Svenskt deltagande i COAR, en internationell organisation för öppna arkiv

Confederation of Open Access Repositories (COAR) är en mycket ny internationell organisation, som helt enkelt ska främja utvecklingen av öppna arkiv. KB är genom OpenAccess.se medlem sedan 2010. Ett ökat deltagande av svenska öppna arkiv  skulle stärka organisationen och ge värdefulla kontakter och idéer tillbaka till oss.  Det finns en möjlighet att organisera gruppmedlemsskap på nationell nivå, vilket skulle reducera avgiften för var och en. KB kan organisera ett svenskt gruppmedlemsskap. Läs mer

Anmäl intresse till jan.hagerlid@kb.se senast den 1 mars

Slutrapport från projektet Komplexa digitala objekt…

Hur ska man passa in konstnärliga forsknings- och utvecklingsarbeten i lärosätenas öppna arkiv och i SwePub?  Vad behöver göras för att anpassa våra system till icke-textbaserade publikationer? Läs slutrapporten från projektet Komplexa digitala objekt i öppna arkiv inom det konstnärliga forskningsområdet! Projektbeskrivning och rapport här.

Positiv utvärdering av Mötesplats Open Access

Deltagarna i Mötesplats Open Access i Lund den 24-25 november 2010 har inbjudits att utvärdera konferensen. Överlag är det mycket positiva omdömen från deltagarna; intressant, välorganiserat, gav bra överblick, nyttigt för min yrkesroll etc. De mest uppskattade talarna var Alma Swan, Mats Ulfendahl från VR och Petter Oskarsson från tidskriften Hereditas. Det finns också viss kritik och idéer om förbättringar. Flera tycker att programmet blev lite för kompakt, det var svårt att hinna smälta. Några efterlyser större bredd av synpunkter, även mer kritiska,  från olika intressenter. Läs här: Utvärdering mötesplats OpenAccess 2010

Nästa gång kommer Mötesplats Open Access genomföras våren 2012 (troligen i slutet av mars) i samarbete med Linköpings universitetsbibliotek.

Vidareutveckling av parallellpublicering – automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv

I slutet av december tog KB beslut om att ge stöd till ett nytt projekt inom OpenAccess.se. Projektets övergripande mål är att underlätta och därmed öka parallellpublicering av forskningsartiklar i svenska öppna arkiv. Det ska undersöka möjligheten att automatiskt hämta information om förlagens villkor för parallellpublicering från tjänsten Journal Information Resource (JIR) för att användas i samband med parallellpublicering i ett öppet arkiv. Läs mer…