Avtalet för Bibsamkonsortiet med Elsevier upphör: frågor och svar

Varför förnyas inte avtalet med Elsevier?

Elsevier har inte kunnat tillmötesgå Bibsamkonsortiets krav om omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare som är affilierade till konsortiets deltagande organisationer; läsrättigheter till Elseviers 1900 tidskrifter för deltagande organisationer; samt en hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

När sägs avtalet med Elsevier upp?

Avtalet för tidskrifter har sagts upp per den 30 juni 2018.

Vad har hänt i förhandlingarna?

– Omförhandlingarna startade våren 2016.
– Ett års förlängning av avtalet vid årsskiftet 2016/17 med 3,75 % prisökning.
– Förhandlingarna återupptogs våren 2017.
– Högnivåmöte mellan Elsevier och representanter från regeringen, VR, SUHF och KB under hösten 2017.
– På grund av att förhandlingarna inte kunde slutföras vid årsskiftet, förlängdes avtalet tillsvidare (månad för månad) under 2018 med 3,75 % prisökning. Avtalet förlängdes med totalt sex månader. De deltagande organisationerna skall betala halva sin kostnad för 2017 uppräknat med 3,75 %.
– SUHF förbundsförsamling diskuterade vägval 2018-03-14.
– Högnivåmöte 2018-04-06 då Elsevier fick besked att modellen som erbjuds inte motsvarar Bibsamkonsortiets krav.
– Förlängningen av avtalet sägs upp per den 30 juni 2018 och sker 2018-05-02.
– Pressmeddelande skickas ut 2018-05-16.
– Möte med Elsevier 2018-05-18.
– Högnivåmöte mellan Elsevier och representanter från regeringen, VR, SUHF och KB den 2018-12-18.

Vilka Elsevier-produkter köps inom konsortiet?

I Bibsamkonsortiets avtal med Elsevier ingår både databaser och tidskrifter. Databaserna är Scopus, Reaxys, och Compendex. Tidskriftspaketen är ScienceDirect Freedom Collection, Titles outside Freedom Collection och Cell Press.

Hur stor är Bibsamkonsortiets omsättning hos Elsevier?

Omsättningen för Elsevier inom Bibsamkonsortiet 2017 är totalt € 14 005 202 uppdelat på:

– Databaser:   €   1 080 137
– Tidskrifter:   € 12 559 062

Utöver dessa produkter köper lärosätesbiblioteken även e-böcker, referensverk m.m. utanför Bibsamkonsortiet.

Hur mycket publicerar svenska forskare i Elseviers tidskrifter?

Under 2017 publicerade forskare affilierade till svenska lärosäten cirka 4000 artiklar totalt i Elseviers tidskrifter och den årliga tillväxten förväntas ligga på 1%.

Hur mycket betalar svenska forskare för öppen tillgång till Elsevier?

Publiceringsavgifter (APC:er – article processing charges) som främst bekostas av forskningsfinansiärerna, fakulteterna eller i sista hand forskarna själva, uppgick under 2017 till  €1,3 miljoner, dvs. cirka 13 miljoner svenska kronor.

Kommer tillgången till Elsevier tidskrifter att stängas av?

Ja. Tillgången till artiklar i tidskrifter som publiceras från och med den  1 juli 2018 har stängts av. Enligt avtalet ges access till artiklar i tidskriftsnummer som publicerats mellan januari 1995 och juni 2018. Det är tidskriftsnumrets publiceringsdatum som styr tillgången, inte artikelns publiceringsdatum.

Kommer min organisation att förlora tillgången till databaser från Elsevier?

Nej. Det finns ett separat avtal för Elseviers databasprodukter Compendex, Reaxys och Scopus för åren 2018–2020. Detta avtal kommer inte att sägas upp.

Kommer Scopus att fungera efter 2018-07-01?

Ja, då det är en databas vars avtal är förlängt så kommer den att fungera även efter den 1 juli 2018, med undantag av tillgången till artiklar i Elseviers tidskrifter som publiceras efter 1 juli 2018.

Vad har min organisation för arkiv/PTA-rättigheter?

Enligt gällande avtal ges tillgång efter uppsägning (PTA, post termination access) från januari 1995 till juni 2018 för organisationer som har deltagit i avtalet i mer än fem år. För övriga organisationer ges enbart tillgång efter uppsägning till titlar motsvarande ett värde på det prenumererade på vid avtalets ingång.

Tre alternativ för åtkomst efter uppsägning erbjuds:

1. Ladda ner innehållet på egen server mot en engångsavgift som ska täcka förlagets kostnader i samband med nedladdningen. Den elektroniska kopian kan inte innehålla länkar eller annan funktionalitet som förknippas med onlineversionen.

2. Fortsatt tillgång online på förlagets plattform mot en avgift som motsvarar förlagets faktiska kostnader för tjänsten och som beräknas utifrån antalet nedladdade fulltextartiklar ur de samlingar man prenumererat på under de föregående 12 månaderna. Antalet nedladdningar och den faktiska kostnaden per nedladdning beräknas av Elsevier en gång per år. Tidskrifter som Elsevier inte längre har rättigheter till förlorar deltagande organisationer tillgång till.

3. Via FTP. På grund av tekniska begränsningar rekommenderar Elsevier inte detta alternativ för organisationer som har hela Freedom Collection arkivet.

Hur kommer PTA att fungera?

Formeln för att räkna ut kostnaden för PTA hos Elsevier är:

Varje organisations totala antal nedladdningar av artiklar under 2017 x 0,06 Euro. Summan skall divideras med 2 för att ge avgiften för resterande delen av 2018.

Fakturor för PTA 2018 har skickats ut till deltagande organisationer.

Vem ansvarar för att reda ut detaljerna när det gäller PTA?

Deltagande organisationer ansvarar för att välja ett av ovanstående access-alternativ som finns beskrivna ovan. En fråga om val av alternativ kommer att skickas ut när licenshandläggarna fått information från förlaget. Licenshandläggarna ansvarar för att uträkningarna av att kostnaderna är korrekta och sköter kontakten med Elsevier. Kostnaden för PTA får varje organisation bära själv.

Hur gör jag för att komma åt artiklar från Elseviers tidskrifter när tillgången upphört?

Många artiklar finns fritt tillgängliga via parallellpublicering i olika ämnesarkiv eller institutionella repositorier. Läs mer om hur du kan  hitta dessa här:
http://openaccess.blogg.kb.se/bibsamkonsortiet/alternativa-accessvagar-for-oppet-tillgangliga-artiklar/

Kontakta ditt bibliotek för att få reda på hur tillgången ser ut för just din organisation. Tillgång till tidigare års artiklar kan variera per organisation.

Kan lärosätenas bibliotek erbjuda dokumentleverans av de artiklar som inte går att komma åt?

Det är upp till varje deltagande organisation att besluta hur man vill göra när det gäller dokumentleverans.

Kan jag som forskare fortsätta att publicera mig, verka som redaktör och granska vetenskapliga artiklar i Elseviers tidskrifter?

Det finns inga krav på att svenska forskare ska avstå från att publicera artiklar och arbeta redaktionellt i Elseviers tidskrifter. För mer information, kontakta ditt bibliotek.

I Finland valde en stor mängd forskare att stödja det finska konsortiet FinELibs förhandlingar med Elsevier genom en bojkott de kallade ”No deal, no review.”

I Tyskland, där förhandlingarna med Elsevier strandat har forskare valt att avstå från redaktörsuppdrag för Elseviers tidskrifter för att stödja de tyska universitetens förhandlingar med Elsevier.
https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/researchers-resign-editorship-of-elsevier-journals-4237/

Hur får jag som redaktör (editor) fortsatt tillgång till Elseviers tidskrifter?

Enligt information som Elsevier har skickat ut har den som är redaktör för en Elseviertidskrift fortsatt tillgång till förlagets tidskrifter genom sin ”Elsevier Profile”, som är tillgänglig genom inloggning till EES/EVISE.

Hur går förhandlingarna med Elsevier i andra europeiska länder?

Nederländerna har förlängt sitt avtal med ett halvår till och med den sista juni 2019 medan förhandlingarna fortsätter: https://www.vsnu.nl/en_GB/news-items.html/nieuwsbericht/493-nederlandse-universiteiten-en-elsevier-huidig-akkoord-verlengd-met-zes-maanden

UK har tecknat ett traditionellt licensavtal för2016–2020 med 2 % årlig prisökning och ett separat avtal för Open Science.

Finland har tecknat ett traditionellt licensavtal för 2018–2020 med ca 2,25 % årlig prisökning (ökningen är uppskattad baserat på den totala årliga avgiften per prenumererande organisation), inkluderande 50 % rabatt på publiceringsavgiften för 1600 tidskrifter.

Tyskland kräver 100 % OA och läsrättigheter utan kostnadsökning och cirka 200 lärosäten står utan avtal sedan 2016/17. Tysklands chefsförhandlare professor Hippler säger: “We see that the transition to open access is too slow, and I am utterly upset and concerned about this”.
https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/european-high-level-summit-meeting-on-open-access-negotiations-4364/

Österrike, Schweiz och Frankrike har aviserat att de överväger samma linje som Tyskland, dvs 100 % OA och läsrättigheter utan kostnadsökning.

Norge  har förlängt sitt avtal en månad till och med den sista januari 2019 medan förhandlingarna fortsätter https://www.forskerforum.no/norske-forskere-kan-miste-alle-elsevier-tidsskrift-om-to-uker/

Ungern har sagt upp sitt avtal med Elsevier från den sista december 2018 då förlaget inte kunde möta deras krav på öppen tillgång. http://eisz.mtak.hu/index.php/en/283-hungarian-consortium-terminates-negotiations-with-elsevier.html

Sparc kartlägger uppsägningar av ”big-deal”avtal i världen här: https://sparcopen.org/our-work/big-deal-cancellation-tracking/

Vad gäller för förnyelser av organisationens egna prenumerationer, dvs. de som inte upphandlas via Bibsamkonsortiet?

Rekommendationen är att avvakta med att förnya egna prenumerationer inför 2019 så länge som möjligt och att inte starta upp några nya prenumerationer så länge som förhandlingarna pågår.

Fakturan för 2018?

De deltagande organisationerna skall betala halva sin kostnad för 2017, uppräknat med 3,75 %.

Var kan jag hitta titellistorna?

2018 års titellistor ligger på sidorna för 2018 i ConsortiaManager. Du hittar dem under respektive produkt, under rubriken ”attachement”.

Elseviertidskrifterna i Konwledge Base + (KB+)

Nu finns tre arkiv-paket för Elseviertidskrifterna i KB+:

  • Elsevier:Bibsam:ScienceDirect Freedom Collection PTA package:2018 (KB+ id: 2081)
  • Elsevier:Bibsam:Journals outside Freedom Collection PTA package:2018 (KB+ id: 2080)
  • Elsevier:Bibsam:Cell Press PTA package:2018 (KB+ id: 2079)

Vi har informerat länkserverleverantörerna och paketen ska nu finnas i de lokala systemen.

Slutdatum i paketen har satts till 30/6. Då det ännu inte finns några titellistor att gå efter har vi fått göra en del uppskattningar och därför kommer även de ursprungliga paketen att finnas kvar i KB+.

På exportsidan för KB+ kommer det gå att ladda ned filer för er som själva vill ladda in data i era system:

https://www.kbplus.ac.uk/kbplus7/publicExport/index

Elseviers erbjudande om fortsatt åtkomst

Elsevier har under juni månad kontaktat rektorer och bibliotekschefer direkt och erbjudit dem att mot betalning förnya pågående avtal månad för månad för att bibehålla access.

Bibsamkonsortiets styrgrupp ger följande rekommendationer:

  • Lärosätena bör avstå från ”egna” möten med representanter för Elsevier rörande tidskrifter
  • Lärosätena bör inte förnya ”enstaka/lokala” prenumerationer

Vem kontaktas vid accessproblem?

Vid accessproblem under sommaren hänvisas till ditt bibliotek. Biblioteket kan kontakta Elsevier direkt:

Sandra Grijzenhout s.grijzenhout@elsevier.com
Jason Roof j.roof@elsevier.com

Kopia till bibsamkonsortiet@kb.se

Utvärdering av uppsägningen

Bibsamkonsortiets styrgrupp har gett en utvärderingsgrupp i uppdrag att analysera konsekvenserna av uppsägningen av Elsevier-avtalet. Läs mer här.

Mer information

Öppen tillgång (open access)

Öppen tillgång ger alla rätt att läsa, ladda ned, kopiera och sprida vetenskapliga publikationer som tidskriftsartiklar. Öppen tillgång till den vetenskapliga litteraturen är en förutsättning för öppen vetenskap. När alla kan ta del av vetenskaplig information så främjas kunskapstillväxt, innovation och konkurrenskraft samt medborgarnas delaktighet, engagemang och intresse för forskning och kunskapsproduktion.

Bibsamkonsortiet

Svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut tecknar tillsammans, genom Kungliga biblioteket (KB), licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser. Detta kallas för Bibsamkonsortiet. 85 olika organisationer deltar i minst ett avtal. Total omsättning år 2017 var 353 miljoner kronor.

Inom konsortiet administreras cirka 40 avtal som omfattar ett 100-tal e-resurspaket. Styrgruppen för Bibsamkonsortiet består av sex representanter som utses av SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och en representant som utses av Forum för specialbibliotekschefer. Ordförande för Bibsamkonsortiets styrgrupp är Astrid Söderberg Widding, rektor för Stockholms universitet.

Läs mer: http://www.kb.se/bibliotek/centrala-avtal/

Elsevier

Elsevier är det största vetenskapliga förlaget och ger bland annat ut över 2000 tidskrifter vilka publiceras via plattformen ScienceDirect. Elseviers omsättning under 2017 var € 2 825 miljoner. Elsevier ingår i RELX-gruppen, som bland annat även producerar juridiska databaser som LexisNexis.

Läs mer: 
https://www.elsevier.com/

OA2020

OA2020 är ett globalt initiativ som arbetar för en storskalig övergång till öppen tillgång till vetenskaplig litteratur. Grundprincipen i OA2020 är att det redan finns tillräckligt mycket pengar i det vetenskapliga publiceringssystemet, men att dessa pengar bör läggas på att göra artiklar fritt tillgängliga för alla, istället för på prenumerationsavgifter där artiklar hamnar bakom betalspärrar. SUHF, Vetenskapsrådet och KB har undertecknat OA2020.

Läs mer: https://oa2020.org/

Mer information

Artikel i tidningen Curie 2018-09-11

Vi måste ta kontroll över publiceringskostnaderna

Artikel i Uppsala Nya Tidning 2018-07-16

Viktigt steg mot öppen vetenskap

Pressmeddelandet på svenska 2018-05-16

http://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sverige-tar-staellning-foer-oeppen-tillgaang-avtalet-med-elsevier-saegs-upp-2508297

Länk till det ursprungliga blogginlägget 2018-05-16

http://openaccess.blogg.kb.se/2018/05/16/bibsamkonsortiets-avtal-med-elsevier-upphor-lankar-och-mer-information/

Translation of Q&A about the cancellation of the Agreement with Elsevier

http://openaccess.blogg.kb.se/2018/06/20/qa-about-the-cancellation-of-the-agreement-with-elsevier-commencing-1-july/

The original press release in English 2018-05-16

https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/sweden-stands-up-for-open-access-cancels-agreement-with-elsevier-2508242

Kontakt

Britt-Marie Wideberg, Samordnare, Bibsamkonsortiet, Kungliga biblioteket
070-007 36 60
britt-marie.wideberg@kb.se