Gästbloggare Maja Pelling: Positiva utvärderingar av Kriterium

Nu har pilotprojektet Kriterium, en plattform för sakkunniggranskade vetenskapliga monografier som finns öppet tillgängliga, utvärderats av Isak Hammar, verksam vid Lunds och Stockholms universitet och Helena Francke, docent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. De båda utvärderingarna visar på behovet av en nationell struktur för granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker i Sverige.

 

Foto: James Sutton, Unsplash

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker. Kriterium är ett nytt sätt att kvalitetsmärkta vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok har genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas öppet tillgänglig via internet.

Isak Hammar konstaterar i sin utvärdering Kriterium: Erfarenhet från pilotfasen att idén att skapa en infrastruktur för att sakkunniggranska vetenskapliga monografier lovordas samt att behovet av Kriterium i det svenska publiceringslandskapet upplevs som stort. En anledning till detta är troligtvis hur dagens system för meritering och publiceringspoäng är utformade. En förklaring som särskilt pekas ut i Hammars rapport är att dagens publiceringskanaler uppfattas som kostsamma och i alltför hög grad styrda av andra intressen än de akademiska. Utvärderingarna innehåller också förslag på hur Kriterium kan utvecklas.

En förutsättning för en Kriterium-märkning är att en monografi publiceras öppet tillgänglig via OAPEN och görs sökbar i DOAB. Eftersom förlag- och skriftsserier tar ut en avgift för publicering påpekar Helena Francke  i Utvärdering Kriterium: Pilotprojektet att författare bör kunna få Kriterium-avgiften subventionerad via publiceringsfonder:

I praktiken innebär Kriterium-avgiften en garanti för att boken tillgängliggörs öppet och sakkunniggranskat, och dessutom till en extrakostnad som är någonstans runt hälften av den genomsnittliga APC:n för en artikel.

Mer om Kriterium

Kriterium startade som ett pilotprojekt 2015 som ett svar på en tid av föränderliga publiceringsmönster och skiftande system för medelstilldelning där boken som form hamnat i kläm. Kriterium, som blir permanent verksamhet 2018, är öppen för vetenskapliga böcker från alla lärosäten och förlag. Framför allt riktar sig Kriterium till forskare och forskning med svensk anknytning och värnar särskilt om traditionen med vetenskapliga böcker utgivna i Sverige. Målet är att utvidga samarbetet till fler lärosäten och att etablera ett konsortium för en långsiktig verksamhet.

Kriterium har nyligen fått ytterligare bidrag från Kungliga biblioteket, Riksbankens jubileumsfond samt Vetenskapsrådet, vilket är ett viktigt erkännande av Kriteriums verksamhet och relevans. Även de medverkande lärosätena Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet bidrar med stöd till verksamheten. Kriterium arbetar aktivt med att synliggöra plattformen i olika sammanhang och ser gärna fler lärosäten och förlag som medlemmar.

Ladda ned utvärderingarna av Kriteriums verksamhet 2015–2017

Kriterium: Erfarenhet av pilotfasen av Isak Hammar
Utvärdering Kriterium: Pilotprojektet av Helena Francke

Read the two evaluation reports of the scholarly monograph platform Kriterium in English

 

Kontakt

Maja Pelling, Samordnare, Kriterium, maja.pelling [at] ub.gu.se