning and Power in Academic Publishing: Players, Agents and Agendas

7-9 June 2016, Göttingen, Germany

Conference web site: www.elpub.net
Facebook: https://www.facebook.com/ELPUBConference
Twitter: https://twitter.com/Elpub2016
Proceedings will be published open access by IOS Press. Selected papers will be published in a special edition of the Journal Information Services & Use.

Scope

The International Conference on Electronic Publishing (Elpub) reaches its 20th anniversary! Elpub 2016 continues the tradition, and brings together scholars, publishers, lecturers, librarians, developers, entrepreneurs, users and all other stakeholders interested in issues regarding electronic publishing in widely differing contexts.

 

Elpub 2016 will have a fresh look on the current ecosystem of scholarly publishing including the positioning of stakeholders and distribution of economic, technological and discursive power. Elpub will also open the floor for emerging alternatives in how scholars and citizens interact with scholarly content  and what role dissemination and publishing plays in these interactions. Questions to be raised include: What is the core of publishing today? How does agenda setting in emerging frameworks like Open Science function and what is the nature of power of the referring scholarly discourses? How does this relate to the European and world-wide Open Science and Open Innovation agenda of funders and institutions, and how does this look like in publishing practice?

The conference will investigate the position and power of players and agents, – e.g. scholars and their networks, legacy and academia-owned publishers, research institutions and e-infrastructures – as well as their respective agendas. When looking at these interlinked topics, we aim to sharpen the view for current challenges and ways forward to reshape the publishing system. You are most welcome to join us in this exciting discussion!

Topics include but are not restricted to:

Enhancing publishing, access and reuse

 1. Publishing models on the move (business and funding models, tools, services and roles)
 2. Open access revisited (publishing solutions, mandates and compliance, licenses, recommendations, disciplinary initiatives)
 3. New publishing paradigm (data publishing and citation, open pre/post publication peer review, executable papers, nano-publications)
 4. Interoperability and standards (metadata, identifier, vocabularies, repository integration, scalability, middleware infrastructure)

Quality, trust, skills and competencies

 1. Research integrity (authorship and contributor roles, scientific rigor, fraud and paper retraction, reproducible research)
 2. Ethical and legal issues (authority, reliability, trust, copyright, privacy)
 3. New types of quality assurance (user comments, pre/post publication (open) peer review, etc.)
 4. Maintaining high quality standards (cost transparency, management and monitoring of publication costs)

Transforming digital collections

 1. Digital collections as data, from processing and visualisation to data citation and new types of publications
 2. User engagement and interaction (strategies and incentives, models for participatory projects/experiments, data quality and management, open science, crowd-sourcing)
 3. Reader / Information seeking behaviour and testing
 4. Enhanced research infrastructures and publishing environments (digital humanities, tools, workflows, interoperability, digital editions)

Data mining and knowledge discovery

 1. Big Data and its role in publishing (including use cases, technologies)
 2. Text and data mining (natural language processing, text harvesting, dynamic formatting)
 3. Open Data, Open Linked Data (solutions, methods, tools, open data challenges)
 4. Association mining (knowledge linking, discovery, presentation)
 5. Visualization (clustering, graphs, knowledge maps, augmented reality)
 6. User behavior and personalization technologies (user studies, social tagging, recommendation services)

Measuring impact and reuse

 1. Social networks and interaction analysis (author collaboration trends, publication trends)
 2. Bibliometrics and Altmetrics
 3. Author identifiers and profiles, citation and attribution

Submission

 

All submissions are subject to peer review. For each accepted paper, at least one author is expected to register for the conference to present the paper. Inclusion in the proceedings is conditional upon registration of at least one author per paper.

 

Moreover, upon submitting a workshop or demonstration, the proposers commit that in case their submission is accepted, all people committed to support the event (speakers, lecturers, panel members, etc.) will physically attend and coordinate it.

 

Papers submitted to this conference must not have been accepted or be under review by another conference or by a journal. The accepted papers will be published by IOS Press in a digital format open access conference proceedings book. Papers will be indexed in DBLP, Scopus and other abstracting and indexing services.

 

After the conference, selected papers will be published open access in the journal Information Services & Use (http://www.iospress.nl/journal/information-services-use/) under a Creative Commons license, subject to suggested alterations and suitable expansion of the work.

 

Furthermore, all accepted papers and posters will be archived at the Elpub Digital Library: http://library.elpub.net/. All contents published in the Elpub proceedings are distributed open access via the conference archive under the terms of the Creative Commons Attribution license, which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided that the original work is properly cited.

 

Paper submission and review will be managed via the EasyChair system. To submit a paper, please use the appropriate template and follow the specific instructions available at the conference website (http://www.elpub.net).

 

All full papers, short papers and posters must be written in English and submitted via the EasyChair submission system in PDF format.

Submission guidelines

All submissions should be made via EasyChair. For all submissions follow the EasyChair link instructions and tools which are available at the following URL: https://easychair.org/conferences/?conf=elpub2016

 

Contributions are invited for the following categories:

 1. Full papers (manuscript up to 10 pages)
 2. Short papers (manuscript up to 6 pages)
 3. Posters (abstract min. of 500 words submission and then with the option to publish a manuscript between 2 – 4 pages if the authors choose).
 4. Workshops (abstract min. of 500 words)
 5. Demonstrations (abstract min. of 500)

 

For all submissions please follow the IOS Press instructions and tools which are available at the IOS Press website.

Important dates

15 December 2015 Submission Deadline

8 February 2016 Author Decision Notification

7 March 2016  Submission of Camera Ready Version

15 April 2016 Early Bird Registration Deadline

20 May 2016 Final Registration Deadline

7-9 June 2016 Conference

 

Conference dates and location: 7-9 June 2016, University of Göttingen, Germany

Conference Host: University of Göttingen

Publicerat i Konferenser, Open Access | Kommentarer inaktiverade för CfP Elpub conference 2016 – last call

CFP Open Repositories 2016: Illuminating the World

 

Den internationella konferensen ”Open Repositories” äger rum i Dublin d. 13-16 juni 2016. Temat är ”Illuminating the World” och man välkomnar papers som tar upp följande områden:

 • Supporting Open Scholarship, Open Data, and Open Science
 • Repositories and Cultural Heritage
 • Repositories of high volume and/or complex data and Collections
 • Managing Research Data, Software, and Workflows
 • Integrating with the Wider Web and External Systems
 • Exploring Metrics, Assessment, and Impact
 • Managing Rights
 • Developing and Training Staff

Viktiga datum är:

 • 01 February 2016: Deadline for submissions and Scholarship Programme applications
 • 01 February 2016: Registration opens
 • 28 March 2016: Submitters notified of acceptance to general conference
 • 11 April 2016: Submitters notified of acceptance to Interest Groups
 • 13-16 June 2016: OR2016 Conference

För vidare information se: http://or2016.net/

Publicerat i Konferenser | Kommentarer inaktiverade för CFP Open Repositories 2016: Illuminating the World

OpenAIRE Newsletter Nov 2015

 

You can’t see this e-mail, view it online

LA Referencia, OpenAIRE and COAR reaffirm their commitment to a shared vision of a global network of repositories

LATEST FROM RIO DE JANEIRO: LA REFERENCIA / OpenAIRE / COAR WORKSHOP

lareferencia openaire workshop2015 logos smallOpenAIRE and LA Referencia represent two of the most advanced regional networks of open access repositories in the world. Closer collaboration between them, enabled through COAR, will enhance the usability and visibility of the collective content in the networks and enable the development of value added services across the two regions.Read More- - -

Sharing data: OpenAIRE Ghent Workshop 2015 

CONCEPTS AND GOOD PRACTICES

1st openaire workshop sThe OpenAIRE Workshop on “Sharing research data and open access to publications in Horizon 2020” focused on concepts and good practices of managing Research Data and Open Access to scientific publications in Horizon 2020. This workshop took place at Ghent University on the 18th of November and was attended by 102 delegates from 29 different countries.

Read More

- - -

Dutch National Research Funder NWO makes Open Access mandatory

FROM ‘AS SOON AS POSSIBLE’ TO ‘IMMEDIATE’ OPEN ACCESS

open science webNWO tightens its granting conditions in the area of Open Access from 1st December. In concrete terms this means that all publications emerging from a ‘call for proposals’ published by NWO after this date must be immediately accessible to everybody from the moment of publication.

Read More- - -

Open Science in Sociology: How does it compare to other domains?

INTERVIEW WITH ULRICH HERB

Ulrich Herb 2014 aOpenAIRE talks with Ulrich Herb, one of the first German signatories of the Budapest Open Access Initiative, about his recently published doctoral work on the status of Open Science in Sociology.Read More- - -

Text and Data Mining in Europe: Challenges and Action

FROM A PUBLISHER’S PERSPECTIVE

openminted workshop s2On 11 November 2015, two initiatives, the H2020 project OpenMinTeD and Europeana, organised a workshop on “Text and Data Mining in Europe: Challenges and Action”. Its goal was to bring together different categories of content providers (publishers, data centers, museums and libraries) who are open to make their data available for text and data mining, to identify the barriers, to find out how to overcome them, and identify priorities for the next steps….Read More - - -

2015 selected Webinars: Supporting the H2020 Open Access Mandate and Open Research Data

HAVE YOU MISSED THEM? SEE AVAILABLE RECORDINGS AND SLIDES

webinars 2015 openaire s

During 2015 OpenAIRE have organized a set of public webinars for researchers, project coordinators, research administrators and repository managers. Those webinars were focused on supporting the EC’S HORIZON 2020 Open Access mandate and the Open Research Data Pilot. Recordings and slides are available in the OpenAIRE portal.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för OpenAIRE Newsletter Nov 2015

CFP LIBER2016

LIBER:s årliga konferens för forskningsbibliotek i Europa kommer att äga rum i Helsingfors 29/6-1/7 2016. ”Call for Papers and Posters” har nyligen öppnat och bjuder in till presentationer på temat ”Libraries Opening Paths to Knowledge”. Deadline för att skicka in sitt abstract är 15/2 2016.

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för CFP LIBER2016

NWO skärper sina krav från ”så snart som möjligt” till ”omedelbar” open access

Från 1 december 2015 skärper Nederländernas forskningsråd NWO sina krav till omedelbar open access till vetenskapliga publikationer. Detta innebär att alla publikationer som är resultat av forskning som finansierats av NWO måste finnas öppet tillgängliga för alla omedelbart vid publiceringstillfället. Anledningen till dessa skärpta krav är att NWO vill bidra till Nederländernas mål för 2024, då all forskning som finansierats av statliga medel ska vara öppet tillgänglig. Med detta är också NWO den första forskningsfinansiären i världen som tar ett sådant steg.

 

Publicerat i Nyheter | Kommentarer inaktiverade för NWO skärper sina krav från ”så snart som möjligt” till ”omedelbar” open access

3 svenska publikationer har hittills erhållit medel från ”FP7 post-grant OA publishing funds”

Den 18:e november arrangerade OpenAIRE workshopen “Sharing Research Data and Open Access to publications in H2020”. Målgruppen var så kallade “National Contact Points” och forskningsadministratörer. Bland annat presenterades senaste nytt angående ”FP7 post-grant OA publishing funds”. Det framkom då att antalet artiklar från Sverige som beviljats medel för OA-publicering har ökat från 1 till 3. Se denna PPT för mer information och tydliga instruktioner.

Det finns alltså fortfarande stora möjligheter att söka medel för OA-publicering! Sprid därför gärna denna information i era kanaler.

Publicerat i Finansiering, FP7, Open Access, OpenAIRE, Workshop | Kommentarer inaktiverade för 3 svenska publikationer har hittills erhållit medel från ”FP7 post-grant OA publishing funds”