Open access och licensavtal

Den 31 mars hölls ett möte kring frågan hur licensavtalen skulle kunna underlätta forskares open access-publicering. Mötet var arrangerat av SUHF:s Forum för bibliotekschefer och de två styrgrupperna för respektive OpenAccess.se och licenskonsortiet. Mötet samlade ett 60-tal deltagare, i huvudsak bibliotekschefer samt ansvariga för OA- respektive licensfrågor från lärosätena. Man hittar en redogörelse för mötets huvudfrågor samt presentationer mm här.

Det var en högst påtaglig skillnad mellan inledningarna från de två stora kommersiella förlagen. Medan Elsevier framhävde sitt eget koncept ”universal access” som alternativ till open access, så tryckte Springer på att man redan var det största open access-förlaget och att de nya tidskrifter man startar i fortsättningen kommer att vara open access. När man hör Elsevier berätta om ”universal access” så är det slående vilka krångliga mekanismer man måste skapa för att kompensera bristerna i tillgänglighet i den nuvarande modellen. Det mest bisarra var en modell där man kunde hyra tillgång till artiklar för 24 timmar, utan rätt till nedladdning och kopiering förstås.

Paneldebatten var intensiv och gav en bra bild av opinionsläget. Jag fäste mig vid några saker: Det blev inte riktigt klart vad man kunde vinna med att ha författarrrättigheter inskrivna i licensavtalen och hur det förhåller sig till de avtal författaren sluter direkt med förlaget. Jag hade en diskussion med en norsk kollega några dagar senare som tryckte på att det är en stor fördel att få in rättigheterna i avtalen för att få en starkare juridisk grund för parallellpublicering än att hänvisa till policyn i SHERPA/RoMEo. Om nu en klausul i ett sådant avtal är bättre än det individuella avtal som författaren skrivit på, vad är det som gäller? Jag noterar att avtalet om författarrättigheter med Royal Society som togs upp i Anna Lundéns presentation uttryckligen säger att det avtalet går före individuella avtal. Så det borde väl vara en bra modell.

Jag noterade en allmän skepsis mot förlagens hybridmodeller, dvs att enskilda artiklar ur annars prenumerationsbaserade tidskrifter  kommer ut som open access om författaren betalar för det. Förlagen lovade att detta ska dras från det globala listpriset, men hur mycket är det värt för det enskilda konsortiet? Nivån på avgifterna i hybridmodellen är också genomgående väldigt höga. Ett förlag gav rabatt på publiceringsavgiften som en del av avtalet, vilket uppskattades.

Slutligen tolkade jag det som att det fanns ett stort intresse av att nu pröva ett nationellt avtal med ett open access-förlag, vilket är glädjande.

/Jan Hagerlid

Attityder till open access-publicering. Svenska forskares svar i SOAP

Study of Open Access Publishing (SOAP) är ett tvåårigt, EU-finansierat projekt som avslutades i februari 2011. Projektet har genomfört en kartläggning av tillgång och efterfrågan på open access-publicering i sakkunniggranskade tidskrifter. Både akademiska organisationer, forskningsfinansiärer och förlag har deltagit i projektgruppen. Projektet har koordinerats av CERN. Som en del av projektet har man gjort en omfattande undersökning om forskares attityder till open access-publicering. En enkät distribuerades på bred front i olika kanaler och beräknas ha nått 1.5 miljoner personer under perioden april-november 2010. För att nå ut till forskarna användes framför allt kontakt- och maillistor hos de större förlagen. Enkäten resulterade i fler än 40 000 svar. De data som projektet har samlat in genom enkäten har publicerats och detta gör det möjligt att se närmare på hur forskare verksamma i Sverige har besvarat frågorna. En sammanställning av de svenska forskarnas svar i några av frågorna finns att läsa på: http://blog.lib.chalmers.se/2011/04/01/attityder-till-open-access-publicering-svenska-forskares-svar-i-soap/

/ Jonas G

Epublicering.se till OA-bloggen

Epublicering.se har uppfyllt sitt syfte och har därför idag stängts ner. Epublicering.se startades i oktober 2008 av SUHF:s forum för bibliotekschefers Arbetsgrupp för högskolans elektroniska publicering. Tanken var då att webbplatsen skulle fungera som en nationell mötesplats och ett aktivt nätverk för alla som arbetar med e-publicerings- och open access-frågor i Sverige. Eftersom OA-bloggen nu finns som ett sådant forum hänvisar vi alla som aktivt deltog på Epublicering.se att istället bidra med frågor, erfarenheter och diskussioner här på den nya OA-bloggen.

Tillsammans håller vi OA-diskussionen levande!

Aina Svensson
/Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering, SUHF

Rapporter och dokument från arbetsgruppen finns att läsa på SUHF:s hemsida: http://www.suhf.se/web/Hogskolans_elektroniska_publicering.aspx

Svenskt deltagande i COAR

Jag bad om intresseanmälningar angående medlemskap i COAR senast till den 1 mars, se nedan. Nu får vi två gruppmedlemskap i COAR. Dels går hela DiVA-konsortiet in som en gruppmedlem. Dels bildar KB tillsammans med Chalmers, GUB, SLU, Blekinge Tekniska Högskola och Malmö högskola ett gruppmedlemskap. Så vi får alltså sammantaget ett mycket starkt svenskt deltagande.

Närmast på agendan för COAR står årsmötet som äger rum i Debrecen i Ungern den 28-29 mars, se mer info här.  Återkommer med rapportering från detta.

Jag klipper in min ursprungliga artikel som bakgrundsinformation nedan.

”COAR står för Confederation for Open Access Repositories. Det är en mycket ny organisation, som startade provisoriskt 2009 och mer formellt under 2010. Organisationen ska helt enkelt främja utvecklingen av öppna arkiv på olika sätt. Så här formulerar man målen  på sin hemsida, http://coar-repositories.org/

 • Lobby for repositories, their networks and repository based e-Infrastructures at the national and international level
 • Coordinate global collaborative efforts towards high-quality OA content and interoperable systems
 • Develop strategic partnerships for research infrastructure related initiatives worldwide
 • Promote a joint global data store of OA repositories to enable and support the open re-use of data by service and portal providers
 • Act as a reference point for repository standardization efforts and a forum for information exchange
 • Develop and support of interoperable standards for national aggregation of research content in OA repositories
 • Promote increased rates of self-archiving with as little burden as possible on the researcher
 • Advocate for consistent policy formulation on institutional repository development
 • Promote the repository manager profession
 • Support the implementation of OA mandates by research funders and institutions
 • Maintain, develop and expand the COAR international confederation, including regional and subject-based networks of OA repositories

COAR har sina rötter i det europeiska DRIVER-projektet, men har idag medlemmar både från Asien och Nord- och Sydamerika. Man kan väl säga att organisationen idag fyller en lucka när vi också har en global förening för openaccess-förlag, OASPA. Än så länge har inte organisationen hunnit uträtta så mycket, men vad den kan åstadkomma beror ju i sin tur på hur många som engagerar sig.

Medlemskap

KB är genom OpenAccess.se medlem i COAR sedan 2010. Vi uppmanar svenska öppna arkiv att gå in som medlemmar för att stärka organisationen. Men givetvis också för att få värdefulla internationella kontakter och utvecklingsidéer tillbaka! Man kan välja mellan att vara enskild medlem eller delta i ett gruppmedlemsskap, som kan vara nationellt. På det viset kan medlemsavgiften sänkas för var och en ned till en miniminivå på 500 EURO, beroende på hur många som deltar i gruppmedlemsskapet.

COAR har ett presentationsflygblad

Organisationen har sitt säte vid universitetet i Göttingen, där man har ett sekretariat. Norbert Lossau är ordförande och hans anförande om COAR vid Satellitmötet om Open Access and the Changing role of Libraries ger en bra översikt.

Modellen med gruppmedlemsskap förklaras här

Om det finns ett intresse för gruppmedlemsskap så är vi beredda att organisera det

Anmäl intresse till jan.hagerlid@kb.se senast den 1 mars”

Nytt europeiskt nätverk för pkp-användare (OJS, OCS,…)

The Public Knowledge Project and SPARC Europe invite you (and/or your organization) to join the recently established European PKP Network (PKP EN); a community of users across the continent interested in the development of PKP’s open source scholarly publishing software, including OJS, OCS, OHS, and OMP (Open Monograph Press, not yet released).

The network will provide:
– The opportunity to share ideas, experiences, collaborative funding opportunities, software customizations;
– The opportunity to contribute to the ongoing development of PKP software;
– The opportunity to collectively give valuable and bundled user feedback to the development strategy of PKP.

Please visit the very short survey on Google Docs and indicate if and how you wish to join:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dF9RWWl5dUtUNGpoX0ZEeVZtUXhoTmc6MQ

More information about this network can be found at http://pkp.sfu.ca/wiki/index.php/PKP_European_Network

mvh,
Jörgen Eriksson
Lunds universitets publikationer och PKP Europe Network

1st OAPEN Conference

February 25th saw the first OAPEN conference. OAPEN is the unpronounceable (or perhaps infinitely pronounceable) acronym for Open Access Publishing in European Networks, and is an organization that brings together mainly university OA publishers with the goal to do something about open access monograph publishing in the humanities and social sciences (see http://project.oapen.org/).

It was an interesting conference, but perhaps a little more generally about open access than just monographs, as I had anticipated before the start.

A few highlights:

–          Carl-Christian Buhr presented the EU’s perspective on OA and most importantly was his announcement that the limited, trial requirement for OA for publications resulting from EU FP7 grants (this trial covers 20% of the FP7 budget), will be expanded in the next round.

–          The OAPEN project has been rather successful; there are some 1000 monographs offered through the OAPEN library (http://www.oapen.org/), a volume which is continuously growing; standards have been created that are more rigorous in terms of peer review than amongst print publishers

–          Bernard Rentier, the Rector of Universite de Liege, reported on their successes with self-archiving: rather largely due to a “if your publication is not self-archived, your salary will not improve” incentive (wonder if there are any Swedish rectors with the same vision and courage?). He reported some 60000 publications in full text (all publication types). I became a little depressed because of the relatively pathetic state of things here in Sweden, but brightened up a little, after “checking it out” a little and seeing that the majority of article pdfs at Liege are locked (not OA) since they are publisher’s pdfs etc.

–          Jan Hagerlid and Lisbeth Söderqvist (VR) reported on the Swedish situation. Jan has done a study of monographs in repositories in Sweden (there are more than I expected) and Lisbeth has mapped the state of Swedish publishers and their attitudes towards OA (L). To paraphrase Lisbeth rather badly,  the smaller Swedish publishers that a fair few academics make use of, aren’t particularly set up to handle academic publishing, do little peer review, little marketing and the authors must pay the 50 – 100 000 SEK printing costs (and lose the copyright); a rather remarkable situation (the latter being my personal interpretation).