Samverkan

För att genomföra samordningsuppdraget för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer avser KB att fortsätta sitt samarbete med nationella och internationella aktörer.

Inom KB:s samverkansplattform Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling har en grupp för öppen tillgång tillsatts. Gruppens uppgift är att stödja KB som samordnande myndighet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer med fokus på att bidra i arbetet med de olika utredningarna. I gruppen ingår representanter från Sveriges universitets- och högskole-förbund (SUHF), Vetenskapsrådet (VR), Riksbankens Jubileumsfond (RJ), Sveriges Unga Akademi (SUA) samt specialbiblioteken. Ordförande är Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

KB deltar även i det europeiska nätverket OpenAIRE i syfte att förmedla information om och bidra med kunskap rörande frågor om open access inom EU:s forskningsprogram Horisont2020. I detta arbete samverkar vi med kollegor i Norden och Europa. Vi ansvarar också för open access och open science i den svenska påverkansplattformen för delprogrammet Science with and for Society (SwafS), som drivs av Vetenskap & Allmänhet.