Evaluation of the Swedish Elsevier cancellation

100 days post-cancellation of Elsevier, the cancellation had stirred international attention and received mild reactions from researchers.

The Steering Committee of the Bibsam Consortium has set up an evaluation group in order to analyse the consequences of the Elsevier cancellation. The aim of the evaluation is to evaluate the cancellation’s effect on:

 • researchers and students;
 • higher education institutions (HEIs)/libraries, and;
 • the Consortium as a whole.

A report will be published next summer.

Find the assignment here.

For any questions or input, please contact the coordinator of the evaluation group: Lisa Olsson, lisa.olsson [at] su.se

Djupdykning i publiceringsavgifter – Publishing fees in depth

 Summary in English

Some Swedish universities have been collecting APC data for several years. This workshop gathered the ones who already work with APC data and those who want to start, to share experiences. The lessons learned included:

 • University libraries have seen the use for this type of data, and other stakeholders start to, but there is an explicit need for library management to make room in the organisation for this new workflow.
 • What is to count as publishing fees? Apart from APCs, the data gathering has shown that other fees such as color fees, page fees etc also exist. We also discussed the language checking costs, as these are probably constantly rising as more and more researchers are pushed towards publishing in English speaking channels.
 • Since 2017, the accounting system of universities have a new financial code for APCs. However, as with all novelties, we see that it will take some time to identify the type of costs that should be registered here (not print costs) and to have all relevant costs registered here. Some universities had estimations of about 50 % of costs registered with this new financial code.
 • Currency issues are old problems which will follow us into the world of paying for publishing. If this could be handled at a central level it would be of great relief to the individual universities.

Interested to know more? Please contact openaccess@kb.se

Deltagare diskuterar på APC-workshop 5 oktober

Fortsätt läsa ”Djupdykning i publiceringsavgifter – Publishing fees in depth”

Bibsam Open

Höstens informationstillfälle för organisationerna som deltar i Bibsamkonsortiet har fått namnet Bibsam Open för att berätta om hur övergången från ett licensbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem framskrider! Tillställningen ägde rum på Kungliga Biblioteket (KB) i Humlegården den 4 oktober och lockade 50 gäster på plats och ungefär 60 personer deltog också via länk.

Först ut bland presentatörerna var Beate Eellend, KB:s samordnare för samordningsuppdraget öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Beate började sin presentation med att berätta om Plan S – ett open access-initiativ för forskningsfinansiärer på Europanivå som formulerat 10 principer för att snabba på övergången till öppen tillgång. Efter detta gick Beate över till att berätta om utredningsarbetet kring finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Temat kring öppen tillgång fortsatte sedan med Camilla Lindelöw, handläggare för öppen tillgång, som berättade om KB:s arbete med att kartlägga de totala utgifterna för vetenskaplig publicering för universitet och högskolor. Ett nytt uppdrag som KB fick i regleringsbrevet för 2018.

Därefter lämnades mikrofonen över till Wilhelm Widmark, överbibliotekarie för Stockholms Universitetsbibliotek och vice ordförande i Bibsamkonsortiets styrgrupp, och Britt-Marie Wideberg, samordnare för Bibsamkonsortiet, som gav en lägesrapport kring förhandlingsläget med Elsevier, en internationell utblick och återkoppling från forskarsamhället. Efter pausen fortsatte David Lawrence, överbibliotekarie på Linköpings universitet, att prata om uppsägningen av Elsevier-avtalet ur ett lärosätesperspektiv. Biblioteket har använt pengarna som annars hade gått till Elsevier-avtalet bl.a. genom att inrätta ökat stöd till forskare som publicerar sig i open access-tidskrifter. De har också gjort en survival guide för forskare som inte kommer åt de artiklar de söker.

Lisa Olsson, från Stockholms universitetsbibliotek, presenterade den fjärde delrapporten i utvärderingen av Springer Compact och följdes av Annica Wentzel, licenshandläggare på KB, som gav en lägesrapport från omförhandling med Springer Nature där kraven från förhandlingsgruppen är:

 • Lägre läsavgift som successivt sjunker
 • Färre antal förskottsbetalade artiklar
 • Delad risk angående publiceringsprognosen
 • Lägre/rabatterad APC, samma APC-nivå för alla år i avtalet
 • Rena OA-tidskrifter ska inkluderas

Programmet avslutades med generella konsortienyheter av Britt-Marie Wideberg som berättade om vad som hänt sedan sist inom konsortiet och hälsade fem nya deltagande organisationerna (Forte, Inspektionen för vård och omsorg, Regeringskansliet, SIEPS och Transportstyrelsen) välkomna. Det är många omförhandlingar på gång inför 2019 och  ett intensivt förhandlingsarbete pågår just nu. Allteftersom förhandlingarna blir klara publiceras erbjudandena i Consortia Manager.

100 dagar utan avtal med Elsevier!

Det är nu gått hundra dagar sedan avtalet med Elsevier upphörde. Uppsägningen har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Frågor och synpunkter från forskare till biblioteken har varit betydligt färre än förväntat, något som till viss del kan förklaras av sommarledigheter, men mest beroende på det faktum att accessen är intakt före den första juli 2018 så att många användare ännu inte drabbats så hårt.

De reaktioner som kommit från forskarhåll har varit både positiva och negativa.  Stödet för öppen tillgång är starkt och det är också många som anser att förlagets höga vinstmarginal är oskälig. De som hör av sig med negativa synpunkter har mestadels problem med att de inte får tillgång till de artiklar som de behöver för sin forskning. Alla synpunkter besvaras med en beskrivning av situationen och att alla Sveriges rektorer gemensamt står bakom en enhällig rekommendation att säga upp avtalet. Fortsätt läsa ”100 dagar utan avtal med Elsevier!”

100 days post cancellation of Elsevier

One hundred days have now passed since the contract with Elsevier was terminated. The cancellation has received a lot of attention, both from within Sweden and abroad. Questions and comments from researchers to libraries have been much fewer than expected, something which can partly be explained by the summer vacation period, but most probably due to the fact that users have not been greatly affected since they still have uninterrupted access to all material published until the first of July 2018.

Comments from researchers have been both positive and negative. The support for open access is strong and many also regard the high profit margins of the publisher as unreasonable. Those with negative comments mostly concern problems accessing the articles they need for their research. All comments receive a reply with a description of the current situation, and underline the fact that all Swedish Vice-Chancellors collectively stand behind the recommendation to terminate the contract. Fortsätt läsa ”100 days post cancellation of Elsevier”

KB arrangerade öppet webbforum för utredningar om öppen tillgång

10 oktober-31 oktober 2018 arrangerade KB ett öppet webbforum för det utredningsarbete om öppen tillgång som genomförs inom ramen för det nationella samordningsuppdraget.

I det pågående arbetet med att ta fram rekommendationer på lösningar för öppen tillgång är det viktigt för alla utredningsgrupper att inhämta synpunkter och ta emot inspel från berörda parter i hela forskningssystemet. För att ge alla berörda parter möjligheter att lämna kommentarer och förslag arrangerade Kungliga biblioteket ett öppet webbforum. Riktade förfrågningar om inspel har även skickats till ett urval av myndigheter och organisationer inom forskningssystemet.

Syftet är att med hjälp av inkomna synpunkter vidareutveckla utredningarnas rekommendationer. Publicerade utkast är en första version av utredningstexterna och dess tillhörande rekommendationer. Utredningarnas rekommendationer och innehåll är ännu preliminära och vi välkomnar konstruktiva kommentarer och tydliga förslag på förbättring och utveckling. Eftersom utredningarna under denna period genomförs fristående från varandra finns i nuläget också överlappande frågeställningar mellan de olika utredningarnas teman.